Български
Район Витоша
21 ноември 2018, 11:46
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ   

Обяви и Конкурси

20.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столична община, на основание чл.128, ал.1 и ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, за обект "Софийски околовръстен път от бул."България" до АМ"Люлин", в участъка от пътен възел бул."България" до ЖП линия София-Перник, заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на плана за регулация на контактните територии и прилежащи квартали на местности.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от датата на обявяване ( ДВ 96/20.11.2018г. ) в "Държавен вестник", заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО-Район "Витоша" и СО-Район "Овча купел".

15.11.2018г.  СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

На основание Заповед №РВТ18-РА50/12.11.2018г. на Главния архитект на СО - Район "Витоша" е издадено Разрешение за изменение на Плана за застрояване, с обхват поземлен имот с индетификатор 68134.1930.289 по КККР, а по действащ регулационен план УПИ ІХ - 290, кв.265а, м."Павлово - Бъкстон". Имота е собственост на "ФИКС" ЕООД.

15.11.2018г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т. 5, абзац 1 от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно, върху терени държавна и/или общинска собственост:

13.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

Относно: Разрешение за поставяне №110/23.10.2018г., издадено от Директора на Дирекция "Териториално планиране" към НАГ - СО, с което се разрешава поставянето на 1 (един) брой покривна рееклама (светещи ажурни букви - надпис Modis) , на сграда с индетификатор 68134.2045.2567.1, УПИ  ІХ - 2567 - обществено обслужване и трафопост, кв.2, м."Малинова долина - обслужващи обекти на Околовръстен път", Район "Витоша".

Разрешението подлежи на обжалване, в 14-дневен срок от настоящото съобщение, пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

06.11.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Относно: Скица с указан начин на поставяне и Разрешение за поставяне № 109 от 22.10.2018г., издадено от НАГ - СО, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент, с едностранна рекламна площ 12 кв.м. (4/3 м.), в поземлен имот с индетификатор 68134.1932.1867

Скицата и Разрешението подлежат на обжалване пред Административен съд - София град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

29.10.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Издадена е виза за проектиране №РВТ18-ГР94-2892/2018г., от Главиния архитект на СО-Район "Витоша", за "Многофамилна жилищна сграда с офиси и гаражи", в УПИ ІІ-1027,1028, кв.46, м."Манастирски ливади - запад", гр.София. Визата подлежи на обжалване, от заинтересованите лица, по чл.131, от ЗУТ, пред Административен съд-София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо.

10.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Относно: Скица с указан начин на поставяне на РЕ и Разрешение за поставяне № 103 от 28.09.2018г., издадено от НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на рекламен елемент с едностранна рекламна площ 12 кв.м.(8/3м.), в ПИ№ 68134.1971.3057.

Скицата и разрешението подлежат на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

08.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС), СО-Район"Витоша" съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за ОВОС, за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец, с дълбочина 200 м., за питейно-битово водоснабдяване, на комплекс от еднофамилни къщи", в ПИ с индетификатор 11394.1825.596 по КККР на с.Владая, СО-Район"Витоша", с възложител "Нова Владая" ООД.

Информацията по Приложение №2, е на разположение на заинтересованите лица, в стая 54, ет.2, при инж.Ю.Цветкова - гл.експерт в СО-Район "Витоша",  ул."Слънце" № 2. Писмени становища, мнения и/или възражения относно процедурата и обекта се приемат в деловодството на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" №2, в 14-дневен срок от датата на съобщението.

08.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: От Министерство на отбраната, със Заповеди на Министъра на отбраната, се обявяват следните вакантни длъжности на военнослужещи в армията:

За повече информация и контакт: тел.02/955 59 96 - старши експерт Веселин Крумов.

02.10.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ЕНЕВ,

Относно: Издадена виза за проектиране от Главния архитект на СО, по заявление с вх.№ САГ18-ГР00-878/3/2018г.., за промяна на предназначението на имот в УПИ ІІ-600, кв.230, м."Павлово-Бъкстон".

Можете да се запознаете с визата в отдел "УТКР", при СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59 - арх.С.Касабова. Визата подлежи на обжалване пред Административен съд- София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", в 14-дневен срок от настоящото съобщение.

 

28.09.2018г. ЗАПОВЕД:

Във връзка с издадена Заповед на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следното ИУМПС, паркирано неправомерно върху терен общинска и/или държавна собственост:

26.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО Г-Н АТАНАС СПАСОВ И ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СЛАВКА ВЕЛКОВА,

Издадена е виза за проектиране от Главния архитект на СО-Район "Витоша", по заявление с вх.№РВТ18-ГР00-257/2018г., за обект "Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж", в УПИ V-386, кв.206 а, м."Павлово-Бъкстон".

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, визата за проектиране подлежи на обжалване от заинтересованите лица, пред Административен съд-София, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша".

26.09.2018г. СЪОБЩЕНИЕ: Издадена е Виза за "Трафопост" в УПИ І-295, кв-27, м.в.з. "Киноцентър ІІІ част - разширение" от Гл.архитект на СО.

26.09.2018г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО - Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени - общинска и/или държавна собственост:

11.09.2018 г. ЗАПОВЕД РВТ18-РА50-188/11.09.2018г.

11.09.2018 г. Издадена виза за проектиране от гл.архитект на СО-район Витоша

11.09.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ за изработен ПУП-ИПЗ с обхват УПИ-XIV-460 и УПИ-XV - 458,459, кв.224 м.Павлово-Бъкстон. Приложение

11.09.2018 г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени, който са общинска и/или държавна собственост:

28.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с издадена Заповед №РА50-645/16.08.2018г. на Главния архитект на СО, относно разрешаване на устройствена процедура за ПУП - изменение на план за регулация и застрояване при териториален обхват на УПИ ХХІV-88, УПИХХV-957 и УПИХІХ-873, кв.20а, ПИ с индетификатори 68134.1943.2922 и 68134.1943.813, изменение на улица между о.т.112 и о.т.113, м."Киноцентъра-Бояна", Район "Витоша", за разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

24.08.2018 г. Столична община обявява списък на спортни обекти общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година, съгласно Решение № 454/12.07.2018 година на Столичен общински съвет

23.08.2018г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Относно издадено Разрешение №96/15.08.2018г. , от Директора на Дирекция "Териториално планиране" към НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на покривна реклама - 1 брой, фирмена информационно-указателна табела - 1брой и  фирмен надпис - 1 брой, в УПИ V-161, кв.222, м. Павлово - Бъкстон, Район"Витоша", гр.София.

23.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Столична община обявява списък на спортни обекти - общинска собственост, за които е предвидено да бъдат отдавани под наем през 2018 година, съгласно Решение №454/12.07.2018г. на Столичен общински съвет.

16.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Изготвено е инвестиционно проектно предложение "Изгаждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община, в 2 обекта на инвестиция" в "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г..


16.08.2018г. ПОКАНА:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.24, ал.1 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017г. на СОС и Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", ВИ КАНИМ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: Проект за ПУП - изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м.Павлово-Бъкстон, поземлен имот с индетификатор 68134.1930.730

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ДИСКУСИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.08.2018г. (петък), от 18:00 часа, в сградата на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" №2.

ДОСТЪПЪТ Е СВОБОДЕН!

15.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Изготвено е инвестиционно предложение за изменение на ПУП.

08.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Във връзка с издадена виза за проектиране №РВТ18-ГР94-2801/13.06.2018г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за обект "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІV-1309, кв.14, м."Манастирски ливади - запад".

В 14 дневен срок от настоящото съобщение, визата подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, чрез Главния архитект на СО-Район "Витоша", по реда на Административно просесуалния кодекс.

07.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА,

Във връзка със Заявление с вх.№РВТ17-ТП00-27/2017г. и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен проект ПУП-ИПЗ с обхват УПИ ХІV-460 и УПИ ХV-458, 459, кв.224, м."Павлово-Бъкстон", СО-Район"Витоша", като е предвидено средно, свързано застояване между двата УПИ. Можете да се запознаете с проекта в отдел УТКР, Район"Витоша", стая 59 - арх.С.Касабова, ул."Слънце" №2, гр.София. В 14 дневен срок, от това обявление, имате право да подадете писмени възражения, предложения и искания по проекта до Район"Витоша".

03.08.2018г. ЗАПОВЕДИ:

Във връзка с издадени Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на следните ИУМПС - та, паркирани неправомерно върху терени, който са общинска и/или държавна собственост:

02.08.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Столична община съобщава, че има инвестиционно предложение за "Ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул."Дамяница" до ул."Белоток", Район "Витоша".

Предвидената за ремонт съществуваща корекция на реката е с дължина около 140 м. и цели възстановяването и подобряването на експлоатационното състояние на облицовката на коритото на реката, както и изграждането на предпазен парапет(успоредно от лявата страна на реката),  и подобряването на околното пространство.

За повече информация, може да се обръщате към инж.Йорданка Гечева - гл.експерт в Дирекция "Инжинерна инфраструктура", тел.02/ 904 14 57и на e-mail: y.gecheva@sofia.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр.София - 1618, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.10 и на e-mail: riosv@riew-sofia.org

01.08.2018г. ЗАПОВЕД:

Във връзка с издадена Заповед №РВТ18-РД56-59/01.08.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46,ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО , ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил, цвят черен, марка "Волво", с рег.№СА 7435 ХН, паркирано върху терен общинска и/или държавна собственост на ул."Народен певец" №16, гр.София.

31.07.2018г. ЗАПОВЕД: Във връзка с издадена Заповед №РВТ18-РД56-58/26.07.2018г. на Кмета на СО-Район "Витоша" , на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО , ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил, марка "Рено Клио", цвят бял, с рег.№СА 8339 АВ, което е паркирано върху терен общинска и/или държавна собственос на ул."Ген.Стефан Тошев", гр.София

24.07.2018 г. Район”Витоша”-СО съобщава, че съгласно Заповед №РВТ18-РД09-70/23.07.2018 г. на Кмета на Район”Витоша” за провеждане на обществено обсъждане на:Проект за ПУП-изменение на план за застрояване за УПИ VІ-730, кв.259, м.Павлово-Бъкстон, поземлен имот с идентификатор 68134.1930.730, като:

* Представянето му ще се състои на 31.07.2018г. от 18.00 часа в сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2;

* Копие от проекта e изложено в  Техническа служба на Район”Витоша”-СО, ет.2 за запознаване на заинтересованите лица.*Писмените становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организации да се подават в деловодството на Район”Витоша”-СО до 14.08.2018 г. включително.

*Заключителната дискусия да се проведе на 17.08.2018 г. от 18.00 ч. в сградата на от 18.00 часа в сградата на Район”Витоша, ул.”Слънце”№2.

* Обяснителна записка

24.07.2018 г. Днес, 24.07.2018 г., Столична община – район „Витоша” съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на Софийски околовръстен път в участъка от км 50+520 до км 58+581,5” с възложител Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство”.

19.07.2018г. ЗАПОВЕДИ:

По нареждане на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац 1 от ЗМСМА ; чл.46, ал.5, ал.6 от НУОПОЧТСО и във връзка с чл.43, т.1 от НУОПОЧТСО, ще се изпълни принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани върху терени общинска и/или държавна собственост:

12.07.2018 г. О Б Я В Л Е Н И Е  СО – район „Витоша“ на основание Заповед № СОА18-РД09-684/10.07.2018г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за „Организиране на столово хранене и бюфет“ в 64-то ОУ „Цар Симеон Велики“, кв. Симеоново, ул. „Симеоновска“ №1 с обща площ 184 кв.м., находящо се на територията на район „Витоша“.

12.07.2018 г. Обява до заинтересованите лица и общественост- стр.1 и стр 2

12.07.2018 г. Разрешение за поставяне номер 82/12.07.2018

11.07.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:

Издадена е служебна бележка от служители на Район "Витоша", относно виза за проучване и проектиране на "Преустройство и промяна предназначението на жилищна сграда в частна детска градина" в УПИ VІІІ-2038, кв.51 по плана на гр.София, м."Манастирски ливади-запад", издадена от Гл.архитект на СО към заявление с рег.№РВТ18-ГР94-939/14.02.2018г. Служебната бележка е залепена на информационното табло на ет.1, в сградата на СО-Район "Витоша" на 06.07.2018г..

27.06.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ:

НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на "Жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІV-1309, кв.14 в м.Манастирски ливади - запад.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, визата може да се обжалва от заинтересованите лица, пред Апелативен съд - София-град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша".

27.06.2018 г.

Информация