Български
Район Витоша
19 юли 2018, 12:44
   

Обяви и Конкурси

12.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е  СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА18-РД09-684/10.07.2018г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Организиране на столово хранене и бюфет“ в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, ул. „Симеоновска“ №1 с обща площ 184 кв.м., находящо се на територията на район „Витоша“.

12.07.2018 г. Обява до заинтересованите лица и общественост- стр.1 и стр 2

12.07.2018 г. Разрешение за поставяне номер 82/12.07.2018

11.07.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Издадена е служебна бележка от служители на Район "Витоша", относно виза за проучване и проектиране на "Преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда в частна детска градина" в УПИ VІІІ-2038, кв.51 по плана на гр.София, м."Манастирски ливади-запад", издадена от Гл.архитект на СО към заявление с рег.№РВТ18-ГР94-939/14.02.2018г. Служебната бележка е залепена на информационното табло на ет.1, в сградата на СО-Район "Витоша" на 06.07.2018г..

27.06.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІV-1309, кв.14 в м.Манастирски ливади - запад.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, визата може да се обжалва от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София-град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша".

27.06.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в УПИ VІ-1223, кв.64, УПИ ІV - 1224, кв.64 и УПИ V-1225, кв.64 в м.Манастирски ливади - запад

Относно:Писмо с вх.№РВТ18-ГР00-172/2018г., изх.№САГ18-ГР00-328/3/2018г. на НАГ за обявяване на проект за ПУП-РУП за УПИ VІ - 1223, кв.64 и УПИ V - 1225, кв.64 в м.Манастирски ливади - запад.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел "УТКР" при СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2, стая 59, арх.С.Касабова. В сградата на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от настоящото обявление, заинтересованите лица могат да подават писмени възражения, предложения и искания по проекта.

25.06.2018 г. Заповед за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ X-874, кв.26, м.Манастирски лишади - запад

25.06.2018 г. Заповед за допускане на ПУП-ИПЗ за УПИ XIII-1212, кв.74, м.Манастирски лишади - запад

15.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед №РА50-431/01.06.2018г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП - ИПЗ за УПИ VІ-730, кв.259, м."Павлово - Бъкстон".

15.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед №РА50-356/27.04.2018г. на Главния архитект на Столична община за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ ІV-1178, 1841 и УПИ V-1443, 1840 - "за офис и ПГ" -  кв.2, м."Малинова долина- околовръстен път"

07.06.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: До собственици и носители на вещни права в УПИ ХV-965, кв .36, м."Манастирски ливади - запад", относно издадена виза за проектиране на гл.архитект на СО за промяна на предназначението на УПИ ХV-965, кв.36, м."Манастирски ливади - запад" към преписка № САГ18-ГР00-965/2018г., от "за обществено обслужване, офис, жилищно строителство и подземен гараж" към " за обществено обслужване, апартхотел и подземен гараж".

Визата може да се обжалва по законосъобразност в 14 - дневен срок от съобщаването и пред Административен съд София - град. Жалбите се подават на ул."Слънце" №2, в СО-Район "Витоша" и се изпращат в Административен съд София - град от отдел "Правно-нормативно обслужване" на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община".

21.05.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Днес 21.05.2018г., Столична община-Район "Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за "Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки тип " LIDL", с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, паркинг и трафопост" в поземлен имот с индетификатор 68134.1896.1174, ул."Княжевска" № 5, СО-Район "Витоша", с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД & КО"КД.

Информация по Приложение № 2 е на разположение на всички заинтересовани лица, в стая № 54 при инж.Юлия Цветкова - главен експерт, отдел ИИБЕ, ет.2 в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

Писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта, се приемат в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението в деловодството на СО-Район "Витоша", ул.Слънце " №2

16.05.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА ; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост.

14.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: На заседание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009г. на МС - част "Комуникационно - транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение № 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвен от екип на Столична община

УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша" на 31.05.2018г. от 18:30 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика" №5, зала на ет.3, ще се представи проект на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009г. на МС - част "Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт", одобна с Решение 454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

Заданието с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на адрес:гр.София, ул."Слънце" №2. След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за задание, могат да се депозират в срок до 22.06.2018г., в СО-Район"Витоша" или по електронна поща vitosha@sofia.bg

Становища постъпили след 22.06.2018г. няма да бъдат разглеждани. След приключване на общественото обсъждане в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика" №5, зала на ет.3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018г. от 18:30 часа.

14.05.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: Във връзка със Заповед № РВТ18-РД09-53/14.05.2018 г. на Кмета на СО-Район"Витоша" и на основание чл.4, ал.2, т.2.1, чл.8, ал.1, т.3, във връзка с ал.2 и чл.10, ал.4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение №661 по протокол №41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, ще се проведе обществено обсъждане на: Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение №960/2009г. на МС-част "Комуникационно -транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение№454/11.08.2017г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община.

Представянето на проекта на заданието ще се проведе на 31.05.2018г. от 18:30 часа в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", гр.София, ул."Сердика"№ 5, зала на ет.3.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения могат да се депозират в срок до 22.06.2018г. в СО-Район "Витоша" или по електронна поща vitosha@sofia.bg. Становища постъпили след 22.06.2018г. нямя дя бъдат разглеждани.За допълнителна информация по време на изготвяне на становищата може да се обръщате към арх.Мирослав Русев, стая №48 в сградата на СО-Район"Витоша"

09.05.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:  Обявени са свободни места за набор на военни в Българската армия.

Допълнителна информация може да получите от старши експерт Веселин Крумов - отдел "Военен отчет" в Район "Витоша". Телефони за връзка: 02/955 59 96 и 0884 454624. Вакантните длъжности са следните:

19.04.2018г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

16.04.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т .5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

16.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Издадено е  Разрешение за строеж №50/16.03.2018г. от Главния архитект на СО, за "Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма" в УПИ ХІ, кв.14, м.в.з. Малинова долина 2 Б част.

11.04.2018г. ЗАПОВЕДИ: По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост:

28.03.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ: Служители на СО-Район "Витоша" са обявили Констативен акт №2018-К І от 22.02.2018г. по чл.225а, ал.2 от ЗУТ, след извършена проверка на строеж: "Пристройка функционално свързана с топла кухня към "Клуб-ресторант Венетия" ", находящ се в УПИ ХХХХ - за коо, кв.10, по плана на гр.София, м.в.з. Киноцентър І част, с адм.адрес: гр.София, ул."Чемшир" № 1.

21.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Относно издадено Разрешение за строеж на благоустройствен обект №ЕЛ-31 от 15.03.2018г. от Главен инженер на СО-Район"Витоша", обект "Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП"Читалище Княжево" с д.№41-137 и изнасяне на електромерни табла", намиращ се в гр.София, СО-Район"Витоша", кв.Княжево" по улици: ул."Майка", ул."Бойница", ул."Люлински път", ул."Звездица", ул."Войводина могила".

Разрешението за строеж е на разположение на заинтересованите лица в сградата на СО-Район"Витоша", ул."Слънце"№2, ет.1, стая 6.Разрешението може да се обжалва пред РО НСК-София към РДНСК-Югозападен район в 14 дневен срок, считано от 20.03.2018г.

 

19.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед № РВТ 18-РД09-21/12.03.2018г. на основание на чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2 и чл.20, ал.2,3,4 и 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение 661 по Протокол 41/12.10.2017г. и с цел постигане на обществено съгласие и подкрепа за реализация на предложение за промяна на организацията на движение по ул."Ралевица" в м."Манастирски ливади - запад".ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

15.03.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Обявени са свободни места за набор на войници в Българската армия в гр.София и в гр.Горна Малина.Допълнителна информация може да получите от старши експерт Веселин Крумов - отдел "Военен отчет" в СО-Район"Витоша".Телефони за връзка: 02/955 59 96 и 0884 454 624

09.03.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Останали са свободни места за курс за начална военна подготовка.Повече информация може да получите в отдел "Военен отчет" от старши експерт Веселин Крумов  .Телефони за връзка :02/955 59 96 и 0884 454 624.

27.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: На основание Заповед №РА50-131/13.02.2018г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за ПУП - план схема на техническата инфраструктура за поставяне на базова станция в УПИ VІІ-2216, кв.146, м."Кръстова вада" - обслужващи обекти на Околовръстен път", СО-Район "Витоша", с наш вх.№РВТ18-ВК08-314/22.02.2018г.

26.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми дами и господа,

Във връзка със Заявление № РВТ17-АП00-454/04.10.2017г. и на основание § 4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.149, ал.2 от ЗУТ, съобщаваме за издадена Заповед № 17/12.02.2018г. към Разрешение за строеж № 319/24.10.2014г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша" за обект "Жилищна сграда с ателие и гаражи" с РЗП - 1327,80 кв.м. в УПИ ХХХVІІІ - 273,274, кв.265, м.Павлово - Бъкстон, по плана на град София, СО-Район "Витоша", по смисъла на чл.154, ал.5 от ЗУТ. Със заповедта и проектите можете да се запознаете в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2, ет.2, стая 50. Можете да обжалвате издадената Заповед в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, на основание чл.216 от ЗУТ.

26.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:  Протокол, относно дискусия за Виза за инвестиционно проектиране на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот с индетификатор 68134.2045.1878 по КККР, СО - Район "Витоша".

15.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ :

  • За допълнителна информация, относно срокове, изисквания и отговор на други въпроси , може да получите от старши експерт Веселин Крумов -  офис за военен отчет, Район "Витоша", ул."Слънце" №2, етаж 1, стая 37 или на телефони: 02/955 59 96 и 0884 454 624

15.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, ал.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИУМПС-та, паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район "Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

15.02.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ - На основание Заповед №СОА17-РД98-64/06.11.2017г. на Кмета на Столична община, СО-Район"Витоша" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост на територията на района, представляващ  книжарница от 12.20 кв.м., находящ се в сградата на 2 СУ "Академик Емилиян Станев", кв.Павлово, ул."Ген.Суворов" № 36.Краен срок за приемане на офертите: 16:30 часа на 26.03.2018г. в деловодството на СО-Район"Витоша",гр.София, ул."Слънце" №2, ет.1.Конкурсът ще се проведе на 27.03.2018г. от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район"Витоша",  гр.София, ул."Слънце"№ 2, ет.2.

08.02.2018г. ЗАПОВЕДИ на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т. 5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, ал.1 от НУОПОЧТСО за принудително преместване на ИУМПС-та, паркирани неправомерно върху терени на територията на СО-Район"Витоша", които са общинска и/или държавна собственост:

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации по екологичната оценка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с индетификатори 11394.1798.3478, 11394.1798.3479 и 11394.1798.3481, м."Владичино селище", с.Владая, СО-Район"Витоша".

07.02.2018г. СЪОБЩЕНИЕ - Относно:Разрешение за поставяне №11/22.01.2018г., издадено от НАГ - СО.

Във връзка с писмо с вх.№РВТ18-АХ00-4/25.01.2018г. от НАГ - СО, и на основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.15 от АПК, уведомяваме за издадено разрешение за поставяне №11/22.01.2018г. на НАГ - СО,

Информация