Български
Район Витоша
18 март 2018, 01:54
   

Обяви и Конкурси

15.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Обявени са свободни места за набор на войници в Българската армия в гр.София и в гр.Горна Малина.Допълнителна информация може да получите от старши експерт Веселин Крумов - отдел "Военен отчет" в СО-Район"Витоша".Телефони за връзка: 02/955 59 96 и 0884 454 624

09.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Останали са свободни места за курс за начална военна подготовка.Повече информация може да получите в отдел "Военен отчет" от старши експерт Веселин Крумов  .Телефони за връзка :02/955 59 96 и 0884 454 624.

27.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: На основание Заповед №РА50-131/13.02.2018г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за ПУП - план схема на техническата инфраструктура за поставяне на базова станция в УПИ VІІ-2216, кв.146, м."Кръстова вада" - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша", с наш вх.№РВТ18-ВК08-314/22.02.2018г.

26.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Заявление № РВТ17-АП00-454/04.10.2017г. и на основание § 4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.149, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме за издадена Заповед № 17/12.02.2018г. към Разрешение за строеж № 319/24.10.2014г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Жилищна сграда с ателие и гаражи" с РЗП - 1327,80 кв.м. в УПИ ХХХVІІІ - 273,274, кв.265, м.Павлово - Бъкстон, по плана на град София, СО-Район "Витоша", по смисъла на чл.154, ал.5 от ЗУТ. Със заповедта и проектите можете да се запознаете в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 50. Можете да обжалвате издадената Заповед в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, на основание чл.216 от ЗУТ.

26.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:  Протокол, относно дискусия за Виза за инвестиционно проектиране на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот с индетификатор 68134.2045.1878 по КККР, СО - Район "Витоша".

15.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ :

  • За допълнителна информация, относно срокове, изисквания и отговор на други въпроси , може да получите от старши експерт Веселин Крумов -  офис за военен отчет, Район "Витоша", ул."Слънце" №2, етаж 1, стая 37 или на телефони: 02/955 59 96 и 0884 454 624

15.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, ал.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИУМПС-та, паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район "Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

15.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - На основание Заповед №СОА17-РД98-64/06.11.2017г. на Кмета на Столична община, СО-Район"Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост на територията на района, представляващ  книжарница от 12.20 кв.м., находящ се в сградата на 2 СУ "Академик Емилиян Станев", кв.Павлово, ул."Ген.Суворов" № 36.Краен срок за приемане на офертите: 16:30 часа на 26.03.2018г. в деловодството на СО-Район"Витоша",гр.София, ул."Слънце" №2, ет.1.Конкурсът ще се проведе на 27.03.2018г. от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район"Витоша",  гр.София, ул."Слънце"№ 2, ет.2.

08.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т. 5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, ал.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИУМПС-та, паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район"Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации по екологичната оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с индетификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479 и 11394.1798.3481, м."Владичино селище", с.Владая, СО-Район"Витоша".

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ - Относно:Разрешение за поставяне №11/22.01.2018г., издадено от НАГ - СО.

Във връзка с писмо с вх.№РВТ18-АХ00-4/25.01.2018г. от НАГ - СО, и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, уведомяваме за издадено разрешение за поставяне №11/22.01.2018г. на НАГ - СО, с което се разрешава поставянето на покривна реклама KONICA MONOLTA в ПИ № 68134.2045.2567, кв.2, м."Малинова долина". Разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

06.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - Относно:Издадена виза за проектиране с №САГ17-ГР00-1892/18.09.2017г. от Главния архитект на СО за "Жилищни сгади и изгребна яма" в УПИ Х-117, кв.7, м."Малинова долина - ІІ б част - разширение" (ПИ с индетификатор 68134.2046.3517). Визата може да се обжалва по законосъобразност в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

02.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИМУПС-та , паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район"Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

31.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - Във връзка със Заявление № РВТ17-ГР00-451/2017г. и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № РВТ17-РА50-29/31.01.2018г. на Главния архитект на СО-Район"Витоша" е одобрен проект за ПУП-ИПЗ за УПИ І-ІІІ и УПИ ІІ-112, кв.230а, м."Павлово - Бъксон".Проектът се намира в отдел "УТКР" при СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2, стая 59.В 14-дневен срок от получаване на съобщението, имате право да дадете писмени жалби до Административен съд-гр.София, чрез СО-Район"Витоша".

31.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед №СОА17-РД98-64 от 06.11.2017г.на Кмета на Столична община,  се  удължава с 15 дни срока за приемане на оферти, във връзка с конкурса за "Отдаване под наем на нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени с площ от 6,48 кв.м., за срок от 10 /десет/ години на територията на СО-Район"Витоша" за разполагане на павилиони по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на гр.София на територията на СО-Район "Витоша".

29.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - До заинтересованите лица:Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с писмо с вх.№РВТ18-ГР00-7/2018г., и на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена Виза за проектиране №САГ17-ГР00-2517/2017г. от Главния архитект на Столична община за "Жилищна сграда и допълващо застрояване гараж и изгребна яма" в УПИ ІІІ - 720, кв.13, м."Малинова долина ІІ б част - разширение", м."Дупките".

Визата може да се обжалва по законосъобразност по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настаящото писмо, чрез СО-Район"Витоша", пред Административен съд - София - град.

29.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - До собствениците и носители на вещни права в УПИ І - 857, кв.24, м."Манастирски ливади - запад", по Плана на гр.София: Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, в ролята Ви на заинтересовани лица, Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж №19/23.01.2018г. от Главния архитект на СО-Район"Витоша" за обект "Пристрояване и надстрояване на жилищна сграда и гараж - допълващо застрояване" в УПИ ІІ - 858, кв.24, м."Манастирски ливади - запад", СО-Район"Витоша", по Заявление №РВТ17-ГР94-4525/2017г..С Разрешението и проектите можете да се запознаете в сградата на СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2, стая 50.На основание чл.216 от ЗУТ, може да обжалвате издаденото Разрешение за строеж в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

25.01.2018г. Проекто-планове за регулация и застрояване на м."Симеоново-лифтова станция" и м."в.з.Симеоново - север - разширение" ПРОЕКТИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

25.01.2018г. ЗАПОВЕД РВТ18-РД09-11/25.01.2018 год. На основание на чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация и чл.10, ал.2 и чл.20, ал.2,3,4 и 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО., приета с Решение 661 по Протокол 41/12.10.2017 год. и с цел постигане на обществено съгласие и подкрепа за реализация на проекта: " Организация на движение по ул."Букет" и ул."Миле Попйорданов". ПРОЕКТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

25.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ : Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл.149, ал.6 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадени Разрешения за строеж от Главен инженер на СО-Район"Витоша" на благоустройствени обекти с номера:

Приложенията към Разрешенията за сроеж (одобрените проекти) са на разположение на заинтересованите граждани,   в сградата на Район"Витоша", ул."Слънце" №2, ет.1, стая 6.Разрешенията за строеж подлежат на обжалване по законосъобразност чрез СО-Район"Витоша", пред РО НСК-София, към РДНСК-Югозападен район в 14 (четиринадесет) дневен срок считано от 25.01.2018г.

19.01.2018г. ЗАПОВЕД №РВТ18-РА50-18/19.01.2018г. - В СО-Район"Витоша е постъпило заявление с вх.№РВТ17-ГР00-359/2017г. от "Випбилд 2015" ООД - собственик и носител на вещни права в поземлен имот с индетификатор № 68134.1930.396 от КККР, с искане за разрешение за изготвяне на Подробния устроиствен план - изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с индетификатор №68134.1930.396 от КККР на Район"Витоша", одобрени със Заповед №РД-18-68/02.10.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ регулационен план - УПИ- Х-396, кв.198, м."Павлово - Бъкстон", одобрен със Заповед №РД-09-50-255/19.06.1996г.

18.01.2018 год.

Уважаеми Дами и господа,

На  основание чл.149, ал.6 от ЗУТ Ви уведомяваме за издадени  Разрешения за строеж от   Главен инженер  на СО-  район „Витоша”на благоустройствени обекти с номера:

-№ЕЛ-06/ 15.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП”Църквище – Полско цвете”, с д.№41-1023 и изнасяне на електромерни табла”, намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”, кв.”Княжево” по улици:ул.”Църквище”, ул.”Полско цвете” и ул.”721”

-№ЕЛ-07/ 15.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП”Захари Зограф, ул.Симеоновска”, с д.№ с д.№42-253  и изнасяне на електромерни табла”

намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”, кв.Драгалевци”,  по улици: ул.”Захари Зограф” и ул.”Крушова градина”

-№ЕЛ-08/ 16.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от МТП”ул.203<ул.207”, с д.№ с д.№42-42-344 и изнасяне на електромерни табла”

намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”, м.”Киноцентър І част”,  по улици: ул.”Патриарх Йоан Дебърски”, ул.”Дойно Граматик” и ул.”Георги Георгиев-Гец”

-№ЕЛ-09/ 16.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП”Елша<Цв.Божков”, с д.№ с д.№41-571 и изнасяне на електромерни табла”

намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”, кв.Княжево, м.”Карпузица”,  по улици: ул.”Багра”, ул.”Ела”, ул.”Елша” и ул.”Явор”

-№ЕЛ-10/ 16.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от МТП”ул.311<ул.315”, с д.№ с д.№ 42-561   и изнасяне на електромерни табла”

намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”,м.”Киноцентър ІІ част”,  по улици: ул.”Цоньо Калчев”, ул.”Митрополит Климент” и ул.”Захари Княжевски”

-№ЕЛ-12/ 17.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП”В.Андреев 43 ІІ”, с д.№41-708  и изнасяне на електромерни табла”

намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”, м.”Карпузица”,  по улици: ул.”Ирис”, ул.”Лазарополе”, ул.”Ива” и ул.”Стефан Пешев”

-№ЕЛ-13/ 17.01.2018г.-   Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП”9.ІХ.NO202(ТП Цар Борис ІІІ-Белоток”, с д.№41-684 и изнасяне на електромерни табла”, намиращ се в гр.София, СО – район “Витоша”, м.”Карпузица”,  по улици: бул.”Цар Борис ІІІ” и ул.”Белоток”;

Приложенията към Разрешенията за строеж (одобрените проекти) са на разположение на заинтересованите граждани в сградата на  район „Витоша”, ул.”Слънце”№2, ет.1, ст.6.

Разрешенията за строеж подлежат на обжалване по законосъобразност чрез СО-район „Витоша”, пред РО НСК-София към РДНСК-Югозападен район в 14(четиринадесет) дневен срок считано от 18.01.2017г.

15.01.2018 год. Съобщение - Уважаеми граждани, съобщаваме ви, че са изработени проекто-планове за регулация и застрояване на м."Симеоново-лифтова станция" и м."в.з.Симеоново - север - разширение" с урегулиране на поземлени имоти по реда на чл.16 от ЗУТ. Приканваме всички заинтересовани лица да се запознаят с проекто-плановете, като носят лична карта и документ за собственост. Проекто-плановете ще бъдат представени на 24.01.2018 год., от 18.30 ч. в сградата на читалище "Отец Паисий" в кв.Симеоново. Същите може да бъдат видени при координатора на кв."Симеоново" - г-н Асен Петров, бул."Симеоновско шосе" 215 и в сградата на районната администрация на ул."Слънце" 2, ет.2, ст.44. В 30-дневен срок от датата на настоящото съобщение може да подавате писмени становища и предложение в деловодството на СО-район "Витоша".

11.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.128, ал.2 и 3 от ЗУТ, във връзка с &4, ал.2 от ДР към ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен Проект за ПУП - ИПЗ в обхват на УПИ ІХ-175, кв.190, м."Гърдова глава", с който е предвидено средно етажно, свободно стоящо застрояване и подземен гараж.Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Отдел"УТКР" на СО-Район"Витоша", ул."Слънце"№2, ет.2, стая 46 при арх.А.Дикльовска, всеки делничен ден от 09:00часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 16:00часа.Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от настоящото обявление , заинтересуваните лица могат да подават до общинската администрация писмени възражения , предложения и искания по проекта.

 

10.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед №РВТ18-РД09-3/09.01.2018г. - На основание чл.46, ал.1 , т.3 от ЗМСМА, чл.12 от ЗУЗСО във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл.13 и чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС и постъпило НАГ писмо с вх.№РВТ18-ГР00-8/05.01.2018г. в Район"Витоша"-СО за обществено обсъждане на : Виза издадена на основание на чл.140, ал.1, ал.3 от ЗУТ и чл.55 от ЗУТ във връзка с &5, т.68, т."а" от ДР на ЗУТ и &182 от ПРЗ от ЗИД на ЗУТ и на основание чл.11, ал.3 във връзка с чл.12, т.3 и 4 от ЗУЗСО и се издава за изграждането на временен строеж на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот с индетификатор 68134.2045.1878 по КККР, район "Витоша"-СО.Имотът попада в устройствена зана "Терени за озеленяване, улици, реки, открити канали и сервитути", Тзв.съгласно т.34 по Приложението към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО.Общественото обсъждане на визата ще се състои на 16.01.2018г. от 10:00 часа в сградата на СО-Район"Витоша".

03.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ , във връзка с &4, ал.2 от ДР към ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ І - 111 и УПИ ІІ - 112, кв.230А, м."Павлово-Бъкстон", като е предвидено средно, свързано застрояване между двата УПИ.Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта в отдел "УТКР", ет.2, стая 59 в сградата на СО-Район"Витоша", ул."СЛънце"№2.

03.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед №СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на Кмета на Столична община и на основание Заповед №РА50-843/14.12.2017г. на Главния архитект на СО, за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП-ИПЗ в обхват УПИ ІІІ - 2866,1251 - "За коо, офис-сгради, складове и тп", кв.107а, м."Витоша - ВЕЦ Симеоново - обслужващи обекти на Околовръстен път",СО- Район"Витоша" , ПИ №68134.1972.2992 по КККР

22.12.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ: СО-Район"Витоша", на основание Решение № 682 по протокол №41, т.23/12.10.2017г. на СОС, Заповед №СОА17-РД98-64/06.11.2017г. на Кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени с площ от 6.48 кв.м., за срок от 10 (десет) години на територията на СО-Район"Витоша", за разполагане павилиони по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на София на територията на Район "Витоша".Краен срок за приемане на офертите - 16:30 часа на 29.01.2018г. в деловодството на СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.1.Конкурсът ще се проведе на 30.01.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2

19.12.2017г. СЪОБЩЕНИЕ: Относно: Във връзка с изпълнение на Плана за деиствие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци, приет с решение № 423 на Столичен общински съвет от 09.07.2015г., Столична община отново ще предостави безплатно компостери за фамилно компостиране.Всички домакинства, който желаят да получат компостери за фамилно компостиране, могат да подават своите Заявления в деловодството на СО-Район"Витоша" в срок до 25.01.2018г.

14.12.2017г. ОБЯВА - до заитересованите лица и общественост.На основание на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп.) Столична община- Район "Витоша" съобщава, че има инвестиционно предложение за вътрешно преустройство, ремонт, обновяване и оборудване в УПИ IV, кв.8, м.В.з "Драгалевци 2-ра част - Киноцентъра", с административен адрес на ул."305" №1, в.з."Киноцентъра", район "Витоша", гр.София, с цел обособяване на:Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства,Център за обществена подкрепа.

07.12.2017г. Съобщение - Относно: Схема с указан начин на поставяне и разрешение за поставяне№189/01.12.2017г., издадено от НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на елемент от градското обзавеждане: Прототип на спирков навес 1 бр. на адрес:бул."Околовръстен път", спирка с код 0864, ул."Бистришко шосе" в Район"Витоша".

07.12.2017г. Съобщение - Относно:Издадена виза за проектиране на гл.архитект на СО-Район"Витоша" за "Пристройка и надстройка на жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж" в УПИ II -858, кв.24, м.Манастирски ливади - запад, по заявление с вх.№РВТ17-ГР00-191/02.06.2017г.

06.12.2017г. Заповед №РВТ17-РА50-219 от 06.12.2017г.- В СО-Район"Витоша" е постъпило заявление с вх.№РВТ-ГР00-428/22.11.2017г. от Андон Хараламбиев Милев и Ирина Хараламбиева Милева- Мутафчийска-собственици на имот с индетифи?

Информация