Български
Район Витоша
21 март 2019, 05:27
   

Обяви и Конкурси

18.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление с вх №РВТ18-ГР00-510/12.12.2018г. от собствениците на имоти с индетификатори: 68134.1944.118 и 68134.1944.119 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.118 и 68134.1944.119 от КККР на СО-Район"Витоша", одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ХІІ-118 и УПИ ХІІІ-119, кв.6, в.з.Киноцентър ІІІ част, одобрен със Заповед №РД-50-09-76/16.03.1990г. и Заповед № РВТ17-РА50-81/29.05.2017г..Със  Заповед № РВТ19-РА50-35/13.032019г.  -Главния архитект на СО-Район"Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация.

18.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-4/08.01.2019г. от собственик на имот с индетификатор 68134.1940.1245 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори : 68134.1940.1244, 68134.1940.1245, 68134.1940.1225 и 68134.1940.111 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-22- 1687/29.10.2013г. на Началника на СГКК - гр.София, а по дийстващ ПУП УПИ І-сгнс, за спец.нужди, УПИ Х-сгнс, за спец.нужди и УПИ ХІІ-279, кв.29, м.Беловодски път, одобрен със Заповед № 1224/16.03.1959г., Заповед №39/23.02.1965г. и Заповед № 4956/01.07.1971г., със Заповед № РВТ19-РА50-32/06.03.2019г - Главния архитект на СО-Район"Витоша" разрешава да сеизработи Проект за Изменение на Плана на регулация.

18.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район"Витоша" съобщава, че съгласно заповед №РВТ19-РД09-42/15.03.2019г. на Кмета на СО-Район"Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на временен строеж на открити обекти за спортни дейности : въжен парк и навес в ПИ с индетификатор 68134.1978.277 по КККР на Район"Витоша", като:

Представянето му ще се състои на 25.03.2019г., от 17:30 часа, в сградата на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет. 2. Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район"Витоша" до 02.04.2019г. вкл.Заключителната дискусия ще се проведе на 08.04.2019г., от 17:30 часа, в сградата на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.


18.03.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание-Заявление с вх.№РВТ17-ТП00-27/25/18.01.2019г. и Възражение от г-н Михаил Коркинов, Ви съобщаваме, че в СО-Район"Витоша" е представен преработен проект за ПУП-ИПЗ, с обхват УПИ ХІV-460, кв. 224, м."Павлово-Бъкстон", СО-Район"Витоша", като е предвидено средно застрояване за УПИ ХІV-460.

Можете да се запознаете с проекта в отдел "УТКР", при СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59 - арх.Ст.Касабова. В 14-дневен срок от настоящото съобщение имате право да дадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, в СО-Район"Витоша".

18.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.46, чл.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община е издадена Заповед №РВТ19-РД09- 43/15.03.2019г. от Кмета на СО-Район"Витоша", с която се определят местата за изява на улични музиканти, певци и други артисти на територията на СО-Район"Витоша", както следва:

15.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с издадени Заповеди на Министъра на отбраната се обявяват вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и условията за провеждане на конкурси, а именно:

Допълнителна информация може да получите във Военен отдел, СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, стая 37 и на тел.02/955 59 96, м.тел.0884 454 624 - експерт Веселин Крумов.

13.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-73/19.02.2019г., от собствениците на имоти с индетификатори 11394.1795.819, 11394.1795.820 и 11394.1795.821 от КККР, с искане за разрешение на Плана за регулация в обхват на поземлени имоти  с индетификатори 11394.1795.819, 11394.1795.820 и 11394.1795.821 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4755/11.06.2018г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП УПИ V-819, УПИ VІ-820 и УПИ VІІ-821, кв.13, с.Владая, одобрен със Заповеди №  РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София. Главния архитект на СО-Район "Витоша", със Заповед № РВТ19-РА50-34/12.03.2019г., разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация.

12.03.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На 27.03.2019г., от 18:00 часа, в сгадата на НЧ "Св.Св.Кирил и Митодий", кв.Драгалевци, пл."Цар Иван Александър" № 6, ще се представи предложение за регулиране на движението на пл."Цар Иван Александър", кв.Драгалевци.

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 11.04.2019г., в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2. Заключителната дискусия ще се проведе на 16.04.2019г., от 18:00 часа, в сградата на НЧ "Св.Св. Кирил и Методий", кв.Драгалевци, пл."Цар Иван Александър" № 6.

11.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е съставена  Заповед № РВТ19-РД-09-29/05.03.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.194, ал.1, от ЗУТ. С нея се урежда свободен достъп на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПОРАТОР" ЕАД за реконструкция на ВЛ 110 кv "Панорама" за участъка от стълб 19 до стълб 33, в землището на с.Владая, ЕКАТЕ 11394, община Витоша, област София.

Можете да се запознаете със съдържанието на Заповедта в отдел "ПНОУОССЧР", ет.2, стая 26, в сградата на СО-Район "Витоша", на ул."Слънце" № 2, гр.София. В 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение, имате право да обжалвате заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - София град.

05.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Относно започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на Район "Витоша", Район "Младост" и Район "Панчарево" при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди, за изграждане на инфраструктурен обект: "Софийски околовръстен път, в участъка от км.35+300 до км. 41+400 - от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост"".

28.02.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед №РВТ19-РА50-27/27.02.2019г. на Главния архитект на СО-Район"Витоша" и постъпило заявление в СО-Район"Витоша", с рег.№ РВТ19-ГР00-6/09.01.2019г. от собственика на имот с индетификатор 68134.2040.515 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация, в обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.2040.515 и 68134.2040.514 от КККР на СО-Район"Витоша", а по действащ ПУП УПИ VІІ-515 и УПИ VІІІ-514, кв.37, м.в.з."Симеоново-север", одобрен със Заповед № РД-50-09-202/03.07.1989г. на Главния архитект на гр.София, Гл.архитект на СО-Район"Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.2040.515 и 68134.2040.514 от КККР на СО-Район"Витоша".

28.02.209г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-252/20.02.2019г. на Кмета на Столична община, се забранява :

1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир. 2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници на производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници. 3.Пашата в горските култури и младите насаждения от смесен произход и в издънкови насаждения, докато достигнат височина 3(три) метра. 4.Пашата в горските територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване. 5.Нощната паша в горските територии. 6.Пашата в горските територии държавна и общинска собственост по райони, както следва:

27.02.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно на терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

27.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "ФОХАР" АД,

Във връзка със Заповед № РА50-33/17.01.2019г. на Главния архитект на Столична община и постъпило заявление в направление "Архитектура и градоустройство" на СО , с вх.№ САГ17-ГР00-2748/06.12.2017г., от "Фохар" АД, с искане за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с индетификатор 68134.1945.643, до кв.1, м."Национален киноцентър" и изменение на прилежащата улица между о.т.113 и о.т.114, Район"Витоша", Гл.архитект на Столична община разрешава изработването на проект за ПУП.

В частта на разрешението за ИПР на УПИ VІІ-189 "за киноцентър" и изменение на уличната регулация заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, в 14 - дневен срок от съобщаването и. В частта на разрешението за изработване на ПРЗ на УПИ VІІІ-643 "за смесена сграда" и УПИ ІХ "за озеленяване", на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

27.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Публикуваме, Решение № 94 по Протокол № 70 от 14.02.2019г. на Столичен общински съвет за предоставяне на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползвоне за стопанската 2019/2020 година и документи по образец, одобрени от министъра на земеделието храните и горите, а именно:

25.02.2019г. ВЪЗРАЖЕНИЕ:

Срещу: Проект за ИПР, за УПИ ХХІ - за коо, УПИ ХVІІ - за озеленяване и УПИ ХVІ - 1162 - за обществено обслужване, кв.15, в.з. "Киноцентър ІІІ част - разширение".

13.02.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1 , т.5, абзац първи от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно на терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

05.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

По преписка с вх.№ РВТ18- ГР00-169-1/30.07.2018г.

СО-Район"Витоша" съобщава, че съгласно Заповед № РВТ19-РД09-15/05.02.2019г. на Кмета на района за провеждане на обществено обсъждане на Проект за ПУП - изменение плана за регулация за УПИ ХХІ - за коо, УПИ ХVІІ - за озеленяване и инфраструктура и УПИ ХVІ-1162 - обществено обслужване, кв.15, в.з. Киноцентър - ІІІ част - разширение, Район"Витоша" и УПИ ІV - за озеленяване и УПИ "за корекция на река, инжинерна инфраструктура и озеленяване", кв.111, м.Манастирски ливади - изток,СО-Район"Триадица", като:

05.02.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед на Кмета на СО-Район"Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС, което е паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост:

01.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район"Витоша", на основание Заповед № СОА18-РД09-3275/21.12.2018г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем - част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ терен за разполагане на павилион за барзо хранене от 26 кв.м., по индивидуален проект, находящ се на ул."Вихрен", ул."Симеон Радев" и ул."Голям Братан"/ул."Юнашка песен", кв.Павлово-Бъкстон, гр.София. Срока за наемане е 5 (пет) години. Краен срок за приемане на офертите - 16:30 часа, на 08.03.2019г., в деловодството на СО-Район "Витоша", ет.1, ул."Слънце" № 2. Конкурсът ще се проведе на 11.03.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2. За повече информация и контакт: тел.02/818 79 32.

31.01.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

24.01.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО СОБСТВЕНИКА на ПИ с идентификатор

68134.1971.1397; 68134.1971.1398; 68134.1971.1399; 68134.1971.1717; 68134.1971.1435 - ДОМКАТ АД

23.01.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед № РВТ19-РА50-14/23.01.2019г. и постъпило в СО-Район "Витоша" заявление с рег.№РВТ18-ГР00-462/06.11.2018г., от Цветан Маринов - собственик на ПИ с индетификатор 68134.1933.1239 от КККР и Никола Хрисимов и Елена Хрисимова - собственици на ПИ с индетификатор 68134.1933.2278 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за застрояване, в обхвата на горепосочените имоти от КККР на гр.София, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.10.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ІХ-1239 и УПИ VІІІ-2038, кв.51, м."Манастирски ливади-запад", одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999г., имотите попадат в устройствена зона - "Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване", съгласно Приложението към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО. Предназначението на урегулираните позамлени имоти не се променя. С оглед на гореизложеното и на основание Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на Кмета на СО, на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, Главния архитект на СО-Район "Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение Плана за застрояване.

18.01.2018г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Със Заповед №РВТ19-РД09-6/17.01.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", издадена на основание чл.46, ал.1, т.11 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед №РД-09-1303/25.07.2011г. на Кмета на Столична община, съгл.чл.35, ал.1 от ЗЗЖ, чл.177, ал.1, т.3 и т.4 от ЗВД, се определят местата за разхождане на домашни кучета, по квартали, на територията на СО-Район "Витоша", както следва:

17.01.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Виза за проучване и проектиране "Преустройство и промяна на предназначението на жилищна сграда в частна детска градина".

16.01.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена Заповед № РА50-756/02.10.2018г. на Главния архитект на Столична община, за одобрение на ПУП - Изменение на плана за застрояване на УПИ- VІІ-441, кв.223, м."Павлово-Бъкстон", СО-Район "Витоша", с който се предвижда свободно средн?

Информация