Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:20
   

Информация

02.09.2019г. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА В ОТЧИТАНЕТО И ФАКТУРИРАНЕТО НА "ЧЕЗ  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

Електроразпределителното дружество - "ЧЕЗ Разпределение България" АД променя начина на отчитане на консумираната от клиентите си електроенергия.  Как ще се сформират новите фактури, може да прочетете ТУК


19.07.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОЛЕСТТА "АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ" - АЧС

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, свързана с болестта "Африканска чума по свинете" и за това: Какво представлява "Африканската чума по свинете"?, Кои животни могат да бъдат засегнати?, Може ли човек да се зарази с тази болест?, Какво причинява АЧС?, Как се предава болестта?, Какви са признаците на поява на АЧС?, Как да предпазим животните от болестта?, Съществуват ли ваксини и лечение?, Ви информираме ТУК

05.07.2019г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ:

Повече информация за новите условия за включване в механизма лична помощ, кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г. и как можете да заявите желанието си да ползвате лична помощ и други важни акценти по темата можете да прочетете: ТУК

10.06.2019г. СПОРТЕН ПРАЗНИК - "НА ВИТОША С МАМА И ТАТКО ЕЛА, ЗА СПОРТ И ВЕСЕЛА ИГРА"

На 08.06.2019г. за трета поредна година ДГ №116 "Мусала" организира спортен празник за деца и родители в ПП "Витоша", под наслов "На Витоша с мама и татко ела, за спорт и весела игра". Децата и родителите се включиха в различни спортни игри и занимания, заедно преживяха удоволствието от съвместните спортни дейности и преоткриха възможностите на спортуването сред природата.

Проектът е част от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на "София - Европейска столица на спорта".

03.06.2019г. ПРОЕКТ "СКАУТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ"

От 08.04.2019г. до 31.05.2019г. беше реализиран одобрен Проект "Скаути за здраводловен начин на живот", организиран по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се осъществи в подкрепа на инициативите "София - Европейска столица на културата" и "София - град на Толерантността и Мъдростта".

В проекта участваха ученици от 3-ти и 4-ти клас на 5 ОУ "Иван Вазов", 26 СУ "Йордан Йовков", 86 ОУ "Св.Климент Охридски", ЧСЕУ "Дрита" и СУУУС "Проф.д-р Дечо Денев". Над 200 деца бяха запознати с елементите на скаутският живот:

В реални планински условия бяха проведени и състезания демонстриращи придобитите знания и умения от участниците. Добрата материална база също спомогна за отличните резултати на малките скаути. А организаторите поощриха децата с много награди, споделени емоции и спортен дух.

18.02.2019г. СКИ СЪСТЕЗАНИЕ - "КУПИ РАЙОН ВИТОША 2019"

На 17.02.2019г., в приподен парк "Витоша", на писта "Ветровала" се проведе традиционното ски състезание "КУПИ РАЙОН ВИТОША 2019". Зимният празник се организира и осъществи от СО-Район "Витоша", и "Сдружение - ски клуб Мария". Патрон на събитието беше Кмета на района - инж.Теодор Петков. В състезанието взеха участие над 240 човека , скиори от 5 до 85 годишна възраст.

14.02.2019г.  РАЙОННО ПЪРВЕНСТВО  "УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ  за учебната 2018/2019г."

На 12.02.2019г. завършиха последните състезания от Районното първенство "УНИЧЕСКИ ИГРИ 2018/2019г.".  С участието на над 600 деца и ученици от СО-Район"Витоша", в 7 вида спорт, се състезаваха 12 общински, държавни и частни учебни заведения.

Крайните резултати в различните видове спорт са следните:

13.02.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Химикалите в бита могат да бъдат най-различни, например технически продукти, почистващи средства и  препарати за борба с вредители. Включването на опасни отпадъци с общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората , замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.Столична община, започва прилагането на нова за страната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.  Повече нформирмация за системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата и графика на мобилния събирателен пункт за 2019 може да прочетете ТУК

04.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В приемното време на администрацията, на СО-Район "Витоша" ( всеки четвъртък от 14:00 часа до 17:00 часа и всеки петък от 09:00 часа до 12:00 часа), се раздават компостери за фамилно компостиране, по предварително утвърден списък, на заявилите желание. За повече информация и контакт: инж.Юлия Цветкова - гл.експерт в отдел "ИИБЕ", ет.2, стая 54, на ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша".

27.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9, т.1 от НУРИОВОС, СО-Район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение "Въвеждане в експлоатация на апарат MR1, за дезинфекция на болничен отпадък под кодове 18 01 01;18 01 03 и 18 01 04, в помещение на етаж-1 на територията на МБАЛ на фирма "Билдинг Хоспиталис 2" АД, в УПИ V, кв.32, м."Манастирски ливади - запад", СО -  Район "Витоша".

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да се запознаят с подробно разработена информация по утвърдена форма и съдържание в Приложение № 2 към Наредбата на ОВОС.

Писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта, който засяга се приемат в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, в 14-дневен срок от датата на съобщението.

17.08.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо №20-00-1057/31.07.2018г в СО-Район "Витоша" ( с рег.№РВТ18-ДИ05-274/17.08.2018г.), от Зам.областия управител на областната администрация на област София и Директора на Агенцията по заетостта, Ви съобщаваме, че:

Се провежда проучване на потребностите на работодателите от работна сила, по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Проучването е второ по ред за 2018г. и ще се извърши, чрез анкета, която ще се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с преоритетите на областната стратегия за развитие на регионалните, областните и общинските планове за развитие.

Анкетирането на работодателите е предвидено да се извърши през целия м.август 2018г. и да приключи до 17 септември 2018г., като се насърчат максимален брои работодатели, от частния и публичния сектор ,да се включат в него. Анкетата е достъпна на сайта на областната администрация на област София и на страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката "Проучване за потребностите от работна сила". Линка към електронния формуляр е :

https://docs.google.com/froms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNIvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewfrom

 

16.08.2018г. ПОКАНА:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение №661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", Ви каним за участие в заключителна дискусия във връзка с провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м. Павлово-Бъкстон, поземлен имот с индетификатор 68134.1930.730.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.08.2018г. (петък), от 18:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

ДОСТЪПЪТ Е СВОБОДЕН!

30.07.2018г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

На основание Заповед №РВТ18-РД09-72/24.07.2018г на Кмета на СО-Район"Витоша" се променя реда за подаване на документи в периода от 30.07.2018г. до 31.08.2018г. и на основание Заповед №РВТ18-РД09-75/27.07.2018г. на Кмета на СО-Район"Витоша" се променя и приема на граждани от служители на районната администрация за периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.(вкл.), както следва:

 1. Отменя се приема на граждани от служители на районната администрация във всеки петъчен ден за периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.(вкл.)
 2. Приемното време за граждани от служители на Район"Витоша" ще се осъществява всеки четвартък от 14:00 часа до 17:00 часа в периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.(вкл.)
 3. За периода от 30.07.2018г. до 31.08.2018г. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване на инвестиционни проекти, издаване на визи за проектиране, становища за устройствени параметри и допускане за изменение на ПУП, подлежащи на процесиране от отдел УТКР към СО-Район"Витоша".
 4. За периода от 30.07.2018г. до 31.08.2018г. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица за одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешения за строеж и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация от отдел ИИБЕ към СО-Район"Витоша".

13.07.2018г. УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

Във връзка с опасността от проникване и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете в Европа, Ви призоваваме да подавате информация за отглежданите прасета - от Вас или от Ваши съседи. Сигналите подавайте от 9:00 часа до 16:00часа ( в делнични дни), на тел.0882 643 733 , инж.Кръстева, район"Витоша".

14.06.2018г.  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ВИТОША",

В периода от 2 юли 2018г. до 6 юли 2018г. (вкл.), се откриват приемни (по квартали) на обществения посредник на Столична община - Г-жа Лилия Христова , която ще приема гражданите живеещи в района, по график, както следва:

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК: Обществения посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община.

За допълнителна информация: тел.02/987 34 49, тел.02/987 13 41, факс: 02/986 27 85 , www.sofiaombudsman.bg , e-mail: ombudsman@sofia.bg

15.05.2018г. Регистър на Декларации за имущество и интереси

10.05.2018г.  На 25 и 26 април 2018 г. се реализира проект "Футболни звезди", в който взеха участие ученици от всички училища в СО-Район "Витоша" и гостуващи отбори от СО-Район "Красно село". Проектът се осъществи благодарение на програмното финансиране от Столична община и в подкрепа на "София-Европейска столица на спорта 2018". Във футболното първенство се състезаваха момичета и помчета 5 - 7 клас; юноши и девойки 8 - 10 клас.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО:
 • МОМИЧЕТА 5 - 7 КЛАС
 1. ЧСЕУ "Дрита"
 2. 64 ОУ "Цар Симеон Велики"
 3. 26 СУ "Йордан Йовков"
 • МОМЧЕТА 5 - 7 КЛАС
 1. 50 ОУ "Васил Левски"
 2. 64 ОУ "Цар Симеон Велики"
 3. 2 СУ "Акад.Емилиян Станев"
 • ЮНОШИ 8 - 10 КЛАС
 1. 2 СУ "Акад.Емилиян Станев"
 2. 26 СУ "Йордан Йовков"
 3. ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров"

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТУРНИРИТЕ С ГОСТИ:

 • МОМЧЕТА 5 - 7 КЛАС
 1. 50 ОУ "Васил Левски"
 2. 52 ОУ "Цанко Церковски"
 3. 142 ОУ "Веселин Ханчев"
 4. СУУУС "Проф.д-р Д.Денев"
 • ЮНОШИ 8 - 10 КЛАС
 1. СУУУС "Проф.д-р Д.Денев"
 2. 2 СУ "Акад.Емилиян Станев"
 3. ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров"

Игра се и демонстративна среща между момчета от 2 СУ "Акад.Емилиян Станев" и девойки от ПГЕБ "Проф.д-р Асен Златаров". Накрая всички отбори получиха персонална награда, а победителите се сдобиха и със спортни екипи.

13.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Решение № 88 от 22.02.2018г на Столичен общински съвет за предоставяне на пасища , мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.На основание чл.37и, ал.3 и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Столичният общински съвет реши:

06.03.2018г. ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционна програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интеграционно градско развитие" на Оперативна програма "Региони в разтеж" 2014 - 2020

06.03.2018г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: НА 08.03.2018г./ЧЕТВЪРТЪК/ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЯМА ДА ИМАТ ПРИЕМЕН ДЕН.

02.03.2018г. СКИ СЪСТЕЗАНИЕ - "КУПИ РАЙОН ВИТОША 2018":

На 25.02.2018г. в природен парк "Витоша" на писта "Ветровала" се проведе ежегодното ски състезание "Купи Район Витоша" - 2018.Зимният празник се осъществи под патронажа и организацията на кмета на района - инж.Теодор Петков и в подкрепа на инициативата "София- Европейска столица на спорта - 20018г".

28.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В СО-Район "Витоша" се получи писмо №12/37-003/19.02.2018г. от областната администрация на област София и от изпълнителния директор на Агенция по заетостт, с което ни информират за стартирала кампания за проучване сред работодателите за потребностите от работна сила.Проучването ще се осъществи чрез Анкета, която ще се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.Анкетата е достъпна на сайта на областната администрация на област София и на  страницата на Агенцията по заетостта в рубриката "Проучване за потребностите от работна сила".

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ от "Софийска вода"АД, във връзка с отстраняване на авария на довеждащ водопровод се налага спиране на водоподаването на клиентите на "Софийска вода"Ад, живеещи в района на:

За повече информация: тел.0800 121 21 - телефонен център на "Софийска вода"АД

 

12.01.2018г. УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ (2017г. - 2018г.) : Приключи I - ви етап (общински) от "Ученичиски игри 2017г.-2018г.", който се проведе с участието на училищата на територията на СО-Район"Витоша".В състезанията премериха сили над 550 ученици, в седем вида спорт.Спортните прояви бяха осъществени и в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта 2018г."

10.10.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

 

Информация от "Софийска Вода" за започване на строително ремонтни-дейности за подмяна на водопровод в кв.Карпузица. Цялата информация може да видите ТУК

 

Изготвен проект за въвеждане на нова организация за движение в кв. Манастирски ливади - Запад. С този проект се цели подобряване на съществуващата организация на движение. Новата организация на движение предлага въвеждане на еднопосочно движение на преобладаващата част от уличната мрежа, с оглед осигуряване на максимален брой паркоместа и нормално движение в квартала. Карта 1, Карта 2, Карта 3

Културен календар на читалищата за м. ноември 2016 година

Културен календар на читалищата за м. ноември 2014 година

Културен календар на читалищата за м.октомври 2014 година - формат pdf

Културен календар на читалищата за м. април 2014 година

Културен календар на читалищата за м. март 2014 година

График на организирани събития от училищата и детските градини в Район "Витоша"-СО през 2014 година

Културен календар на читалищата за м. февруари 2014 г.

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за 2014 година

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за февруари 2012 година

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за януари 2012 година

Културен календар на читалищата в Район "Витоша" за декември 2011 година

Изготвен проект за въвеждане на нова организация за движение в кв. Манастирски ливади - Запад. С този проект се цели подобряване на съществуващата организация на движение. Новата организация на движение предлага въвеждане на еднопосочно движение на преобладаващата част от уличната мрежа, с оглед осигуряване на максимален брой паркоместа и нормално движение в квартала.

Информация