Български
Район Витоша
19 юни 2019, 13:51
   

Новини

Приключи проектът „Младежта срещу агресията и зависимостите в училище“ на Район „Витоша”-СО

26.08.14

В Местната комисия за борба с противообшествените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Район „Витоша”-СО с председател кметът на района инж. Валери Йорданов, бе разработен и успешно финализиран проект срещу употребата на марихуана и алкохол от ученици между 13-17 годишна възраст

Проектът бе насочен и срещу агресивното поведение сред младите хора. С реализирането на проекта инициаторите имат за цел превенцията да стигне до всеки ученик в ученическата общност, не само до засегнатите. Стремежът е да се изгради непримиримост към различните форми на проява на агресия, да се предложат алтернативи за справяне с проблемите в училище.

Сред постигнатите цели на проекта са:

 • Превенция на зависимостите и агресията между деца и управлението на конфликтите в училище.
 • Информираност и компетенции на училищната и родителската общност в борбата с агресията сред учащите се.
 • Подобряване на взаимоотношенията учител-ученик при решаване на конфликти, умения за комуникация.
 • Формиране на гражданска позиция и нетърпимост към тормоза и насилието в училище – участие във форум театър „Летящият рицар“ и „А ти какво би направил?“
 • Използвайки силата на изкуството (участие в конкурс за рисунка, есе и разказ) младите хора бяха провокирани да изразят личната си позиция.
 • Издадени са информационни материали и книжка за агресията в помощ на младежи, учители и родители с цел приобщаване на младежката общност.

Преки участници в проекта бяха:

 • Над 830 ученика общо от осемте общински училища - 2 СОУ, 26 СОУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 52 ОУ, 64 ОУ, 86 ОУ и 152 ОУ;
 • 80 учители - педагози, членове на МКБППМН, директори и помощник-директори, членове на училищни комисии, педагогически съветници, социални и медицински работници;
 • 20 младежи - от младежките парламенти на 2 СОУ и 26 СОУ.

Непреки участници бяха:

 • 60 родители, представители на училищното настоятелство от всяко училище;
 • 50 младежи и девойки - участници в конкурса за рисунка, есе и разказ.

Инициативите са в съответствие с Общинската стратегия и програма за превенция на насилието между деца и на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.). Реализираният проект е в изпълнение на Програматата на Местната комисия за БППМН - район „Витоша“-СО за 2014 година.

Презентация по проект „Младежта срещу агресията и зависимостите в училище“


Информация