Български
Район Витоша
20 ноември 2017, 02:16
   

Обяви и Конкурси

16.11.2017г. заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

13.11.2017г. Обявления относно:

30.10.2017г. Заповед №РВТ17-РА50-192 от 26.10.2017г. - В СО-Район "Витоша" е постъпило заявление с вх.№РВТ17-ГР00-378 от 10.10.2017г. от "Демко Отомейшън"ЕООД , с искане за разрешение изменение Плана за застрояване

24.10.2017 Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

24.10.2017 год. Съобщение за провеждане на консултации на определяне на обхвата на екологичната оценка на ПУП- ПРЗ в местността "Владично селище", с.Владая, СО-Район "Витоша"

06.10.2017 год.  СО – район „Витоша“ на основание Решение № 373 по протокол № 35, т. 33 /22.06.2017 г. на Столичен Общински Съвет, Заповед № СОА17-РД98-36/01.08.2017 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем  на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна училищна сграда на 111-то ОУ „Франц  Миклошиц” предназначен за частно училище, находящ се на адрес: гр. София, кв. Княжево, ул. „Войводина могила” №136.

02.10.2017 год.

Информация