Български
Район Витоша
19 юни 2019, 14:04
   

Новини

Район „Витоша”-СО започна изпълнението на проект за повишаване на уменията и компетенциите на своята администрация

14.04.14

Проектът е по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/12/2.2-07

Район „Витоша”-СО започна изпълнението на проект  „Повишаване на уменията и компетенциите на администрацията на район „Витоша”, Столична община” по Договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-9/26.03.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051P0002/12/2.2-07.

Общата цел на проектното предложение се състои в подобряване на компетентността и уменията на служителите на администрацията на район „Витоша“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Специфичните цели на проекта са чрез специализирани обучения да се повиши квалификацията и да се насърчи развиването на ключови компетентности у служителите в районната администрация.

Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца. С анекс № 2 от 13.03.2014 год. този срок е удължен до 28.02.2015 година.

По проекта на обща стойност 80 477.22 лева е предвидено да бъдат проведени 80 индивидуални обучения и още 4 групови обучения за 80 служители от района.

Целева група по проекта е Администрацията на район „Витоша“-СО, включително ръководството на района.

Изпълнението на проектните дейности ще повиши капацитета и мотивацията за работа на администрацията. Резултатите от дейностите по проекта ще доведат до усъвършенстване на работата на районната администрация и подобряване на ефективността й за качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Мултипликационният ефект ще се почувства в подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите на район Витоша. Постигането на основната цел на проектното предложение ще създаде възможности за разпространяване на положителните резултати след приключването на проекта и сред други малки общински звена и структури.

Повишаването на квалификацията на служителите ще доведе до промяна и мултиплициращ ефект не само при целевите групи на проекта, но ще засегне и ползвателите на административни услуги.

Заложените в проекта дейности за информация и публичност – две пресконференции и издаване на брошура, ще имат конкретно въздействие върху по-добрата информираност на гражданите и бизнеса за ролята на администрацията. По време на всички изяви и във всички публикации ще бъде представен аргументирано финансовият принос на Европейския съюз за изпълнението на проекта.

Информация