Български
Район Витоша
19 септември 2018, 15:44
   

Обяви и Конкурси

14.09.2018 г. Столична община обявява списък на спортни обекти общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година, съгласно Решение № 454/12.07.2018 година на Столичен общински съвет

11.09.2018 г. ЗАПОВЕД РВТ18-РА50-188/11.09.2018г.

11.09.2018 г. Издадена виза за проектиране от гл.архитект на СО-район Витоша

11.09.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП-ИПЗ с обхват УПИ-XIV-460 и УПИ-XV - 458,459, кв.224 м.Павлово-Бъкстон. Приложение

11.09.2018 г. ЗАПОВЕДИ: Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени, който са общинска и/или държавна собственост:

28.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с издадена Заповед №РА50-645/16.08.2018г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване при териториален обхват на УПИ ХХІV-88, УПИХХV-957 и УПИХІХ-873, кв.20а, ПИ с индетификатори 68134.1943.2922 и 68134.1943.813, изменение на улица между о.т.112 и о.т.113, м."Киноцентъра-Бояна", Район "Витоша", за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

23.08.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Относно издадено Разрешение №96/15.08.2018г. , от Директора на Дирекция "Териториално планиране" към НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на покривна реклама - 1 брой, фирмена информационно-указателна табела - 1брой и  фирмен надпис - 1 брой, в УПИ V-161, кв.222, м. Павлово - Бъкстон, Район"Витоша", гр.София.

23.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столична община обявява списък на спортни обекти - общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година, съгласно Решение №454/12.07.2018г. на Столичен общински съвет.

16.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Изготвено е инвестиционно проектно предложение "Изгаждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община, в 2 обекта на инвестиция" в "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г..


16.08.2018г. ПОКАНА:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", ВИ КАНИМ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: Проект за ПУП - изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м.Павлово-Бъкстон, поземлен имот с индетификатор 68134.1930.730

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.08.2018г. (петък), от 18:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

ДОСТЪПЪТ Е СВОБОДЕН!

15.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Изготвено е инвестиционно предложение за изменение на ПУП.

08.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Във връзка с издадена виза за проектиране №РВТ18-ГР94-2801/13.06.2018г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за обект "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІV-1309, кв.14, м."Манастирски ливади - запад".

В 14 дневен срок от настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно просесуалния кодекс.

07.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Във връзка със Заявление с вх.№РВТ17-ТП00-27/2017г. и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен проект ПУП-ИПЗ с обхват УПИ ХІV-460 и УПИ ХV-458, 459, кв.224, м."Павлово-Бъкстон", СО-Район"Витоша", като е предвидено средно, свързано застояване между двата УПИ. Можете да се запознаете с проекта в отдел УТКР, Район"Витоша", стая 59 - арх.С.Касабова, ул."Слънце" №2, гр.София. В 14 дневен срок, от това обявление, имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта до Район"Витоша".

03.08.2018г. ЗАПОВЕДИ: Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени, който са общинска и/или държавна собственост:

02.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Столична община съобщава, че има инвестиционно предложение за "Ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул."Дамяница" до ул."Белоток", Район "Витоша".

Предвидената за ремонт съществуваща корекция на реката е с дължина около 140 м. и цели възстановяването и подобряването на експлоатационното състояние на облицовката на коритото на реката, както и изграждането на предпазен парапет(успоредно от лявата страна на реката),  и подобряването на околното пространство.

За повече информация, може да се обръщате към инж.Йорданка Гечева - гл.експерт в Дирекция "Инжинерна инфраструктура", тел.02/ 904 14 57и на e-mail: y.gecheva@sofia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София - 1618, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.10 и на e-mail: riosv@riew-sofia.org

01.08.2018г. ЗАПОВЕД: Във връзка с издадена Заповед №РВТ18-РД56-59/01.08.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46,ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО , ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил, цвят черен, марка "Волво", с рег.№СА 7435 ХН, паркирано върху терен общинска и/или държавна собственост на ул."Народен певец" №16, гр.София.

31.07.2018г. ЗАПОВЕД: Във връзка с издадена Заповед №РВТ18-РД56-58/26.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша" , на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО , ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил, марка "Рено Клио", цвят бял, с рег.№СА 8339 АВ, което е паркирано върху терен общинска и/или държавна собственос на ул."Ген.Стефан Тошев", гр.София

24.07.2018 г. Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на:Проект за ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м.Павлово-Бъкстон, поземлен имот с идентификатор 68134.1930.730, като:

* Представянето му ще се състои на 31.07.2018г. от 18.00 часа в сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2;

* Копие от проекта e изложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.*Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 14.08.2018 г. включително.

*Заключителната дискусия да се проведе на 17.08.2018 г. от 18.00 ч. в сградата на от 18.00 часа в сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2.

* Обяснителна записка

24.07.2018 г. Днес, 24.07.2018 г., Столична община – район „Витоша” съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път в участъка от км 50+520 до км 58+581,5” с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство”.

19.07.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА ; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост:

12.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е  СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА18-РД09-684/10.07.2018г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Организиране на столово хранене и бюфет“ в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, ул. „Симеоновска“ №1 с обща площ 184 кв.м., находящо се на територията на район „Витоша“.

12.07.2018 г. Обява до заинтересованите лица и общественост- стр.1 и стр 2

12.07.2018 г. Разрешение за поставяне номер 82/12.07.2018

11.07.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Издадена е служебна бележка от служители на Район "Витоша", относно виза за проучване и проектиране на "Преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда в частна детска градина" в УПИ VІІІ-2038, кв.51 по плана на гр.София, м."Манастирски ливади-запад", издадена от Гл.архитект на СО към заявление с рег.№РВТ18-ГР94-939/14.02.2018г. Служебната бележка е залепена на информационното табло на ет.1, в сградата на СО-Район "Витоша" на 06.07.2018г..

27.06.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІV-1309, кв.14 в м.Манастирски ливади - запад.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, визата може да се обжалва от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София-град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша".

27.06.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в УПИ VІ-1223, кв.64, УПИ ІV - 1224, кв.64 и УПИ V-1225, кв.64 в м.Манастирски ливади - запад

Относно:Писмо с вх.№РВТ18-ГР00-172/2018г., изх.№САГ18-ГР00-328/3/2018г. на НАГ за обявяване на проект за ПУП-РУП за УПИ VІ - 1223, кв.64 и УПИ V - 1225, кв.64 в м.Манастирски ливади - запад.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел "УТКР" при СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2, стая 59, арх.С.Касабова. В сградата на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подават писмени възражения, предложения и искания по проекта.

25.06.2018 г. Заповед за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ X-874, кв.26, м.Манастирски лишади - запад

25.06.2018 г. Заповед за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ XIII-1212, кв.74, м.Манастирски лишади - запад

15.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед №РА50-431/01.06.2018г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП - ИПЗ за УПИ VІ-730, кв.259, м."Павлово - Бъкстон".

15.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед №РА50-356/27.04.2018г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІV-1178, 1841 и УПИ V-1443, 1840 - "за офис и ПГ" -  кв.2, м."Малинова долина- околовръстен път"

07.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: До собственици и носители на вещни права в УПИ ХV-965, кв .36, м."Манастирски ливади - запад", относно издадена виза за проектиране на гл.архитект на СО за промяна на предназначението на УПИ ХV-965, кв.36, м."Манастирски ливади - запад" към преписка № САГ18-ГР00-965/2018г., от "за обществено обслужване, офис, жилищно строителство и подземен гараж" към " за обществено обслужване, апартхотел и подземен гараж".

Визата може да се обжалва по законосъобразност в 14 - дневен срок от съобщаването и пред Административен съд София - град. Жалбите се подават на ул."Слънце" №2, в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд София - град от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община".

21.05.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Днес 21.05.2018г., Столична община-Район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки тип " LIDL", с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, паркинг и трафопост" в поземлен имот с индетификатор 68134.1896.1174, ул."Княжевска" № 5, СО-Район "Витоша", с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД & КО"КД.

Информация по Приложение № 2 е на разположение на всички заинтересовани лица, в стая № 54 при инж.Юлия Цветкова - главен експерт, отдел ИИБЕ, ет.2 в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

Писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта, се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението в деловодството на СО-Район "Витоша", ул.Слънце " №2

16.05.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА ; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост.

14.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: На заседание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009г. на МС - част "Комуникационно - транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение № 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвен от екип на Столична община

УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша" на 31.05.2018г. от 18:30 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика" №5, зала на ет.3, ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009г. на МС - част "Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт", одобна с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес:гр.София, ул."Слънце" №2. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание, могат да се депозират в срок до 22.06.2018г., в СО-Район"Витоша" или по електронна поща vitosha@sofia.bg

Становища постъпили след 22.06.2018г. няма да бъдат разглеждани. След приключване на общественото обсъждане в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика" №5, зала на ет.3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018г. от 18:30 часа.

14.05.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед № РВТ18-РД09-53/14.05.2018 г. на Кмета на СО-Район"Витоша" и на основание чл.4, ал.2, т.2.1, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10, ал.4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по протокол №41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, ще се проведе обществено обсъждане на: Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение №960/2009г. на МС-част "Комуникационно -транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение№454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

Представянето на проекта на заданието ще се проведе на 31.05.2018г. от 18:30 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика"№ 5, зала на ет.3.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения могат да се депозират в срок до 22.06.2018г. в СО-Район "Витоша" или по електронна поща vitosha@sofia.bg. Становища постъпили след 22.06.2018г. нямя дя бъдат разглеждани.За допълнителна информация по време на изготвяне на становищата може да се обръщате към арх.Мирослав Русев, стая №48 в сградата на СО-Район"Витоша"

09.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Обявени са свободни места за набор на военни в Българската армия.

Допълнителна информация може да получите от старши експерт Веселин Крумов - отдел "Военен отчет" в Район "Витоша". Телефони за връзка: 02/955 59 96 и 0884 454624. Вакантните длъжности са следните:

19.04.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

16.04.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т .5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

16.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Издадено е  Разрешение за строеж №50/16.03.2018г. от Главния архитект на СО, за "Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма" в УПИ ХІ, кв.14, м.в.з. Малинова долина 2 Б част.

11.04.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

Информация