Български
Район Витоша
18 август 2019, 02:42
   

Територия

Фактите в документи и числа

Преди да пристъпим към сухата статистика, нека видим границите на район „Витоша” такива, каквито са вписани в последния по време (следователно валиден и в момента) нормативен документ – Закон за териториално деление на Столичната община и големите градове (ДВ, бр.66/25.06.1995 г.). В него в чл. 2, ал. 2, т.17 е записано: „район „Витоша” с граници:”: ул. Тодор Каблешков, бул. България, околовръстният път, границата между квартал Симеоново и с. Бистрица, границата със Софийска област до и по землищната граница на с. Владая и границата между квартал Княжево и квартал Горна баня до ул. Букет, ул. Букет, бул. Никола Петков, бул. Цар Борис ІІІ и включва селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново.”

На езика на числата тази внушителна територия може да се изрази така:

  • Район „Витоша” заема площ от 123 квадратни километра.
  • Горите и горските площи са около 7630 хектара от цялата територия на района. Те са разположени в южната му част в землищата на селата Владая и Мърчаево и кварталите Княжево, Бояна, Симеоново и Драгалевци.
  • Обработваемата земя е 2850 хектара от общата площ на района.

Демографска характеристика

Тя е винаги с известно приближение, тъй като, от една страна, е динамична, всекидневно променяща се величина, а от друга – всяко представително изследване е скъпо начинание и не се прави всяка година. Според последни официални данни (към 15.06.2012 г.) населението на района наброява 59 446 души. Това са хора, постоянно живеещи с адресна регистрация. От трета страна, през последните години се наблюдава тенденция на целогодишно заселване на част от гражданите на София и жители от други градове и села в страната в кварталите, селата и прилежащите вилни зони на район „Витоша”. На практика те стават постоянно живущи, а нямат адресна регистрация в района, тъй като притежават имоти другаде. Ето защо може да се предположи, че фактическите постоянни жители на район „Витоша” са около 100 000.

Към демографската характеристика неизменни остават:

Жилищните зони

Районът обхваща 5 квартала и 2 села – кв. Павлово – Бъкстон и част от Манастирски ливади, кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Симеоново, кв. Драгалевци, селата Владая и Мърчаево. Към някои от тях има и прилежащи

Вилни зони

  • кв. Бояна – в.з.Беловодски път, в.з. Киноцентър ІІІ част, в.з. Бояна;
  • кв. Драгалевци – в.з. Киноцентър І част, в.з. Киноцентър ІІ част, в.з. Габаро – азмата, в.з. Драгалевци – лифта, в.з. Симеоново – Драгалевци І част, в.з. Симеоново – Драгалевци ІІ част, в.з. Милкова кория, в.з. Киноцентър І и ІІ част – връзката;
  • кв. Симеоново – в.з. Симеоново – Север, в.з. Симеоново – Юг, в.з. Симеоново – Изток, в.з. Симеоново – Драгалевци ІІІ част, в.з Малинова долина – І А част, в.з. Малинова долина – ІІ А част, , в.з. Малинова долина – ІІ А част-разширението, местност Малинова долина – Бункера – І етап, местност Малинова долина – Околовръстен път, местност Малинова долина – обекти, обслужващи Околовръстен път;
  • кв. Княжево – в.з. Черния кос, в.з. Килиите;
  • с. Владая – в.з. Владая, в.з. Приплат.

Хубаво си ни е времето

Климатичната характеристика на район „Витоша” се обуславя от близостта на планините Витоша и Люлин.

Средната годишна температура на въздуха в района е 7-8°С. Най-студен е януари (-1,1°С до – 7,0°С), а най-топъл е юли (+ 20,5°С до + 29,0°С).

Средните денонощни температури са отрицателни от средата на декември до края на февруари. От второто десетдневие на юли до второто десетдневие на септември температурите са над 18°С.

Броят на дните с мъгла е около 30-35 за година. Различното изложение на склоновете на оградните планини спрямо потока на нахлуващ влажен въздух води до значителна пъстрота в разпределението на валежите от дъжд. Зимните валежи са около 150-160 мм, а в по-високите части – 180 мм. През май рязко нарастват валежите, те много често преминават в поройни и причиняват сериозни щети.

Дните със снежна покривка са средно 50-60, но тя е непостоянна. Първият сняг обикновено пада през ноември, последният – през март (20-30 см, в по-редки случаи 50-60 см).

Силни ветрове обикновено се явяват през пролетта и зимата, като измерената досега максимална скорост е 36 м/сек.

Климатът в района може да се дефинира като умереноконтинентален субхумиден с добре изразени сезони.

Информация