Български
Район Витоша
25 септември 2017, 03:34
   

Обяви и Конкурси

13.09.2017 год. ПРОТОКОЛ 3 - от проведен конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "ОСДКСЛ" при район "Витоша" - СО

04.09.2017 год. Протокол 1 за допуднатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Юрисконсулт"

28.08.2017 год. ОБЯВА до всички собственици и ползватели нс земеделски земи от Министерството на земеделието, храните и горите.

28.082017 год. Обява до заинтресованите лица

16.08.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

11.08.2017 год. ОБЯВА до заинтересованите лица

04.08.2017 год. Разрешение за строеж Б-89 'реконструкция и разширение на бул."Тодор Каблешков"

01.08.2017 год. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

31.07.2017 год. В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване  на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, подлежащи на процедиране от отдел " Инжинерна инфраструктура, благоустройство и екология" при район "Витоша"

В периода 01.08.2017год. до 31.08.2017год. се спира приемането на заявления от граждани и юридически лица, за одобряване  на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация, подлежащи на процедиране от отдел " Устройство на територията кадастър и регулация" при район "Витоша"

 

20.07.2017 г. Подмяна на уличен водопровод по ул."Ивето" , от ул. "Равнище" до ул."Алеко Константинов" и по  ул."Алеко Константинов", до ул."Челадинка", с. Владая.

20.06.2017 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

31.05.2017 г. Виза за опроектиране РВТ17-ВК08-609/04.04.2017г.

31.05.2017 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

25.05.2017 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

11.04.2017 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

 

 

20.04.2017 г.  Проект за санитарно - охранителни зони около водоизточници

20.04.2017 г. ЗАПОВЕД РВТ17-РД09-99/13.04.2017г. Обществено обсъждане на проект за ПУП с.Мърчаево. Представянето ще се състои на 24.04.2017 г. от 18.00ч. в сградата на Читалище "Светлина", с.Мърчаево, ул.Зюмбюл 1

29.03.2017 г. Столична община "Направление "Архитектура и градоустройство" Заповед РА50-179/22.03.2017

28.03.2017 г. ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ" - Виза за проектиране и служебна бележка

16.03.2017 г. Обявление за прекратяване на конкурс

14.03.2017 г. О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

13.03.2017 г. Процедура по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни. Заповед РВТ17-РД71-15. Общи указания Заявление Декларация Образец Приложение 1 Образец Приложение 2

10.03.2017 г. Заповед РА50-130/02.03.2017 г. на Главния Архитект на Столична община

08.03.2017 г. Виза за проектиране САГ16-ГР00-3154(3)/19.01.2017 г.

08.03.2017 г. Заповед РА51-28/08.02.2017 г.

08.03.2017 г. Виза за проектиране Дирекция "Териториално Планиране"

24.02.2017г. Уведомление до управителите и председателите на етажна собственост.

22.02.2017г. Столична община представя за широко обществено обсъждане Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в София до 2020 г. и План за действие

21.02.2017г. Държавен вестник бр.17/21.02.2017г. Проект за подробен устройствен план

02.02.2017г. Покана за XXV Международен детски фестивал на изкуствата "ЛАЧЕНИ ОБУВКИ", гр.Берковица

02.02.2017г. Виза за проектиране

06.01.2017г. Разрешение за строеж 318/16.11.2016г., Служебна бележка

04.01.2017г. Заповед РВТ16-РА50-128/22.12.2016г. на Главния архитект на СО-район "Витоша"; ПУП-ИЗП; Проект за изменение на плана за регулация

05.12.2016 г. УВЕДОМЛЕНИЕ - В изпълнение на чл.61, ал. 1 във връзка с чл.61, ал3 от Административно процесуалния кодекс и чл.210, ал.3 от ЗУТ

25.11.2016 г. ОБЯВА до заинтересованите лица "БЛД Владая"

 

18.11.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ.ТОДОР КАБЛЕШКОВ

15.11.2016 г. СО – Заповед РВТ16-РД09-212/15.11.2016 г. за удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс с предмет: Конкурс за отдаване под наем  на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени от по 2 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на СО район „Витоша” ОБЯВЛЕНИЕ

28.10.2016 г. Столична община на основание на чл.28, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация на кв.7 от м. в.з.Малинова долина

19.10.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

19.10.2016 г. ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост:Осигуряване на по-висока пропускателност на възлови крастовища: Кръгово крастовище на ул. " Папрат" и ул."Захари Зограф"

19.10.2016 г. ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (САГ16-ГР00-2444/2016г.)

10.10.2016 г. СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА16-РД98-79/26.08.2016г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем  на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени от по 2 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки в сградите на общинските училища на територията на СО район „Витоша”, ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК

20.09.2016 г. Окончателни резултати от кокурсите за длъжностите "Главен експерт търговия" в отдел ФСД и "Старши експерт" в отдел ПНОУОССЧР

20.09.2016 г. СПИСЪЦИ на допуснатите до интервюта кандидати за длъжностите "Главен експерт търговия" в отдел ФСД и "Старши експерт" в отдел ПНОУОССЧР

16.09.2016 г. СПИСЪК на доспуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел КС

16.09.2016 г. Окончателен резултат от конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел КС

13.09.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

Автомобил марка "Мерцедес", находящ се на ул."Коренящите"срещу номер 22-а

Автомобил марка "Исузу Трупер", находящ се на ул."Поп Евстати Витошки"

Автомобил марка "Опел", находящ се на ул."Мусала" ъгъла с локала ба нул."Цар Борис III"

08.09.2016 г. Списък на допуснатите кандидати, до явяване на тест:

за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ТЪРГОВИЯ, отдел ФСД

за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, отдел ПНОУОССЧР

за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, отдел КС

29.08.2016 г. ЗАПОВЕД РВТ16-РД09-157/26.08.2016 г.

22.08.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ за конкурси за назначаване на държавани служители

22.08.2016 г. Заповед РА51-155/01.08.2016

10.08.2016 г Констативен акт 01-ПБ/10.08.2016 г.

10.08.2016 г. Кампания на Столична община и ОП „Екоравновесие” за безплатна кастрация и регистрация на дворни кучета, с цел да се ограничи популацията на бездомните кучета на територията на Столична община. Брошура

10.08.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

05.08.2016 г. Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Главен експерт в отдел ОСДКСЛ"

05.08.2016 г. Списък на допуснати кандидати и не допуснати кандидати за длъжността "Главен експерт ОС"

05.08.2016 г. Списък допуснати и не доспуснати кандидати за длъжността "Главен експерт ВО"

01.08.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

 

01.08.2016 г. На основание чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната админиистрация във връзка с чл.9, ал3 от Закона за пътища и чл. 167, ал.1 и ал.2 от Закона за движение по пътищата с цел опазване на пътните настилки от повреждане и осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражданите. ЗАПОВЕД РВТ16-РД09-132/29.07.2016г.

28.07.2016 г. Ново разписание на автобус 64, в сила от 01.08.2016 г.

28.07.2016 г. Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Главен експерт-общинска собственост", отдел "ПНОУОССЧР"

28.07.2016 г. Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Главен експерт-ВО", отдел "ОСДКСЛ"

28.07.2016 г. Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Главен експерт", отдел "ОСДКСЛ"

25.07.2016 г. Заповед на Столична Община РА51-145/25.07.2016

20.07.2016 г. Обява за инвестиционно предложение

20.07.2016 г. Констативен акт - КЦ51-51-ПБ

20.07.2016 г. Констативен акт - моп-бл.3-пб-01

11.07.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ - за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители - СО – РАЙОН “ВИТОША”

06.07.2016г. На вниманието на гражданите на СО-район "Витоша", информация за поставяне на рекламен елемент. Разрешение за поставяне и схема за поставяне.

06.07.2016 г. Заповед на Столична община СОА16-РД09-951/30.06.2016 г.

27.06.2016 г Обявление за удължаване на срок

27.06.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

 1. Автомобил марка "Опел Астра" находящ се на ул."Вихрен" и бул. "Братя Бъкстон", бл.41
 2. Автомобил марка  "Крайслер Вояджър 2,5 Д" находящ се на ул."Дивна", бл.48, вх.В
 3. Автомобил марка " Рено Еспас" находящ се на ул. Стефан Пешев" 5
 4. Автомибил марка "ЛАДА" находящ се на ул. "Ген.Суворов", бл.16
 5. Автомобил марка " Ауди 100" находящ се на ул.Дивна", бл.48,вх.Б
 6. Автомобил марка "Мерцедес" находящ се на ул. Ген. Суворов" бл.16,вх В

21.06.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

 1. Автомобил марка "Деу Матиз" находящ се на бул. "Никола Петков" 37
 2. Автомобил марка "Ситроен Престиж" находящ се на ул. "Райска градина" 30
 3. Автомобил марка "Шевролет Лумина" находящ се на бул. "Никола Петков" 37
 4. Автомобил марка "Фолксваген Пасат" находящ се на ул."Казбек" 57
 5. Автомобил марка "Фолксваген Голф" находящ се на ул.Ген Суворов", бл.21,вх.Б
 6. Автомобил марка "БМВ" находящ се на ул."Казбек" и ул."Стефан Тошев"
 7. Автомобил марка "Фолксваген Корадо" находящ се на ул."Казбек" и ул."Стефан Тошев"
 8. Автомобил марка "Опел Корса" находящ се на ул."Пирин" 21
 9. Автомобил марка "Фолксваген Голф" находящ се на ул."Казбек" 59 б, бл.2
 10. Автомобил марка "Рено 5" находящ се на ул.Ген Суворов", бл.21,вх Г
 11. Автомобил марка "Ланчия И10 ФАЕР" находящ се на ул.Ген Суворов", бл.20
 12. Автомобил марка "Форд Ескорт" находящ се на ул."Дивна" бл.48, вх.Г

17.06.2016 г. Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Началник отдел", отдел "УТКР"на СО-район "Витоша".

17.06.2016 г. Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността "Главен счетоводител", отдел "ФСД" на СО-район "Витоша"

13.06.2016 г. КОНСТАТИВЕН АКТ № МП - БЛ.3 - ПБ

08.06.2016 г. През м.юни 2016 г. започва изпълнението на инвестиционен проект на "Софийска вода" АД за Подмяна на съществуващ водопровод по ул."Стойно Бачийски" при кръстовището с ул. "Боженци", кв. Княжево

08.06.2016 г. Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

 1. Автомобил марка "Ситроен" находящ се на ул. "Райска градина " 30, (РВТ16-РД56-2/06.06.2016 г.)
 2. Автомобил марка "Тойота XL" находящ се на бул. "Никола Петков" 97, (РВТ16-РД56-3/ 06.06.2016 г.)
 3. Автомобил марка "Ситроен CX25RD Turbo" находаящ се на ул. " Преки път" ъгъла с с ул. "Райска градина", (РВТ16-РД56-4/06.06.2016 г.)
 4. Автомобил марка "Ситроен" находящ се на ул. "Райска градина" 30, (РВТ16-РД56-8/ 06.06.2016 г.)

03.06.2016 г. Разяснения по конкурс за отдаване на ученически бюфети. Документа може да видите ТУК

02.06.2016 г. Издадена виза за проектиране на Гл. архитект на София за "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ XI-732, кв.221, м. ж. к. "Гърдова глава". На основание на чл. 131 /1/ от ЗУТ Ви съобщаваме за издадена виза за проектиране на Гл. архитект на район Витоша. Визата може да се обжалва по законосъобразност в 14- дневен срок. Копие от визата може да видите ТУК

27.05.2016 г. За  изпълнение на заповед СОА 16-РД 09 - 842/17.05.2016 г. на Кмета на Столична община, във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта  - Нодуларен дерматит, по едрите преживни животни, и прилагане на мерки по здравеопазване на животните на територията на Столична община. Инструкцията за дезинсекция може да видите ТУК, а разясненията относно болестта може да видите ТУК 1,2

19.05.2016г. СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА16-РД09-809/04.05.2016г. на Кмета на Столична община, обявява конкурси за отдаване под наем  на ученически бюфети находящ се:

с.Владая , ул. Брезова гора №1, в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски”, с площ 90,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 39.60лв. ( тридесет и девет лева и 60ст. ) без ДДС

гр. София, кв.Бояна , бул. Александър Пушкин №112, в сградата на 52 ОУ „Цанко Церковски”, с площ 28,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 17.92лв. ( седемнадесет лева и 92ст. ) без ДДС

гр. София, кв. Драгалевци, ул. Бела Дона №1, в сградата на 50 ОУ „Васил Левски”, разделен на обособени позиции, както следва:

 1. Обособена позиция №1: ученически стол  с площ 145,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 88.45лв. ( осемдесет и осем лева и 45ст. ) без ДДС
 2. Обособена позиция №2: ученически бюфет  с площ 34,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 20.56лв. ( двадесет лева и 56ст. ) без ДДС

гр. София, кв. Княжево, ул. Кореняците №40, в сградата на 26 СОУ „Йордан Йовков”, разделен на обособени позиции, както следва:

 1. Обособена позиция №1: ученически стол  с площ 50,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 29.50лв. ( двадесет и девет лева и 27ст. ) без ДДС
 2. Обособена позиция №2: ученически бюфет  с площ 12,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 7.08лв. ( седем лева и 8ст. ) без ДДС

гр. София, кв. Павлово, ул. Симен Радев №31, в сградата на 5 ОУ „Иван Вазов”, разделен на обособени позиции, както следва:

 1. Обособена позиция №1: ученически стол  с площ 95,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 56.05лв. ( петдесет и шест лева и 05ст. ) без ДДС
 2. Обособена позиция №2: ученически бюфет  с площ 23,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 13.57лв. ( тринадесет лева и 57ст. ) без ДДС

гр. София, кв. Павлово, ул. Генерал Суворов №36, в сградата на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев”, разделен на обособени позиции, както следва:

 1. Обособена позиция №1: ученически стол  с площ 153,00 кв.м., начална конкурсна месечна наемна цена 92.27лв. ( деведе

Информация