Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:07
   

Забележителности

Интересни факти за Витоша

Какво всъщност означава името на планината Витоша ?

Оказва се, че древните траки са били хора наблюдателни и надарени с въображение, склонни към поетично възприемане на света. Според някои научни изследвания тъкмо те са дали сегашното име на планината Витоша, което на техен език ще рече буквално „два резена”. Това твърдение намира потвърждение в двуглавите Резньове, които изпъкват най-добре, гледани откъм Софийското поле. А в метафоричен план „двата резена” съдържат образа на куполовидна планина, разделена на два дяла.

Професор Д. Дечев също достига до тракийски произход на името със сходно тълкование. Според него „Витоша” може да се преведе като „двувърха, двуделна” планина.

Добре позната е тя и на древната елинска и римска култура. В своите съчинения Тукидид (ок. 455 г. пр.н.е. – ок. 400 г. пр.н.е.) я споменава с името Скомиос, Аристотел (384 г. пр.н.е. – 322 г. пр.н. е.) със Скомброс, а Плиний Стари (ок. 23 – 79 г. от н.е.) със Скопиус. И трите имена водят към значението „острата, стръмната планина”, но последното очевидно е останало най-устойчиво. Докато за тракийския произход на топонима Витоша намираме потвърждение в названието на един връх (Резньовете), което в онази епоха се е разпространило върху цялата планина, то древното Скопиус се е запазило в сегашния връх Скопарник. Така че всякаква народна етимология за произход на това име от глагола „скопявам” или от друг етимон ще е наивистична и крайно неточна.

Съвременната наука доказва, че в по-късни времена планината е служела за надеждно укритие на населението от Софийското поле при големи и неотразими нашествия – през 370 г. сл.н.е. на весготите, през 442 г. на хуните, предвождани от Атила и през 474 г. на осготите. А потребността да се отбранява полето и селищата е довела до издигане на крепости на връх Момина скала над Бояна, Големо градище и Калето над Драгалевци, разкопки на тракийска крепост бяха направени край Мърчаево. Крепости и постове е имало и по южния склон на планината, където пък се е добивало така ценното желязо. Това са Големо градище над река Матница , укрепление над с. Боснек, в североизточната част на което съществува добре запазена част от кула на охранителен пост. Градища е имало и под връх Сива грамада, на Ярема и на връх Кикиш.

За отбелязване е, че при всичките тези превратности на историята, в които траките изчезват или биват претопени като етнос, тракийското име Витоша се е предавало от поколение на поколение и така е дошло до наши дни. Само по себе си това явление е уникално, както уникална, неповторима е и самата планина.

Информация