Български
Район Витоша
26 май 2018, 10:55
   

Обяви и Конкурси

21.05.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Днес 21.05.2018г., Столична община-Район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки тип " LIDL", с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, паркинг и трафопост" в поземлен имот с индетификатор 68134.1896.1174, ул."Княжевска" № 5, СО-Район "Витоша", с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД & КО"КД.

Информация по Приложение № 2 е на разположение на всички заинтересовани лица, в стая № 54 при инж.Юлия Цветкова - главен експерт, отдел ИИБЕ, ет.2 в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

Писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта, се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението в деловодството на СО-Район "Витоша", ул.Слънце " №2

16.05.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА ; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост.

14.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: На заседание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009г. на МС - част "Комуникационно - транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение № 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвен от екип на Столична община

УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша" на 31.05.2018г. от 18:30 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика" №5, зала на ет.3, ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009г. на МС - част "Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт", одобна с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес:гр.София, ул."Слънце" №2. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание, могат да се депозират в срок до 22.06.2018г., в СО-Район"Витоша" или по електронна поща vitosha@sofia.bg

Становища постъпили след 22.06.2018г. няма да бъдат разглеждани. След приключване на общественото обсъждане в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика" №5, зала на ет.3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018г. от 18:30 часа.

14.05.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед № РВТ18-РД09-53/14.05.2018 г. на Кмета на СО-Район"Витоша" и на основание чл.4, ал.2, т.2.1, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10, ал.4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по протокол №41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, ще се проведе обществено обсъждане на: Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение №960/2009г. на МС-част "Комуникационно -транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение№454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

Представянето на проекта на заданието ще се проведе на 31.05.2018г. от 18:30 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика"№ 5, зала на ет.3.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения могат да се депозират в срок до 22.06.2018г. в СО-Район "Витоша" или по електронна поща vitosha@sofia.bg. Становища постъпили след 22.06.2018г. нямя дя бъдат разглеждани.За допълнителна информация по време на изготвяне на становищата може да се обръщате към арх.Мирослав Русев, стая №48 в сградата на СО-Район"Витоша"

09.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:  Обявени са свободни места за набор на военни в Българската армия.

Допълнителна информация може да получите от старши експерт Веселин Крумов - отдел "Военен отчет" в Район "Витоша". Телефони за връзка: 02/955 59 96 и 0884 454624. Вакантните длъжности са следните:

19.04.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

16.04.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т .5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

16.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Издадено е  Разрешение за строеж №50/16.03.2018г. от Главния архитект на СО, за "Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма" в УПИ ХІ, кв.14, м.в.з. Малинова долина 2 Б част.

11.04.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

28.03.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: Служители на СО-Район "Витоша" са обявили Констативен акт №2018-К І от 22.02.2018г. по чл.225а, ал.2 от ЗУТ, след извършена проверка на строеж: "Пристройка функционално свързана с топла кухня към "Клуб-ресторант Венетия" ", находящ се в УПИ ХХХХ - за коо, кв.10, по плана на гр.София, м.в.з. Киноцентър І част, с адм.адрес: гр.София, ул."Чемшир" № 1.

21.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Относно издадено Разрешение за строеж на благоустройствен обект №ЕЛ-31 от 15.03.2018г. от Главен инженер на СО-Район"Витоша", обект "Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП"Читалище Княжево" с д.№41-137 и изнасяне на електромерни табла", намиращ се в гр.София, СО-Район"Витоша", кв.Княжево" по улици: ул."Майка", ул."Бойница", ул."Люлински път", ул."Звездица", ул."Войводина могила".

Разрешението за строеж е на разположение на заинтересованите лица в сградата на СО-Район"Витоша", ул."Слънце"№2, ет.1, стая 6.Разрешението може да се обжалва пред РО НСК-София към РДНСК-Югозападен район в 14 дневен срок, считано от 20.03.2018г.

 

19.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед № РВТ 18-РД09-21/12.03.2018г. на основание на чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2 и чл.20, ал.2,3,4 и 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение 661 по Протокол 41/12.10.2017г. и с цел постигане на обществено съгласие и подкрепа за реализация на предложение за промяна на организацията на движение по ул."Ралевица" в м."Манастирски ливади - запад".ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

15.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Обявени са свободни места за набор на войници в Българската армия в гр.София и в гр.Горна Малина.Допълнителна информация може да получите от старши експерт Веселин Крумов - отдел "Военен отчет" в СО-Район"Витоша".Телефони за връзка: 02/955 59 96 и 0884 454 624

09.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Останали са свободни места за курс за начална военна подготовка.Повече информация може да получите в отдел "Военен отчет" от старши експерт Веселин Крумов  .Телефони за връзка :02/955 59 96 и 0884 454 624.

27.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: На основание Заповед №РА50-131/13.02.2018г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за ПУП - план схема на техническата инфраструктура за поставяне на базова станция в УПИ VІІ-2216, кв.146, м."Кръстова вада" - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша", с наш вх.№РВТ18-ВК08-314/22.02.2018г.

26.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Заявление № РВТ17-АП00-454/04.10.2017г. и на основание § 4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.149, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме за издадена Заповед № 17/12.02.2018г. към Разрешение за строеж № 319/24.10.2014г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Жилищна сграда с ателие и гаражи" с РЗП - 1327,80 кв.м. в УПИ ХХХVІІІ - 273,274, кв.265, м.Павлово - Бъкстон, по плана на град София, СО-Район "Витоша", по смисъла на чл.154, ал.5 от ЗУТ. Със заповедта и проектите можете да се запознаете в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 50. Можете да обжалвате издадената Заповед в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, на основание чл.216 от ЗУТ.

26.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:  Протокол, относно дискусия за Виза за инвестиционно проектиране на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот с индетификатор 68134.2045.1878 по КККР, СО - Район "Витоша".

15.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ :

  • За допълнителна информация, относно срокове, изисквания и отговор на други въпроси , може да получите от старши експерт Веселин Крумов -  офис за военен отчет, Район "Витоша", ул."Слънце" №2, етаж 1, стая 37 или на телефони: 02/955 59 96 и 0884 454 624

15.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, ал.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИУМПС-та, паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район "Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

15.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - На основание Заповед №СОА17-РД98-64/06.11.2017г. на Кмета на Столична община, СО-Район"Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост на територията на района, представляващ  книжарница от 12.20 кв.м., находящ се в сградата на 2 СУ "Академик Емилиян Станев", кв.Павлово, ул."Ген.Суворов" № 36.Краен срок за приемане на офертите: 16:30 часа на 26.03.2018г. в деловодството на СО-Район"Витоша",гр.София, ул."Слънце" №2, ет.1.Конкурсът ще се проведе на 27.03.2018г. от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район"Витоша",  гр.София, ул."Слънце"№ 2, ет.2.

08.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т. 5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, ал.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИУМПС-та, паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район"Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации по екологичната оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с индетификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479 и 11394.1798.3481, м."Владичино селище", с.Владая, СО-Район"Витоша".

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ - Относно:Разрешение за поставяне №11/22.01.2018г., издадено от НАГ - СО.

Във връзка с писмо с вх.№РВТ18-АХ00-4/25.01.2018г. от НАГ - СО, и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, уведомяваме за издадено разрешение за поставяне №11/22.01.2018г. на НАГ - СО, с което се разрешава поставянето на покривна реклама KONICA MONOLTA в ПИ № 68134.2045.2567, кв.2, м."Малинова долина". Разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

06.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - Относно:Издадена виза за проектиране с №САГ17-ГР00-1892/18.09.2017г. от Главния архитект на СО за "Жилищни сгади и изгребна яма" в УПИ Х-117, кв.7, м."Малинова долина - ІІ б част - разширение" (ПИ с индетификатор 68134.2046.3517). Визата може да се обжалва по законосъобразност в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

02.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИМУПС-та , паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район"Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

31.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - Във връзка със Заявление № РВТ17-ГР00-451/2017г. и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № РВТ17-РА50-29/31.01.2018г. на Главния архитект на СО-Район"Витоша" е одобрен проект за ПУП-ИПЗ за УПИ І-ІІІ и УПИ ІІ-112, кв.230а, м."Павлово - Бъксон".Проектът се намира в отдел "УТКР" при СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2, стая 59.В 14-дневен срок от получаване на съобщението, имате право да дадете писмени жалби до Административен съд-гр.София, чрез СО-Район"Витоша".

31.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед №СОА17-РД98-64 от 06.11.2017г.на Кмета на Столична община,  се  удължава с 15 дни срока за приемане на оферти, във връзка с конкурса за "Отдаване под наем на нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени с площ от 6,48 кв.м., за срок от 10 /десет/ години на територията на СО-Район"Витоша" за разполагане на павилиони по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр.София на територията на СО-Район "Витоша".

29.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - До заинтересованите лица:Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с писмо с вх.№РВТ18-ГР00-7/2018г., и на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена Виза за проектиране №САГ17-ГР00-2517/2017г. от Главния архитект на Столична община за "Жилищна сграда и допълващо застрояване гараж и изгребна яма" в УПИ ІІІ - 720, кв.13, м."Малинова долина ІІ б част - разширение", м."Дупките".

Визата може да се обжалва по законосъобразност по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настаящото писмо, чрез СО-Район"Витоша", пред Административен съд - София - град.

29.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - До собствениците и носители на вещни права в УПИ І - 857, кв.24, м."Манастирски ливади - запад", по Плана на гр.София: Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, в ролята Ви на заинтересовани лица, Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж №19/23.01.2018г. от Главния архитект н?

Информация