Български
Район Витоша
20 април 2019, 12:05
   

Новини

СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0279-С01 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН „ ВИТОША” финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

03.10.16
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз www.eufunds.bg
Столична община - Район „Витоша" стартира работа по проект: „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ в изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.002-0279 C01/03.10.2016г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05M9OP001-2.002-0279-C01 „Независим живот”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Продължителност на проекта - 20 месеца Предоставяне на социалните услуги - 18 месеца. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване. Целевата група на проекта са хора с увреждания, в това число и деца и хора над 65 годишна възраст, които са в невъзможност за самообслужване и изпитват затруднения при придвижване в градска среда.

Информация