Български
Район Витоша
19 юли 2019, 02:29
   

Обяви и Конкурси

15.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИНДЕТИФИКАТОР 68134.1932.2063,

СО-Район "Витоша" уведомява собствениците на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, находящ се в м.Манастирски ливади - запад, че е съставен Протокол № 5/10.07.2019г. на комисия назначена със Заповед № РВТ19-РД91-17/08.04.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", с който се приема становището на Главния инженер на СО-Район "Витоша" за учредяване право на прокарване на трасе на сградно водопроводно отклонение, засягащо частен поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2063, част от който съгласно действащият регулационен план, попада в трасе, отдадено за улица. Общата засегната площ е около 10 кв.м., с ширина на сервитута 1,60 м.

Заинтересованите лица могат прегледат всички документи по преписката и да се запознаят със съдържанието на Протокол № 5/10.07.2019г., които са изложени за разглеждане в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 26.

10.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-район "Витоша" на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проек за подоробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на м.Княжево заедно с план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в граници: ул."Елаша", ул."Явор", ул."Къпина" и ул."Витошки Бор". Проектът е изложен в сградата на СО-район "Витоша", ул.Слънце 2 , ет.2, ст. 45. Схемите за ПУП-ИПРЗ може да видите тук: Схема 1 и Схема 2

10.07.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено в Заявление № РВТ19-ГР94-2515/28.05.2019г. от собственици на имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване в обхвата на  поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г. на Главния архитект на Столична община, е издадена Заповед №РВТ19-РА50-106/09.07.2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за застрояване в териториален обхват на поземлен имот с индетификатор 68134.1932.2473 от КККР, а по действащ ПУП - УПИ ІІ-855, кв.23, м."Манастирски ливади-запад".

09.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ се съобщава, че в Държавен вестник бр.54/09.07.2019г., стр.55 е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новосъздадени УПИ ІІІ - 799, 800, 801, 802, 994, 804, 993 - за жилищно строителство от кв.53а/нов/ и УПИ 4175 - за жилищно строителство от кв.48а/нов/, и изменение на плана за улична регулация между квартали 48а и 53а, м."в.з.Симеоново - север", заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Запознаването с проекта за подробен устройствен план, може да бъде извършено от заинтересованите лица, всеки работен ден в СО-Район "Витоша", гр.София, ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 46а.

В 30-дневен срок от съобщаването, в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план.

09.07.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с подадено Заявление № РВТ19-ГР00-226/30.05.2019г. от собствениците на имот с индетификатор 68134.1944.1536 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентър - ІІІ част - разширение", одобрен със Решение № 1000 по Протокол 32/10.12.2001г., е издадена Заповед № РВТ19-РА50-101/08.07.2019г., на Главния архитект на СО-Район "Витоша" с разрешение да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в териториален обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.1944.1536 и 68134.1944.2341 от КККР, а по действащ ПУП УПИ І-1536 и УПИ ІІ-1536, кв.12а, м."в.з.Киноцентъра - ІІІ част - разширение".

09.07.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", идадени на основание чл.46, ал.1 , т.5, абзац първи от ЗМСМА; чл.46, ал.1, ал.6  и чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

09.07.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава, че съгласно заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на : Проект за ПУП - план за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" /шосе с.Владая - с.Мърчаево/, ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул." Бистра река", ПП"Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, Първокласен път Е79, като:

  • Представянето му ще се състои на 17.07.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ "Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1
  • Копие от проекта е изложено за разглеждане от заинтересованите лица в Техническа служба на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2
  • Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2,ет.1 до 01.08.2019г. включително.
  • Заключителната дискусия ще се проведе на 07.08.2019г. от 18:15 часа в сградата на НЧ"Светлина", с.Мърчаево, ул."Зюмбюл" № 1

05.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В Държавен вестник бр.53/05.07.2019г., стр.66 е обнародвано Решение на СОС № 289 по Протокол № 76,т.3 от 30.05.2019г., с което се одобрява проект за ПУП - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ изработен по реда на чл.16 от ЗУТ на м."в.з.Симеоново - север - разширение", СО-Район "Витоша" в териториален обхват: "Софийски околовръстен път", западната регулационна граница на м."в.з.Симеоново - север", ул."Неофит Хилендарски" и ул."53-та", СО-Район "Витоша".

Запознаването с Решението и подробния устройствен план, както и обжалването, може на бъде извършено всеки работен ден на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2, СО-Район "Витоша", ет.2, стая 46А. Обжалването се осъществява, пред Административен съд -София - град, в 30-дневен срок от настоящото съобщение, като жалбите от жалбоподателите се подават в деловодството на СО-Район" Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1.

04.07.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" с обявление № РВТ17-ТП00-4/132 от 28.06.2019г. , във връзка с публикация в Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г, стр.151 и съобщение на Столична община на основание чл.128, ал.1 и 10 от ЗУТ, съобщава, че е изработен ПУП - План за регулация и застрояване на с.Мърчаево, заедно с план - схеми на техническата инфраструктура в граници: първокласен път Е79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І" (шосе с.Владая-с.Мърчаево), ул."Трендафил", ПП "Витоша", ул."Церова поляна", ПП "Витоша", ул."Черешава градина", ПП "Витоша", граница със с.Рударци, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон І", нерегулиран терен, първокласен път Е79.

Съсобствениците на поземлени имоти, включени в съсобствени урегулирани поземлени имоти да представят договори по реда на чл.15, ал.3, чл. 5 и чл.17 от ЗУТ. При непредставяне на такива договори, съсобствените урегулирани поземлени имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в СО-Район "Витоша". В едномесечен срок от датата на обнародване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Столична община, чрез СО-Район "Витоша".

02.07.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ № 68134.1942.453 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ,

Във връзка с подадено в СО-Район "Витоша" Заявление от собственици е издадена виза за проектиране № РВТ19 - ГР00-57/2019г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Промяна на предназначението на жилищна сграда в дом за стари хора" в УПИ VІІІ-454, кв.61, м."Бояна".

Визата подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, от заинтересованите лица пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

27.06.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Идадена е Заповед № РВТ19-РА50-70/21.05.2019г. на Главния архитект на Столична община , по заявление № РВТ17-ТП00-27-/27/-18.01.2019г., за одобрение на ПУП-ИПЗ, в обхват УПИ ХІV - 460, кв.224 по плана на м."Павлово-Бъкстон" , СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на заповедта в СО-Район "Витоша", отдел УТКР, ет. 2, , стая 59 , арх.С.Касабова. В СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения, предложения и искания по проекта.

25.06.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадени са Заповеди от Главния архитект на СО-Район "Витоша", във връзка с постъпили в районната администрация Заявления от собственици на имоти с искане за разрешение за изменение на Плана на регулация в обхвата на следните поземлени имоти:

21.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "Данаос Девелопмент" ЕАД уведомява, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищен комплекс с подземни паркинги, ограда, подпорни стени и пречиствателни съоръжения в УПИ ІV-1908 " за жилищно строителство, спорт и въжена линия" и Търговски комплекс, офиси, заведения за обществено хранене, шоурум конгресен център, подземни гаражи и въжена линия, жилищно строителство и хотелска част в УПИ3-4095, кв.1, м.в.з. Малинова долина - Бункера ІІІ етап, СО-Район "Витоша", гр.София".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10

18.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС № 260 от 05.02.1998 г.) представляващ помещение № 22 (сладкарница) от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство "Владая", в с.Владая, ул."Войнишко въстание" № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " за сладкарница".

Краен срок за подаване на офертите - 16:30 часа на 04.07.2019г., в деловодството на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 05.07.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.

18.06.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" съобщава за издадено Разрешение за поставяне № 50/28.05.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на Фирмен тотем към комплекс " Garitage park", в УПИ І - 1866, 1919, 2799, 2800, 2801, 2802, 2815, 2816, 2818, 2850 - за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, възлова станция, трафопост и ПГ, кв.4, м."Малинова долина- Бункера І етап".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша".

14.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на:

Телефон за контакти: 02/818 32

12.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО - Район "Витоша" на основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г.  на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на :

Телефон за контакти: 02/818 79 32

11.06.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-671/15.05.2019г. на Кмета на Столична община, СО-Район "Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 108.00 кв.м., с начална конкурсна месечна наемна цена 37.58 лв. (без вкл. ДДС). Помещението е  предназначено за ученически бюфет и се намира в сградата на 86 ОУ "Св.Климент Охридски",  ул."Брезова гора" № 2, с.Владая.

Офертите за участие ще се приемат на ул."Слънце" № 2, ет.1, в деловодството на СО-Район"Витоша", всеки работен ден от 08:30 часа, като срока започва да тече от 08:30 часа на 11.06.2019г.  и изтича на 15.07.2019г. в 16:30 часа. Конкурсът ще се проведе на 16.07.2019г. , от 13:00 часа в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.  За повече информация и контакти: тел.02/818 79 32

10.06.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета но СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост, а именно:

05.06.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

  • Заповед РВТ19-РД56-46/21.05.2019г. , лек автомобил, марка "БМВ", черно-зелен цвят, паркиран на бул."Димитър Петков" зад бл.4 стр.1, стр.2
  • Заповед РВТ19-РД56-47/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Хюндай",  тъмно син цвят, рег. № СА0695СХ, паркиран на ул. "Десислава 30" стр.1, стр.2
  • Заповед РВТ19-РД56-48/05.06.2019г. ,лек автомобил, марка "Нисан Ванет",  бял цвят, рег. № СА6893КТ, паркиран на ул. Св.Мария Магдалина" 19 стр.1, стр. 2
  • Заповед РВТ19-РД56-49/05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бяло-син цвят, с рег. № СА5026НТ, паркиран на ул."Бистришко шосе" стр.1, стр.2
  • Заповед РВТ19-РД56-50/05.06.2019г., лек автомобил, неизвестна марка, без рег.номер, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1, стр2
  • Заповед РВТ19-РД56-51/ 05.06.2019г., лек автомобил, марка "Форд", бял цвят, с рег.№ С3267ВС, паркиран на ул."Родопски извор" 79 стр.1, стр.2

31.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС"  съобщава, че има инвестиционно предложение за: Затворен комплекс от редови, двуфамилни и еднофамилни жилищни сгради и жилищни блокове "Ривър парк" и допълващо застрояване - Пречиствателна станция за отпадни води и трафопостове в УПИ ХІV - 610, 611, 613, 618, 619, 628, 647, 657, 712, кв.32А, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.10.

27.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. от Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ, за учредяване на "ФРОНТ САЙД" ЕООД, представлявано от управителя  - радослав Гогишков и на СД"ТОРИН ТОНЧЕВ" ЕООД, представлявано от управителя - Никола Гогишков, право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти за изграждане на улични съоръжения, елементи на техническата инфраструктура - изместване на съществуващ уличен водопровод DN 150 чугун от УПИ ІІ-610, 611, 612, 618, 619, кв.32 а и изграждане на нов уличен водопровод DN 150 (чугун) по ул."Проф.Димитър Пасков" от О.Т. 42а и по ул."Двата бука" от О.Т.42а до О.Т.42б, м.кв.Симеоново, СО-Район "Витоша".

Заинтересованите лица да се явят в стая 26, ет.2, отдел "ПНОУОССЧР" за запознаване със съдържанието на Заповед №РВТ19-РД09-88/16.05.2019г. В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да обжалват заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - София - град.

23.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило писмо в СО-Район "Витоша" (с рег.№ РВТ19-ПП00-8/21.05.2019г.) от Столична община (изх.№СОА16-ПП00-2/388/21.05.2019г.), относно изпълнение на проект на Столична община "Осигуряване на ефективното функциониране на областен център София - град и София - област, за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 - 2021 г.", Ви съобщаваме, че Столична община обявява конкурс за подбор на експерти за следните позиции:

21.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с писмо с вх.№ РВТ19-АХ00-22/30.04.2019г. от НАГ-СО и на основание § 4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, уведомаваме за издадено разрешение за поставяне № 36/25.04.2019г. на НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на покривна реклама " IDEA BUILDINGS" на посрива на сграда в ПИ № 68134.1932.439, УПИ V-439, кв.31, м.Манастирски ливади - запад.

Разрешението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от настоящото съобщение, пред АДминистративен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

14.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", на основание Решение на СОС № 22/17.01.2019г. и Заповед № СОА19-РД09-298/05.03.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС №260/05.02.1998г.), представляващ помещение № 22 /сладкарница/ от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство Владая, с.Владая, ул."Войнишко въстание " № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " ЗА СЛАДКАРНИЦА".

Срока за наемане на помещението е 10 години. Краен срок за приемане на офертите - 16:30 часа, на 17.06.2019г. в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 18.06.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2. Тел. за връзка: 02/818 79 32

14.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е виза за проучване и проектиране на "Многофамилна жилищна сграда с надземен и подземен гараж" в УПИ ХV-353, кв.184 е, м.Гърдова глава, издадена от Главния архитект на СО-Район "Витоша".

13.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

07.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка чл.131, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена виза за проектиране №РВТ18-ТД26-1711/2018г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ VІІ-154.625, кв.68, м."Манастирски ливади-запад", поземлен имот № 68134.1933.2148.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на визата, в СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59 - арх.С.Касабова. Визата подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


02.05.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР94-1145/12.03.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори : 68134.1971.3120 и 68134.1971.3121 от КККР с искане за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.2043.4135, 68134.2043.4136, 68134.2043.129, 68134.2043.4138 и 68134.2043.4137 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХ-4071, 4072, 4073 и УПИ ХХІ- 4028, 4072, кв.67, м."в.з.Симеоново-Север", кв.67, със Заповед № РВТ19-РА50-63/02.05.2019г. Главния архитект на СО-Район "Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана на регулация и застрояване, като целта на проекта е: Образуване на нови два урегулирани поземлени имоти от три УПИ и алея с неприложена регулация, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ за "жилищно строителство", при стриктно спазване на ЗУТ и промяна на застроителния план в съответствие с ОУП.

23.04.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Протокол 3 за провеждане на конкурс

22.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВИНОСТ,

Столична община и ОП "Екоравновесие" организират кампания за безплатна кастрация, индетификация и регистрация на дворни кучета. За територията на СО-Район "Витоша", кампанията ще се проведе в периода 12.06.20

Информация