Български
Район Витоша
17 януари 2019, 00:16
   

Обяви и Конкурси

16.01.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.131 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена Заповед № РА50-756/02.10.2018г. на Главния архитект на Столична община, за одобрение на ПУП - Изменение на плана за застрояване на УПИ- VІІ-441, кв.223, м."Павлово-Бъкстон", СО-Район "Витоша", с който се предвижда свободно средноетажно застрояване на имота.

Можете да се запознаете със Заповедта и проекта ПУП-ИПЗ  в отдел "УТКР", СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59, при арх.С.Касабова.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, имате право да дадете писмени възражения до Административен съд - София, чрез СО-Район"Витоша".

14.01.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО-Район "Витоша" е постъпило писмо заявление с вх.№РВТ18-ГР00-507/11.12.2018г., от "СИГРА ГРУП"ЕООД, с искане за разрешение за изготвяне на ПУП - План за застрояване, с обхват - ПИ с индетификатор 68134.2045.2909 по КККР на гр.София, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по деистващ регулационен план - УПИ І - 1389/"за общ.обл.", кв.31, м."Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", одобрен със Заповед № РД-09-50-1110/28.10.2005г.. С оглед на гореизложеното и събраните в административното производство доказателства, и на основание ЗАповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017г., Главния архитект на СО-Район "Витоша" разрешава да се изработи Проект за План за застрояване.

14.01.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.31, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-46/06.11.2018г. на Кмета на Столична община , се обявява удължаване срока за приемане на оферти с 15 дни, във връзка с конкурса за  " Отдаване под наем за срок от 3 години, на недвижим имот - публична общинска собственост, на територията на Со-Район"Витоша", представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв.м. (АОС № 666/15.07.1999г.) находящ се в сградата на кметство Мърчаево, в с.Мърчаево, ул."Черешова градина" №1.

08.01.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 , ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

31.12.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

Информация за издадена виза за проектиране от Главния архитект на район "Витоша"- СО:

ВИЗА / ОБЯВЛЕНИЕ

19.12.2018г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019г., на територията на СО-Район"Витоша" се предоставят за ползване следните имоти-полски пътища:

13.12.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", на основание Заповед №СОА18-РД98-46/06.11.2018г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, на територията на СО-Район "Витоша", представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв.м., находящ се в сградата на кметство "Мърчаево", в с.Мърчаево, ул."Черешова градина" № 1.

Краен срок за приемане на офертите - 16:30 часа, на 11.01.2019г. , в деловодството на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 14.01.2019 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.


28.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ,

Изготвена е виза за проектиране от Главния архитект на СО, по заявление с вх.№САГ18-ГР00-1337/24.07.2018г., за промяна на предназначението на имот от жилищно в нежилищно, на жилищна сграда в смесена сграда и за инвестиционна проектиране на сграда с нежилищно предназначение и при свързано застрояване в УПИ ІІ - 1486, кв.6, м."Манастирски ливади - запад", по регулационния план на гр.София.

Можете да се запознаете с визата в отдел "УТКР", СО-Район"Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 59, арх.С.Касабова. В 14-дневен срок, визата подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша".

20.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столична община, на основание чл.128, ал.1 и ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, за обект "Софийски околовръстен път от бул."България" до АМ"Люлин", в участъка от пътен възел бул."България" до ЖП линия София-Перник, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обявяване ( ДВ 96/20.11.2018г. ) в "Държавен вестник", заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО-Район "Витоша" и СО-Район "Овча купел".

15.11.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

На основание Заповед №РВТ18-РА50/12.11.2018г. на Главния архитект на СО - Район "Витоша" е издадено Разрешение за изменение на Плана за застрояване, с обхват поземлен имот с индетификатор 68134.1930.289 по КККР, а по действащ регулационен план УПИ ІХ - 290, кв.265а, м."Павлово - Бъкстон". Имота е собственост на "ФИКС" ЕООД.

15.11.2018г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т. 5, абзац 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно, върху терени държавна и/или общинска собственост:

13.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

Относно: Разрешение за поставяне №110/23.10.2018г., издадено от Директора на Дирекция "Териториално планиране" към НАГ - СО, с което се разрешава поставянето на 1 (един) брой покривна рееклама (светещи ажурни букви - надпис Modis) , на сграда с индетификатор 68134.2045.2567.1, УПИ  ІХ - 2567 - обществено обслужване и трафопост, кв.2, м."Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", Район "Витоша".

Разрешението подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

06.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Относно: Скица с указан начин на поставяне и Разрешение за поставяне № 109 от 22.10.2018г., издадено от НАГ - СО, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент, с едностранна рекламна площ 12 кв.м. (4/3 м.), в поземлен имот с индетификатор 68134.1932.1867

Скицата и Разрешението подлежат на обжалване пред Административен съд - София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

29.10.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Издадена е виза за проектиране №РВТ18-ГР94-2892/2018г., от Главиния архитект на СО-Район "Витоша", за "Многофамилна жилищна сграда с офиси и гаражи", в УПИ ІІ-1027,1028, кв.46, м."Манастирски ливади - запад", гр.София. Визата подлежи на обжалване, от заинтересованите лица, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.

10.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Относно: Скица с указан начин на поставяне на РЕ и Разрешение за поставяне № 103 от 28.09.2018г., издадено от НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент с едностранна рекламна площ 12 кв.м.(8/3м.), в ПИ№ 68134.1971.3057.

Скицата и разрешението подлежат на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

08.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС), СО-Район"Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за ОВОС, за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец, с дълбочина 200 м., за питейно-битово водоснабдяване, на комплекс от еднофамилни къщи", в ПИ с индетификатор 11394.1825.596 по КККР на с.Владая, СО-Район"Витоша", с възложител "Нова Владая" ООД.

Информацията по Приложение №2, е на разположение на заинтересованите лица, в стая 54, ет.2, при инж.Ю.Цветкова - гл.експерт в СО-Район "Витоша",  ул."Слънце" № 2. Писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта се приемат в деловодството на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" №2, в 14-дневен срок от датата на съобщението.

08.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: От Министерство на отбраната, със Заповеди на Министъра на отбраната, се обявяват следните вакантни длъжности на военнослужещи в армията:

За повече информация и контакт: тел.02/955 59 96 - старши експерт Веселин Крумов.

02.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ЕНЕВ,

Относно: Издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО, по заявление с вх.№ САГ18-ГР00-878/3/2018г.., за промяна на предназначението на имот в УПИ ІІ-600, кв.230, м."Павлово-Бъкстон".

Можете да се запознаете с визата в отдел "УТКР", при СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59 - арх.С.Касабова. Визата подлежи на обжалване пред Административен съд- София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

 

28.09.2018г. ЗАПОВЕД:

Във връзка с издадена Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следното ИУМПС, паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост:

26.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО Г-Н АТАНАС СПАСОВ И ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СЛАВКА ВЕЛКОВА,

Издадена е виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша", по заявление с вх.№РВТ18-ГР00-257/2018г., за обект "Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж", в УПИ V-386, кв.206 а, м."Павлово-Бъкстон".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, визата за проектиране подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

26.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Издадена е Виза за "Трафопост" в УПИ І-295, кв-27, м.в.з. "Киноцентър ІІІ част - разширение" от Гл.архитект на СО.

26.09.2018г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО - Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени - общинска и/или държавна собственост:

11.09.2018 г. ЗАПОВЕД РВТ18-РА50-188/11.09.2018г.

11.09.2018 г. Издадена виза за проектиране от гл.архитект на СО-район Витоша

11.09.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП-ИПЗ с обхват УПИ-XIV-460 и УПИ-XV - 458,459, кв.224 м.Павлово-Бъкстон. Приложение

11.09.2018 г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени, който са общинска и/или държавна собственост:

28.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с издадена Заповед №РА50-645/16.08.2018г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване при териториален обхват на УПИ ХХІV-88, УПИХХV-957 и УПИХІХ-873, кв.20а, ПИ с индетификатори 68134.1943.2922 и 68134.1943.813, изменение на улица между о.т.112 и о.т.113, м."Киноцентъра-Бояна", Район "Витоша", за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

24.08.2018 г. Столична община обявява списък на спортни обекти общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година, съгласно Решение № 454/12.07.2018 година на Столичен общински съвет

23.08.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Относно издадено Разрешение №96/15.08.2018г. , от Директора на Дирекция "Териториално планиране" към НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на покривна реклама - 1 брой, фирмена информационно-указателна табела - 1брой и  фирмен надпис - 1 брой, в УПИ V-161, кв.222, м. Павлово - Бъкстон, Район"Витоша", гр.София.

23.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столична община обявява списък на спортни обекти - общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година, съгласно Решение №454/12.07.2018г. на Столичен общински съвет.

16.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Изготвено е инвестиционно проектно предложение "Изгаждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община, в 2 обекта на инвестиция" в "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г..


16.08.2018г. ПОКАНА:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", ВИ КАНИМ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: Проект за ПУП - изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м.Павлово-Бъкстон, поземлен имот с индетификатор 68134.1930.730

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.08.2018г. (петък), от 18:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

ДОСТЪПЪТ Е СВОБОДЕН!

15.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Изготвено е инвестиционно предложение за изменение на ПУП.

08.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Във връзка с издадена виза за проектиране №РВТ18-ГР94-2801/13.06.2018г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за обект "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІV-1309, кв.14, м."Манастирски ливади - запад".

В 14 дневен срок от настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно просесуалния кодекс.

07.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Във връзка със Заявление с вх.№РВТ17-ТП00-27/2017г. и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен проект ПУП-ИПЗ с обхват УПИ ХІV-460 и УП?

Информация