Български
Район Витоша
27 юли 2017, 11:34
  Международен Фолклорен Фестивал "Витоша 2017"   

Профил на купувача/Поръчки по ЗОП

13.07.2017 год. Столична община-район „Витоша“ представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г. за поръчка  с предмет : „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша-СО“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша“. Обособена позиция №2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5то ОУ „Иван Вазов“, кв. „Павлово“, Район Витоша“. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

12.07.2017 год. . Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Изграждане на дворна канализация в 2-ро "Акд.Емилиян Станев" кв. „Павлово“, Район Витоша“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 г.. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

24.06.2017 г. СО-район „Витоша“ обявява провеждане на открита процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Район Витоша - СО“. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

19.06.2017 г. Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Ремонт на помещения и дворно пространство на ясла № 55, ул. „Белмекен" № 17 на територията на кв. „Павлово“, Район Витоша“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г.. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

18.05.2017 г. СО-район „Витоша“ обявява ОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община,  район „Витоша“, по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1-  „Строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул.“Братя Бъкстон“, бл. 45“.

2. Обособена позиция №2-  „Строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Павлово, ул.“Преки път“, бл. 61а“.

3. Обособена позиция №3- „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 45“. (по обособена позиция 1).

4. Обособена позиция №4- „ Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Павлово, ул. „Преки път“, бл. 61а“. (по обособена позиция 2).

5. Обособена позиция №5- Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 45“. (по обособена позиция 1).

6. Обособена позиция №6- Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Павлово, ул. „Преки път“, бл. 61а“. (по обособена позиция 2).

11.05.2017 г. СО-район "Витоша" обявява обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Текущи ремонти и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоражения към нея) на територията на СО-Район "Витоша"" за 2017 г. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

03.04.2017 г. СО район "Витоша", обявява открита процедура с предмет : Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Витоша, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015 г. За сграда с административен адрес гр.София, 1618, жк.Бъкстон, ул.Ген Суворов 28А, бл.41. Документацията може да бъде изтеглена ОТ ТУК

28.02.2017г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка за Обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община

23.12.2016 г. СО-райин "Витоша" обявява ПРОТОКОЛ: ДОКЛАД; РЕШЕНИЕ по обществена поръчка с предмет „Инженеринг, включващ изготвянето на инвестиционен проект в идейна и работна фаза за корекция на дере Планинец в участъка от вливането в река Владайска до ул. „Прохлада“, кв. „Княжево“, Район Витоша“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи“

15.12.2016 г. ДОГОВОР обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША"

12.12.2016 г. СО-район "Витоша", обявява ПРОТОКОЛ; ДОКЛАД и РЕШЕНИЕ по обществена поръчка : "Проектиране и изграждане на детска площадка за игра и отдих на открито, благоустройствени и паркоустройствени дейности в УПИ VII - 734, кв.5 м.Манастирски ливади-Запад.

07.12.2016 г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка чрез Вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал.4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г. с предмет: „Инженеринг, включващ изготвянето на инвестиционен проект в идейна и работна фаза за корекция на дере Планинец в участъка от вливането в река Владайска до ул. „Прохлада“, кв. „Княжево“, Район Витоша“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи“. Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

05.12.2016 г. Протокол номер 3 Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

05.12.2016 г. ЗАПОВЕД - РВТ16-РД92-17/ 05.12.2016 г. на Кмета на СО - район Витоша

29.12.2016 г. Протокол номер 3 Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

25.11.2016 г. Протокол 2 от работна Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

23.11.2016 г. Протокол от работата на Комисията по обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на двора на 26 СУ "Йордан Йовков", кв.Княжево, СО-район "Витоша"

21.11.2016 г. Протокол 1 от работна Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет:

"Изготвяне на работни инвестиционни проекти, с цел прилагане на мерки на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура по две обособени позиция:

1.Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 2 СУ акад.Емилиян Станев, УПИ II-105, кв.259, м.Павлово-Бъкстон

2.  Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ Св.Кл. Охридски. ул.Брезова гора 2, село Владая.

 

21.11.2016 г. Протокол 1 от работна Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с
европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

18.11.2016 г. Заповед РВТ16-РД92-13/18.11.2016г. КЛАСИРАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по ЗОП  С ПРЕДМЕТ "„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША“

18.11.2016 г. Протокол - Комисия за събиране, разглеждане, оценяване и класиране на офертите от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША"

17.11.2016 г. СО-район "Витоша", отправя покана към участниците в рамково споразумение да представят оферти за изпълнение на обществена поръчка : "Проектиране и изграждане на детска площадка за игра и отдих на открито, благоустройствени и паркоустройствени дейности в УПИ VII - 734, кв.5 м.Манастирски ливади-Запад. Документацията може да бъде изтеглена от ТУК

11.11.2016 г Разяснения по искане за разяснения с изх номер РВТ16-ГР94-5544/11.11.2016

11.11.2016 г. Разяснения по искане за разяснения с изх.номер РВТ16-ТД16-2731-1/11.11.2016г.

11.11.2016 г. Искане за разяснение по процедура "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“. Подробното описание е представено в техническата спецификация къмнастоящата документация.

10.11.2016 г. Удължаване срока за подаване на документи по Обществена поръчка - „Рехабилитация на двора на 26то СУ „Йордан Йовков“, кв. Княжево, Район Витоша“

28.10.2016г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет:

Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с
европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“. Подробното описание е представено в техническата спецификация къмнастоящата документация.

25.10.2016г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Рехабилитация на двора на 26то СУ „Йордан Йовков“, кв. Княжево, Район Витоша“. Документацията за участие може да изтеглите от тук.

25.10.2016г. СО-район Витоша, обявява обществена поръчка с предмет:

"„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША“


21.10.2016 г. СО-район Витоша, обявява обществена поръчка с предмет "Изготвяне на работни инвестиционни проекти, с цел прилагане на мерки на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура по две обособени позиция:

1.Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 2 СУ акад.Емилиян Станев, УПИ II-105, кв.259, м.Павлово-Бъкстон

2.  Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ Св.Кл. Охридски. ул.Брезова гора 2, село Владая.

ОТ ТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

14.10.2016 г. СО-район 'Витоша" информира участници в обществена поръчка: „Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на  Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Обединено детско заведение в УПИ XXVI – „За детска градина“, кв. 69, м. „Драгалевци”, Район Витоша, Столична Община“Обособена позиция №2: „Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ (Старо Боянско училище ) в детска градина за две групи в ПИ 464, УПИ I, кв. 13, м. „кв. Бояна“. Решение за КЛАСИРАНЕ, Протокол и Доклад

07.10.2016 г. Информация за сключени договори по рамково споразумение обособена позиция 1, обособена позиция 2

05.10.2016 г. СО-район Витоша, уведомява за взето решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 26 СУ "Йордан Йовков", кв.Княжево. Решение;доклад;протокол

03.10.2016 г. Протокол на комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: " Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ " Цар Симеон Велики", в УПИ I за училище, квадрат 54, м. Симеоново, за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на ел.инсталация, водопроводна и канализационна инсталия и отоплителна инсталация на съществуващата сграда".

21.09.2016 г. СО-район „Витоша“, обявява обществена поръчка в обхвата на Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г. с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на  Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Обединено детско заведение в УПИ XXVI – „За детска градина“, кв. 69, м. „Драгалевци”, Район Витоша, Столична Община“Обособена позиция №2: „Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ (Старо Боянско училище ) в детска градина за две групи в ПИ 464, УПИ I, кв. 13, м. „кв. Бояна“.

Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

16.09.2016 г. СО_район "Витоша" обявява вътрешен конкуресн избор, провеждан по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП, във връзка с рамково споразумение номер РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 с предмет на поръчката "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 26 СУ "Йордан Йовков", кв.Княжево. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от ТУК

12.09.2016 г. СО-район "Витоша", уведомява учасниците във вътрешен конкурс с предмент "Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на сгради от образователната инфраструктура на СО-Район Витоша, по две обособени позиции: обособена позиция №1: Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на 86то ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Брезова гора“ №2, с. Владая“ и обособена позиция №2: Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ЦДГ № 4 „Слънчо“, ул. „Ела“ № 6, с. Владая”. За изготвено класиране.

25.08.2016 г. Отговор на запитване

22.08.2016 г. СО-район "Витоша" отправя покана за подаване на оферти към учасници в Рамково споразумение номер РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г. Пълната документация може да бъде изтеглена от ТУК

29.07.2016 г. СО-район "Витоша" отправя покана към заинтересовани лица да подадът документи за  учаустие в поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ „Цар Симеон Велики“ в УПИ I-за училище, кв.54,  м. „Симеоново“, за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на ел. инсталация, водопроводна и канализационна инсталация и отоплителна инсталация на съществуващата сграда“.Указанията и образците на документи за участие могат да бъдат изтеглени от тук.

 

11.07.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "Ново строителсрво, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от сградния фонд, техническата и пътна инфрструктура на район Витоша, Столична общшина"

11.07.2016 г. До участниците в открита процедура за избор на изпълнители за сключване на рамково споразумение с предмет "Ново строителсрво, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от сградния фонд, техническата и пътна инфрструктура на район Витоша, Столична общшина", по две обособени позиции - оценки на технически предложения и протоколи: 2,3,4 и 5

23.06.2016 г. Отговор на запитване от "Анастасов 2" ООД

21.06.2016 г. До участниците в открита процедура за избор на изпълнители за сключване на рамково споразумение с предмет "Ново строителсрво, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от сградния фонд, техническата и пътна инфрструктура на район Витоша, Столична общшина", по две обособени позиции. Ви информираме, че на 24.06 2016 г., от 16.00ч. в сградата на район "Витоша, ще се отворят пликове номер 3, съдържащи ценовите предложения на участниците. м

10.06.2016 г. Справка по договори по ЗОП, с периодични плащания. За периода 31.03.2016 г.-31.05.2016 г.

31.05.2016 г. На вниманието на учасниците в ОП с предмет "Ново строителсрво, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от сградния фонд, техническата и пътна инфрструктура на район Витоша, Столична общшина", по две обособени позиции. Представяме резултатите от работата на комисията обективирани в Протокол 1 - първа част и Протокол 2 - втора част

11.04.2016 г. Справка по договори по ЗОП, с периодични плащания. За периода 01.01.2016 г- 31.03.2016 г.

05.05.2016 г. Протоколи от заседения на комисията разглеждаща постъпили оферти по обществена поръчка за Избор на доставчик на нетна актовна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Столична община район 'Витоша" Протокол 1 Протокол 2

08.04.2016г. СО-Район "Витоша" обявява открита процедура с публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на доставчик на нетна актовна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Столична община район 'Витоша". Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

02.03.2016 г. СО- Район Витоша обявява открита обществена поръчка за избор на изпълнители за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Ново строителсрво, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от сградния фонд, техническата и пътна инфрструктура на район Витоша, Столична общшина", по две обособени позиции. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук

11.01.2016 г. Справка по договори по ЗОП, с периодични плащания (01.10-31.12.2015 г.)

06.11.2015 г. Заповед № РД-09-259/ 04.11.2015 г. на ВрИД Кмет на Район "Витоша"-СО за временно спиране на действията по изпълнение на обществената поръчка и Договор № РД-55-10/27.10.2015 г. до изясняване на обстоятелствата

21.10.2015 г. Решение № РД-09-03-716/ 21.10.2015 г. и утвърден доклад на комисията за провеждане на процедура по ЗОП с предмет "Основен ремонт на съществуваща корекция на река Боянска от ул. "Иван Сусанин" до ул. "Вихрен" на територията на СО-район "Витоша"

14.10.2015 г. Решение РД-09-03-7 от 12.10.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на възлагане "Основен ремонт на съществуваща корекция на река "Боянска" от ул. "Иван Сусанин" до ул. "Вихрен" на територията на Столична община - район "Витоша"

08.10.2015 г. Договор №РД-55-9/ 07.10.2015 г. във връзка с изготвянето на инвестиционен работен проект за пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации в ОДЗ № 37 "Вълшебство" - I част;     II част

08.10.2015 г. Договор №РД-55-8/ 02.10.2015 г. във връзка с изготвянето на инвестиционен работен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ №60 "Бор" - УПИ 1 - за климатична детска градина, кв. 24, м. Карпузица, за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации на съществуващата сграда

5.10.2015 г. Справка по договори по ЗОП, с периодични плащания (09.06-30.09.2015 г.)

15.09.2015 г. СЪОБЩЕНИЕ за проведена процедура по ЗОП относно обществена поръчка с предмет "Изготвяне на инвестиционен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ №60 "Бор" - УПИ 1 - за климатична детска градина, кв. 24, м. Карпузица, за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации на съществуващата сграда" - Решение № РД-09-03-5 (3) от 15.09.2015 г.;  Протокол № 2Протокол № 3, Протокол № 4

11.09.2015 г. Съобщение относно обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 "Бор" -УПИ I-за климатична детска градина, кв. 24, местност Карпузица за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна,  водопроводна и канализационна инсталации на съществуващата сграда".

10.09.2015 г. Протокол на комисията във връзка с провеждане на процедура по ЗОП с предмет: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации в ОДЗ № 37 "Вълшебство" - Протокол 3 -1 част и Протокол 3 - 2. част.

01.09.2015 г. Съобщение относно обществена поръчка с предмет "Изготвяне на работен инвестиционен проект за пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации към ОДЗ №37 «Вълшебство" Протокол № 2 - 1 част,   2 част

03.08.2015 г. Протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет "Изготвяне на работен инвестиционен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ №60 "Бор"- УПИ 1

31.07.2015 г. Протокол от заседанието на комисията, определена за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на  работен инвестиционен проект за пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон, преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации към ОДЗ № 37 "Вълшебство" - I част. II част.

16.07.2015 г. Договор между Район "Витоша"-СО и "АСО СОФИЯ" ООД за цялостна охрана на Гробищен парк "Бояна" и Гробищен парк "Владая

09.07.2015 г. Протокол на комисията във връзка с провеждане на процедура по ЗОП с предмет: избор на изпълнител за "Цялостна охрана на гробищен парк "Бояна" и гробищен парк "Владая"

06.07.2015г. Отговор на поставени въпроси от участници в обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 "Бор" - УПИ I-за климатична детска градина, кв. 24, м. "Карпузица" за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации за съществуващата сграда.

03.07.2015 г. ДОГОВОР между Район "Витоша"-СО и "ИНФРА РОУДС" ЕООД за извършване на ремонтно-възстановителни работи за повишаване на сигурността на конструкцията на ОДЗ № 46 "Жива вода", кв. Симеоново ; договор - II част

03.07.2017 г. Протокол от заседание на комисията, определена за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ №46 "Жива вода", ул. "Крайречна" № 9, кв. Симеоново, район "Витоша"-Столична община" - I част, II  част

26.06.2015 г. Район "Витоша"-СО обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Цялостна охрана на гробищен парк "Бояна" и гробищен парк "Владая" - ПУБЛИЧНА ПОКАНА , ДОКУМЕНТАЦИЯ

16.06.2015 г. Договор с "ВАГ" ООД за възлагане на инвестиционен работен проект за нова двуетажна сграда за филиал към ОДЗ № 160 "Здравец", кв. Драгалевци, Район "Витоша"-СО - I част, II част

15.06.2015 г. Договор за доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения на територията на район "Витоша"

11.06.2015 г. Съобщение за медиите за изготвяне на работен инвестиционен проект за пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 "Бор"

10.06.2015 г. СО-район "Витоша" обявява открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Пристройка към съществуваща сграда на СДГ № 60 „Бор” – УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица” за физкултурен салон, една градинска група и една яслена група и подмяна на електрическа, отоплителна, водопроводна и канализационна инсталации за съществуващата сграда” Документация 1 Документация 2 ;   Документация 3

09.06.2015 г. Две съобщения, изпратени до медиите, за изготвяне на работен инвестиционен проект за ОДЗ №37 "Вълшебство" в кв. Павлово и за публична покана за ремонтно-възстановителни работи в ОДЗ №46 "Жива вода" в кв. Симеоново, СО-Район "Витоша"

09.06.2015 г. СО-район "Витоша" обявява открита обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА: „Пристройка за две градински групи, обслужващ блок и физкултурен салон; преустройство и ремонт на съществуващи помещения и инсталации към  ОДЗ № 37 „Вълшебство”, в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, имот с идентификатор 68134.1930.99, с административен адрес гр. София, район „Витоша”, ул. „Белмекен” № 1 - Документация I част, Документация II част

09.06.2015 г. СО-район "Витоша" обявява обществена поръчка с публична покана с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи за повишаване сигурността на конструкцията на ОДЗ № 46 „Жива вода", ул. „Крайречна" № 9, кв. Симеоново”

01.06.2015 г. Пубикувана е покана до всички заинтересовани лица за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет: „Полагане на топлоизолация на външни стени; полагане на топлоизолация и хидроизолация на покрив и подмяна на дограма  в ОДЗ № 46 „Жива вода“, ул. „Крайречна“ № 9, кв. Симеоново, район „Витоша“-СО

27.05.2015 г. Протокол № 3 на Комисията, назначена със Заповед № РД-09-75/ 24.04.2015 г.

26.05.2015 г. Протокол № 2 на Комисията, назначена със Заповед № РЗ-09-75/ 24.04.2015 г. , Техническо предложение - оценка на участниците

26.05.2015 г. На вниманието на участниците в обществена поръчка с предмет "Изготвяне на инвестиционен работен проект за нова двуетажна сграда за ОДЗ за 3 градински и една яслена групи в УПИ XXVI - за детска градина, кв. 69, м. Драгалевци, район "Витоша"

19.05.2015 г. Във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения на територията на район "Витоша", публикуваме резултатите от работата на Комисията, обективирани в Протокол 1 и Протокол 2.

22.04.2015 г. На вниманието на заинтересованите страни относно публична покана с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за нова двуетажна сграда за ОДЗ за 3 градински и една яслена групи в УПИ XXVІ - за детска градина, кв. 69, м. „Драгалевци”, р-н „Витоша”

09.04.2015 г. СО-район "Витоша" обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Изготвяне на инвестиционен работен проект за нова двуетажна сграда за ОДЗ за 3 градински и една яслена групи в УПИ 26-за детска градина, кв. 69, м. Драгалевци, район "Витоша" ; Отговор на въпрос от участник в конкурсната процедура

24.03.2015 г. Договор № РД-55-2/17.03.2015 г. за проектиране - разширение на сграда на ЦДГ №4 "Слънчо", с. Владая

20.03.2015 г. СО-район "Витоша" обявява открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на дет

Информация