Български
Район Витоша
17 януари 2018, 07:00
   

Профил на купувача/Поръчки по ЗОП

29.12.2017 год. Столична община – район „Витоша“, обявява открита обществена поръчка с предмет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 2 СУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" - ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕНЕРАЛ СУВОРОВ“ № 36, РАЙОН „ВИТОША“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“. Документацията за участие можи да бъде изтеглена от тук.

29.12.2017 год. Столична община – район „Витоша“, обявява открита обществена поръчка с предмет: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 86 ОУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - С. ВЛАДАЯ, УЛ. „БРЕЗОВА ГОРА” № 2, РАЙОН „ВИТОША”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“. Документацията за участие можи да бъде изтеглена от тук.

28.12.2017г. ПРОТОКОЛ №1 от проведено публично заседание и заседания за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, Район "Витоша", по обособени позиции, с цел констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.Открита с Решение №РВТ17-РД93-3 от 15.05.2017г. на Кмета на Район "Витоша".

11.12.2017г. Протокол №2, Протокол №3 и Решение за класиране от проведено публично заседание и заседание за разглеждане на дакументите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за детска градина с две групи в ПИ 464, УПИ I ,кв.13, м. "кв.Бояна", Столична община - Район "Витоша" по две обособени позиции: обособена позиция №1: "Доставка и монтаж на мебели и оборудване" и обособена позиция №2: "Доставка на мек инвентар и посуда", открита с Решение № РВТ17-РД93-11 от 09.10.2017г. на Кмета на СО-Район "Витоша".

28.11.2017г. Обществена поръчка: До участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детска градина с две групи в ПИ 464, УПИ I, кв.13, м."кв.Бояна", Столична община - Район "Витоша".Първоначално определените дата и час на отваряне на пликовете, съдържащи предлаганите ценови параметри от офертите се променят.Процедурата с горецитирания предмет ще се извърши на 01.12.2017г от 10:00 часа.

27.11.2017г. Обществена поръчка: До участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за детска градина с две групи в ПИ 464, УПИ I, кв.13, м. "кв.Бояна", Столична община - Район Витоша", по две обособени позиции.

22.11.2017 год. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Надстрояване и пристрояване с актова зала на съществуващ физкултурен салон на 5то ОУ „Иван Вазов“, УПИ II – за училище „Иван Вазов“, кв. 225,  м. „Павлово-Бъкстон“, гр. София, Район Витоша – СО“, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП с Реф.№ (ID) 9069008/05.10.2017 г.

20.11.2017 год. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210, м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, подмяна на ВОИ на съществуваща сграда и соларна система за БГВ“, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) 9069606/24.10.2017 г.

15.11.2017 год. Протокол 1 от решението на комисия по ОП „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА с две групи В ПИ 464, УПИ i, КВ. 13, М. „кв. бояна“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район витоша по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебели и оборудване“.

Обособена позиция №2: Доставка на мек инвентар и посуда“.

01.11.2017 год. СО-район "Витоша", уведомява заимнтересованите лица, потенциални учсници в ОП, с предмет : „Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210,  м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, удължава срока за подаване на оферти до 17.00 ч. на 03.11.2017 год.

24.10.2017 год. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка  с предмет: Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210,  м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, подмяна на ВОИ на съществуваща сграда и соларна система за БГВ. Документацията за участие може да изтеглите от тук.

23.10.2017 год. Протокол от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за разширение/ново строителство на сгради от образователната инфраструктура, разположени на територията на Район Витоша - СО, по обособени позиции, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф.№ (ID) 9068149/11.09.2017 г.

09.10.2017 год СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка  - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА с две групи В ПИ 464, УПИ i, КВ. 13, М. „кв. бояна“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район витоша по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на мебели и оборудване“.

Обособена позиция №2: Доставка на мек инвентар и посуда“.

Документацията за участие може да изтеглите от тук.

05.10.2017 год.СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Надстрояване и пристрояване с актова зала на съществуващ физкултурен салон на 5то ОУ „Иван Вазов“, УПИ II – за училище „Иван Вазов“, кв. 225,  м. „Павлово-Бъкстон“, гр. София, Район Витоша – СО“, Документацията за участие може да изтеглите от тук.

25.09.2017 год. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СО - Район Витоша уведомява всички потенциални участници в ОП с предмет "Изготване на инвестиционни работни проекти за разширение/ново строителство на сгади от образователната инфраструктура, разположени на територията на СО - Район Витоша, провеждана по реда на Глава 26 от ЗОП, удължава срока за подаване на документи до 17.00 ч. на 29.09.2017 год.

21.09.2017 год. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СО - Район Витоша уведомява всички потенциални участници в ОП с предмет "Изготване на инвестиционни работни проекти за разширение/ново строителство на сгади от образователната инфраструктура, разположени на територията на СО - Район Витоша, провеждана по реда на Глава 26 от ЗОП, в частта й само на "Обособена позация 1" - "Изготвяне на инвестиционен работен проект за " Надстрояване и пристрояване с актова зала на същетвуващ физкултурен салон на 5-то ОУ "Иван Вазов", УПИ - II за училище "Иван Вазов", кв.225, м. "Павлово-Бъкстон", гр. София, СО-Район Витоша - СЕ ПРЕКРАТЯВА

20.09.2017 год. Отговор на запитване ОП НПЕЕМЖС бл.41

19.09.2017 год. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - СО район Витоша обявява на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет " периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини  на територията на СО-район Витоша, че в 12.30 ч. на 25.09.2017  год.в административната сграда на района, находяща се в гр. София, ул. Слънце 2, ще се проведе отваряне на предлаганите ценови параметри от Участниците, допуснати до оценяване и класиране. Отварянето на ценовите предложеная е публично и на него, на основание чл.57, ал. 3, и изр. второ във връзка с чл.54, ал.2 от ППЗОП могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова осведомяване.

 

15.09.2017  год. В А Ж Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я - Във връзка с констатиран проблем със сайта на СО-район "Витоша", в рубрика профил на куповача даваме нов линк към актуалната документация за участие в обществена поръчка с предмет публикувана на 14.08.2017 год.:  СО-район „Витоша“ обявява  открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Витоша“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. 2. Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41 (по обособена позиция 1).  3. Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41 (по обособена позиция 1). Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.

12.09.2017 год. П Р О Т О К О Л - от работата на Комисията, определена със заповед № РВТ17-РД92-7/14.08.2017г.на Кмета на СО-Район „Витоша“ за провеждане на процедурата по обществена поръчкапо реда на Глава „Двадесет и шеста“ от Закона за обществените поръчки, с предмет:Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор настандартна балансираща група, пълно администриране на информационнияпоток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Столичнаобщина – район „Витоша“ за 16 (шестнадесет) броя обекти“, обявена в АОП под№ 9066912.

11.09.2017 год. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни работни проекти за разширение/ново строителство на сгради от образователната инфраструктура, разположени на територията на Район Витоша - СО“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Надстрояване и пристрояване с актова зала на съществуващ физкултурен салон на 5то ОУ „Иван Вазов“, УПИ II – за училище „Иван Вазов“, кв. 225,  м. „Павлово-Бъкстон“, гр. София, Район Витоша – СО“,

Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I – за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210,  м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО, подмяна на ВОИ на съществуваща сграда и соларна система за БГВ“.

Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен работен проект за: „Сградa и прилежаща инфраструктура на детска градина в УПИ II-163 - за обединено детско заведение и ТП, кв. 197,  м. „Павлово-Бъкстон“, гр. София – филиал на ДГ №116 „Мусала“.

Документацията за участие може да изтеглите от тук.

14.08.2017 год. СО-район „Витоша“ обявява  открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Витоша“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. 2. Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41 (по обособена позиция 1).  3. Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41 (по обособена позиция 1). Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук.

08.07.2017 год. Протокл от 25.07.2017 год. По обществена поръчка  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша-СО“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша“. Обособена позиция №2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5то ОУ „Иван Вазов“, кв. „Павлово“, Район Витоша“.

30.08.2017 год. СО-район "Витоша" обявява обществена поръчка „ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА НУЖДИТЕ НА   СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША“ Документацията може да бъде изтеглена от ТУК

31.07.2017 год. До заинтересованите лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на СО-Район "Витоша"

13.07.2017 год. Столична община-район „Витоша“ представяне на оферти във вътрешен конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г. за поръчка  с предмет : „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша-СО“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша“. Обособена позиция №2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5то ОУ „Иван Вазов“, кв. „Павлово“, Район Витоша“. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

12.07.2017 год. . Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Изграждане на дворна канализация в 2-ро "Акд.Емилиян Станев" кв. „Павлово“, Район Витоша“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 г.. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

24.06.2017 г. СО-район „Витоша“ обявява провеждане на открита процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Район Витоша - СО“. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

19.06.2017 г. Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Ремонт на помещения и дворно пространство на ясла № 55, ул. „Белмекен" № 17 на територията на кв. „Павлово“, Район Витоша“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г.. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

18.05.2017 г. СО-район „Витоша“ обявява ОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община,  район „Витоша“, по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1-  „Строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул.“Братя Бъкстон“, бл. 45“.

2. Обособена позиция №2-  „Строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Павлово, ул.“Преки път“, бл. 61а“.

3. Обособена позиция №3- „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 45“. (по обособена позиция 1).

4. Обособена позиция №4- „ Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Павлово, ул. „Преки път“, бл. 61а“. (по обособена позиция 2).

5. Обособена позиция №5- Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 45“. (по обособена позиция 1).

6. Обособена позиция №6- Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Павлово, ул. „Преки път“, бл. 61а“. (по обособена позиция 2).

11.05.2017 г. СО-район "Витоша" обявява обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Текущи ремонти и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоражения към нея) на територията на СО-Район "Витоша"" за 2017 г. Конкурсната документация може да бъде изтеглена от тук.

03.04.2017 г. СО район "Витоша", обявява открита процедура с предмет : Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Витоша, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015 г. За сграда с административен адрес гр.София, 1618, жк.Бъкстон, ул.Ген Суворов 28А, бл.41. Документацията може да бъде изтеглена ОТ ТУК

28.02.2017г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка за Обзавеждане, оборудване и ремонт на лекарски кабинети в общинските учебни и детски заведения на територията на Район Витоша, Столична община

23.12.2016 г. СО-райин "Витоша" обявява ПРОТОКОЛ: ДОКЛАД; РЕШЕНИЕ по обществена поръчка с предмет „Инженеринг, включващ изготвянето на инвестиционен проект в идейна и работна фаза за корекция на дере Планинец в участъка от вливането в река Владайска до ул. „Прохлада“, кв. „Княжево“, Район Витоша“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи“

15.12.2016 г. ДОГОВОР обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША"

12.12.2016 г. СО-район "Витоша", обявява ПРОТОКОЛ; ДОКЛАД и РЕШЕНИЕ по обществена поръчка : "Проектиране и изграждане на детска площадка за игра и отдих на открито, благоустройствени и паркоустройствени дейности в УПИ VII - 734, кв.5 м.Манастирски ливади-Запад.

07.12.2016 г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка чрез Вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал.4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г. с предмет: „Инженеринг, включващ изготвянето на инвестиционен проект в идейна и работна фаза за корекция на дере Планинец в участъка от вливането в река Владайска до ул. „Прохлада“, кв. „Княжево“, Район Витоша“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни и ремонтни работи“. Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

05.12.2016 г. Протокол номер 3 Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

05.12.2016 г. ЗАПОВЕД - РВТ16-РД92-17/ 05.12.2016 г. на Кмета на СО - район Витоша

29.12.2016 г. Протокол номер 3 Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

25.11.2016 г. Протокол 2 от работна Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет: "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

23.11.2016 г. Протокол от работата на Комисията по обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на двора на 26 СУ "Йордан Йовков", кв.Княжево, СО-район "Витоша"

21.11.2016 г. Протокол 1 от работна Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет:

"Изготвяне на работни инвестиционни проекти, с цел прилагане на мерки на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура по две обособени позиция:

1.Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 2 СУ акад.Емилиян Станев, УПИ II-105, кв.259, м.Павлово-Бъкстон

2.  Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ Св.Кл. Охридски. ул.Брезова гора 2, село Владая.

 

21.11.2016 г. Протокол 1 от работна Комисия, за събиране и разгелждане, оценяване и класиране на оферти от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пужлично състезание по ЗОП с предмет "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с
европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“.

18.11.2016 г. Заповед РВТ16-РД92-13/18.11.2016г. КЛАСИРАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по ЗОП  С ПРЕДМЕТ "„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША“

18.11.2016 г. Протокол - Комисия за събиране, разглеждане, оценяване и класиране на офертите от процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША"

17.11.2016 г. СО-район "Витоша", отправя покана към участниците в рамково споразумение да представят оферти за изпълнение на обществена поръчка : "Проектиране и изграждане на детска площадка за игра и отдих на открито, благоустройствени и паркоустройствени дейности в УПИ VII - 734, кв.5 м.Манастирски ливади-Запад. Документацията може да бъде изтеглена от ТУК

11.11.2016 г Разяснения по искане за разяснения с изх номер РВТ16-ГР94-5544/11.11.2016

11.11.2016 г. Разяснения по искане за разяснения с изх.номер РВТ16-ТД16-2731-1/11.11.2016г.

11.11.2016 г. Искане за разяснение по процедура "Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“. Подробното описание е представено в техническата спецификация къмнастоящата документация.

10.11.2016 г. Удължаване срока за подаване на документи по Обществена поръчка - „Рехабилитация на двора на 26то СУ „Йордан Йовков“, кв. Княжево, Район Витоша“

28.10.2016г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет:

Доставка на един брой ново моторно превозно средство със специално предназначение, с
европейско финансиране по ОП“Развитие на човешките ресурси“ , процедура BG05M9OP001-2.002-0279 „Проект за независимживот“, за нуждите на Столична община-Район „Витоша“. Подробното описание е представено в техническата спецификация къмнастоящата документация.

25.10.2016г. СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Рехабилитация на двора на 26то СУ „Йордан Йовков“, кв. Княжево, Район Витоша“. Документацията за участие може да изтеглите от тук.

25.10.2016г. СО-район Витоша, обявява обществена поръчка с предмет:

"„ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ УПОТРЕБЯВАНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА – КОМБИНИРАН БАГЕР ЗА НУЖДИТЕ НА СО-РАЙОН „ВИТОША“


21.10.2016 г. СО-район Витоша, обявява обществена поръчка с предмет "Изготвяне на работни инвестиционни проекти, с цел прилагане на мерки на енергийна ефективност на сгради от образователната инфраструктура по две обособени позиция:

1.Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 2 СУ акад.Емилиян Станев, УПИ II-105, кв.259, м.Павлово-Бъкстон

2.  Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт с цел прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 86 ОУ Св.Кл. Охридски. ул.Брезова гора 2, село Владая.

ОТ ТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

14.10.2016 г. СО-район 'Витоша" информира участници в обществена поръчка: „Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на  Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Обединено детско заведение в УПИ XXVI – „За детска градина“, кв. 69, м. „Драгалевци”, Район Витоша, Столична Община“Обособена позиция №2: „Преустройство и адаптация на музейна сграда на Национален музей „Боянска църква“ (Старо Боянско училище ) в детска градина за две групи в ПИ 464, УПИ I, кв. 13, м. „кв. Бояна“. Решение за КЛАСИРАНЕ, Протокол и Доклад

07.10.2016 г. Информация за сключени договори по рамково споразумение обособена позиция 1, обособена позиция 2

05.10.2016 г. СО-район Витоша, уведомява за взето решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 26 СУ "Йордан Йовков", кв.Княжево. Решение;доклад;протокол

03.10.2016 г. Протокол на комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: " Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка към съществуваща сграда на 64 ОУ " Цар Симеон Велики", в УПИ I за училище, квадрат 54, м. Симеоново, за физкултурен салон, учебни кабинети и подмяна на ел.инсталация, водопроводна и канализационна инсталия и отоплителна инсталация на съществуващата сграда".

21.09.2016 г. СО-район „Витоша“, обявява обществена поръчка в обхвата на Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016г. с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане/преустройство, оборудване и обзавеждане на сгради от образователната инфраструктура на  Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Изграждане

Информация