Български
Район Витоша
20 май 2019, 13:32
   

Обяви и Конкурси

14.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", на основание Решение на СОС № 22/17.01.2019г. и Заповед № СОА19-РД09-298/05.03.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот - частна общинска собственост (АОС №260/05.02.1998г.), представляващ помещение № 22 /сладкарница/ от 93.20 кв.м., находящо се в сградата на Кметство Владая, с.Владая, ул."Войнишко въстание " № 61, СО - Район "Витоша", със специфично конкурсно условие " ЗА СЛАДКАРНИЦА".

Срока за наемане на помещението е 10 години. Краен срок за приемане на офертите - 16:30 часа, на 17.06.2019г. в деловодството на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1. Конкурсът ще се проведе на 18.06.2019г., от 10:00 часа, в заседателната зала на СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2. Тел. за връзка: 02/818 79 32

14.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е виза за проучване и проектиране на "Многофамилна жилищна сграда с надземен и подземен гараж" в УПИ ХV-353, кв.184 е, м.Гърдова глава, издадена от Главния архитект на СО-Район "Витоша".

13.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

07.05.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, във връзка чл.131, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме за издадена виза за проектиране №РВТ18-ТД26-1711/2018г. на Главния архитект на СО-Район "Витоша", за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ VІІ-154.625, кв.68, м."Манастирски ливади-запад", поземлен имот № 68134.1933.2148.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на визата, в СО - Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59 - арх.С.Касабова. Визата подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО - Район "Витоша", в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


02.05.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление № РВТ19-ГР94-1145/12.03.2019г. от собствениците на имоти с индетификатори : 68134.1971.3120 и 68134.1971.3121 от КККР с искане за изменение на Плана за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.2043.4135, 68134.2043.4136, 68134.2043.129, 68134.2043.4138 и 68134.2043.4137 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХ-4071, 4072, 4073 и УПИ ХХІ- 4028, 4072, кв.67, м."в.з.Симеоново-Север", кв.67, със Заповед № РВТ19-РА50-63/02.05.2019г. Главния архитект на СО-Район "Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана на регулация и застрояване, като целта на проекта е: Образуване на нови два урегулирани поземлени имоти от три УПИ и алея с неприложена регулация, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ за "жилищно строителство", при стриктно спазване на ЗУТ и промяна на застроителния план в съответствие с ОУП.

23.04.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Протокол 3 за провеждане на конкурс

22.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВИНОСТ,

Столична община и ОП "Екоравновесие" организират кампания за безплатна кастрация, индетификация и регистрация на дворни кучета. За територията на СО-Район "Витоша", кампанията ще се проведе в периода 12.06.2019г. - 02.07.2019г. по график.

22.04.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Протокол 2 от заседанието за приемане на критерии и система за оценяване

22.04.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО-Район "Витоша" е представен преработен проект за ПУП-ИПЗ, с обхват УПИ ХІV-460, кв.224, м."Павлово-Бъкстон",СО-Район "Витоша", входиран със Заявление № РВТ17-ТП00-27-/25/18.01.2019г..Предвидено е средно застрояване в УПИХІV-460. Заинтересованите лица могат да дават писмени възражения, предложения и искания по проекта до СО-Район"Витоша" в 14-дневен срок от настоящото обявление.

22.04.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е виза за проектиране на Гл.архитект на СО-Район"Витоша" по Заявление № РВТ18-ТД-26-1711/2018г. за обект "Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж" в УПИ ІІ-154.625, кв.68, м.Манастирски ливади - запад", поземлен имот № 68134.1933.2148, който се явява съседен  на имот с планоснимачен 446 по предходен  кадастрален план  и № 68134.1933.446 по кадастрална карта.Визата подлежи на обжалване  в 14-дневен срок от настоящото обявление , пред Административен съд - София - град, чрез Главния архитект на СО-Район"Витоша".

22.04.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша" , на основание Заповед №СОА19-РД98-8/19.04.2019г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект ( павилион от 85.00 кв.м.)  по индивидуален проект, находящ се на територията на СО-Район"Витоша", в кв.Драгалевци", ул."Папрат" и ул."Карнобатски проход", в съответствие със схемите одобрени от Главния архитект на гр.София.

15.04.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Протокол 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: "Главен експерт" на отдел "Инжинерна инфраструктура, благоустройство и екология" на СО-район "Витоша"

10.04.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е Заповед № РВТ19-РА50-55/10.04.2019г. от Главния архитект на СО-Район"Витоша", с коята се разрешава да се изработи Проект за Изменение на плана за регулация и застрояване, във връзка с постъпило Заявление с вх. рег.№РВТ19-ГР00-40/31.01.2019г. от собственика на имоти с индетификатори 68134.1977.1002, 68134.1977.2668 и 68134.1977.2669, с искане за разрешение за изменение Плана за регулация и застрояване в обхват на ПИ с индетификатори 68134.1977.1002, 68134.1977.2668 , 68134.1977.2669 и 68134.1977.998 от КККР на СО-Район"Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП УПИ ХХ-1002, УПИ ХХІ-1003, УПИ ХХХVІ-1003 и УПИ ХХІІ-998, кв.92, м."кв.Драгалевци", одобрен с Решение № 4 по Протокол 21/19.02.2001г. на Решение на СОС, Заповед № РД-50-188/16.11.2007г. на Кмета на СО-Район "Витоша" и Заповед № РД-09-50-9/16.01.2008г. на Гл.архитект на гр.София.

10.04.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно върху терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

05.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е виза за проучване и проектиране на "Изложбена зала и офиси" в УПИ І-184 - за автомивка, кв.16, м.в.з. "Киноцентър - ІІІ част - разширение", от Гл.архитект на Столична община, към Заявление рег.РВТ18-ГР00 -486/26.11.2018г.

04.04.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е Заповед № ДС-30-00001/05.03.2019г. на Областния управител на област  София, касаеща процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на Район "Витоша", Район "Младост" и Район "Панчарево" при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди, за изграждане на инфраструктурен обект: "Софийски околовръстен път, в участък от км.35+300 до км.41+400 - от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост".

28.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район "Витоша", на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РВТ19-РД15-70/22.03.2019г. на Кмета на СО-Район"Витоша", обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "Главен експерт" в отдел "Инженерна инфраструктура,благоустройство и екология" на СО-Район"Витоша".

Документите за участие трабва да бъдат представени лично или чрез пълномощник/ с нотариално заверено пълномощно / в 10 (десет) дневен срок от публикуване на обявлението, на адрес: гр.София, ул."Слънце" № 2,  СО-Район"Витоша", ет. 2, стая 24, от 09:30 часа до 16:30 часа. Повече информация може да получите на:тел.02/818 79 24.

25.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е Заповед №РВТ19-РА50-40/25.03.2019г. от Главния архитект на СО-Район"Витоша", с която  разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1971.3120 и 68134.1971.3121 от КККР на СО-Район"Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-9305/19.06.2014г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП УПИ ІХ - 3120 и УПИ VІ 3121 "за общ.обсл. и магазин", кв.148, м.в.з. "Драгалевци - Стадиона", кв.147, кв.148 и кв.149, кв.148 одобрен с Решение № 91 по Протокол 23819.03.2001г. на СОС, Заповед РД-50-39/05.06.2009г. на Главния архитект на СО-Район"Витоша" и Решение № 528 по Протокол 86/23.07.2015г. на СОС

22.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Издадена е Заповед № РВТ19-РД91-13/21.03.2019г. от Кмета на СО-Район"Витоша", на основание чл.99 б от ЗГР, с която определя комисия за извършване на проверка по документи , на 25.03.2019г. (понеделник), от 10:00 часа. За резултатите от проверката ще бъде съставен протокол.


18.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с постъпило Заявление с вх №РВТ18-ГР00-510/12.12.2018г. от собствениците на имоти с индетификатори: 68134.1944.118 и 68134.1944.119 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори: 68134.1944.118 и 68134.1944.119 от КККР на СО-Район"Витоша", одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП - УПИ ХІІ-118 и УПИ ХІІІ-119, кв.6, в.з.Киноцентър ІІІ част, одобрен със Заповед №РД-50-09-76/16.03.1990г. и Заповед № РВТ17-РА50-81/29.05.2017г..Със  Заповед № РВТ19-РА50-35/13.032019г.  -Главния архитект на СО-Район"Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация.

18.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление № РВТ19-ГР00-4/08.01.2019г. от собственик на имот с индетификатор 68134.1940.1245 от КККР, с искане за разрешение за изменение на Плана за регулация в обхвата на поземлени имоти с индетификатори : 68134.1940.1244, 68134.1940.1245, 68134.1940.1225 и 68134.1940.111 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед №РД-18-68/02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед №КД-14-22- 1687/29.10.2013г. на Началника на СГКК - гр.София, а по дийстващ ПУП УПИ І-сгнс, за спец.нужди, УПИ Х-сгнс, за спец.нужди и УПИ ХІІ-279, кв.29, м.Беловодски път, одобрен със Заповед № 1224/16.03.1959г., Заповед №39/23.02.1965г. и Заповед № 4956/01.07.1971г., със Заповед № РВТ19-РА50-32/06.03.2019г - Главния архитект на СО-Район"Витоша" разрешава да сеизработи Проект за Изменение на Плана на регулация.

18.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

СО-Район"Витоша" съобщава, че съгласно заповед №РВТ19-РД09-42/15.03.2019г. на Кмета на СО-Район"Витоша" за провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на временен строеж на открити обекти за спортни дейности : въжен парк и навес в ПИ с индетификатор 68134.1978.277 по КККР на Район"Витоша", като:

Представянето му ще се състои на 25.03.2019г., от 17:30 часа, в сградата на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет. 2. Писмени становища, мнения и предложения по проекта, заинтересованите лица могат да подават в деловодството на СО-Район"Витоша" до 02.04.2019г. вкл.Заключителната дискусия ще се проведе на 08.04.2019г., от 17:30 часа, в сградата на СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2.


18.03.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание-Заявление с вх.№РВТ17-ТП00-27/25/18.01.2019г. и Възражение от г-н Михаил Коркинов, Ви съобщаваме, че в СО-Район"Витоша" е представен преработен проект за ПУП-ИПЗ, с обхват УПИ ХІV-460, кв. 224, м."Павлово-Бъкстон", СО-Район"Витоша", като е предвидено средно застрояване за УПИ ХІV-460.

Можете да се запознаете с проекта в отдел "УТКР", при СО-Район"Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.2, стая 59 - арх.Ст.Касабова. В 14-дневен срок от настоящото съобщение имате право да дадете писмени възражения, предложения и искания по проекта, в СО-Район"Витоша".

18.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание чл.46, чл.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община е издадена Заповед №РВТ19-РД09- 43/15.03.2019г. от Кмета на СО-Район"Витоша", с която се определят местата за изява на улични музиканти, певци и други артисти на територията на СО-Район"Витоша", както следва:

15.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка с издадени Заповеди на Министъра на отбраната се обявяват вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и условията за провеждане на конкурси, а именно:

Допълнителна информация може да получите във Военен отдел, СО-Район "Витоша", ул."Слънце" № 2, ет.1, стая 37 и на тел.02/955 59 96, м.тел.0884 454 624 - експерт Веселин Крумов.

13.03.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

В СО-Район "Витоша" е постъпило Заявление с вх.№ РВТ19-ГР00-73/19.02.2019г., от собствениците на имоти с индетификатори 11394.1795.819, 11394.1795.820 и 11394.1795.821 от КККР, с искане за разрешение на Плана за регулация в обхват на поземлени имоти  с индетификатори 11394.1795.819, 11394.1795.820 и 11394.1795.821 от КККР на СО-Район "Витоша", одобрена със Заповед № РД-18-1/03.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК и Заповед № 18-4755/11.06.2018г. на Началника на СГКК - София, а по действащ ПУП УПИ V-819, УПИ VІ-820 и УПИ VІІ-821, кв.13, с.Владая, одобрен със Заповеди №  РД-50-09-541/13.11.1987г. на Гл.архитект на гр.София. Главния архитект на СО-Район "Витоша", със Заповед № РВТ19-РА50-34/12.03.2019г., разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация.

12.03.2019г. СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На 27.03.2019г., от 18:00 часа, в сгадата на НЧ "Св.Св.Кирил и Митодий", кв.Драгалевци, пл."Цар Иван Александър" № 6, ще се представи предложение за регулиране на движението на пл."Цар Иван Александър", кв.Драгалевци

11.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Уведомяваме Ви, че е съставена  Заповед № РВТ19-РД-09-29/05.03.2019г. на Кмета на СО-Район "Витоша", на основание чл.194, ал.1, от ЗУТ. С нея се урежда свободен достъп на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПОРАТОР" ЕАД за реконструкция на ВЛ 110 кv "Панорама" за участъка от стълб 19 до стълб 33, в землището на с.Владая, ЕКАТЕ 11394, община Витоша, област София.

Можете да се запознаете със съдържанието на Заповедта в отдел "ПНОУОССЧР", ет.2, стая 26, в сградата на СО-Район "Витоша", на ул."Слънце" № 2, гр.София. В 14-дневен срок от получаването на настоящото съобщение, имате право да обжалвате заповедта на Кмета на СО-Район "Витоша" пред Административен съд - София град.

05.03.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Относно започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на Район "Витоша", Район "Младост" и Район "Панчарево" при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди, за изграждане на инфраструктурен обект: "Софийски околовръстен път, в участъка от км.35+300 до км. 41+400 - от пътен възел "Цариградско шосе" до пътен възел "Младост"".

28.02.2019г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповед №РВТ19-РА50-27/27.02.2019г. на Главния архитект на СО-Район"Витоша" и постъпило заявление в СО-Район"Витоша", с рег.№ РВТ19-ГР00-6/09.01.2019г. от собственика на имот с индетификатор 68134.2040.515 от КККР с искане за разрешение за изменение Плана за регулация, в обхват на поземлени имоти с индетификатори 68134.2040.515 и 68134.2040.514 от КККР на СО-Район"Витоша", а по действащ ПУП УПИ VІІ-515 и УПИ VІІІ-514, кв.37, м.в.з."Симеоново-север", одобрен със Заповед № РД-50-09-202/03.07.1989г. на Главния архитект на гр.София, Гл.архитект на СО-Район"Витоша" разрешава да се изработи Проект за Изменение на Плана за регулация в обхвата на ПИ с индетификатори 68134.2040.515 и 68134.2040.514 от КККР на СО-Район"Витоша".

28.02.209г. ЗАПОВЕД:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

На основание Заповед № СОА19-РД09-252/20.02.2019г. на Кмета на Столична община, се забранява :

1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир. 2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници на производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници. 3.Пашата в горските култури и младите насаждения от смесен произход и в издънкови насаждения, докато достигнат височина 3(три) метра. 4.Пашата в горските територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване. 5.Нощната паша в горските територии. 6.Пашата в горските територии държавна и общинска собственост по райони, както следва:

27.02.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1, т.5, абзац първи от ЗМСМА; във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС-та, които са паркирани неправомерно на терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

27.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

ДО "ФОХАР" АД,

Във връзка със Заповед № РА50-33/17.01.2019г. на Главния архитект на Столична община и постъпило заявление в направление "Архитектура и градоустройство" на СО , с вх.№ САГ17-ГР00-2748/06.12.2017г., от "Фохар" АД, с искане за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с индетификатор 68134.1945.643, до кв.1, м."Национален киноцентър" и изменение на прилежащата улица между о.т.113 и о.т.114, Район"Витоша", Гл.архитект на Столична община разрешава изработването на проект за ПУП.

В частта на разрешението за ИПР на УПИ VІІ-189 "за киноцентър" и изменение на уличната регулация заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - София - град, в 14 - дневен срок от съобщаването и. В частта на разрешението за изработване на ПРЗ на УПИ VІІІ-643 "за смесена сграда" и УПИ ІХ "за озеленяване", на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

27.02.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Публикуваме, Решение № 94 по Протокол № 70 от 14.02.2019г. на Столичен общински съвет за предоставяне на  пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползвоне за стопанската 2019/2020 година и документи по образец, одобрени от министъра на земеделието храните и горите, а именно:

25.02.2019г. ВЪЗРАЖЕНИЕ:

Срещу: Проект за ИПР, за УПИ ХХІ - за коо, УПИ ХVІІ - за озеленяване и УПИ ХVІ - 1162 - за обществено обслужване, кв.15, в.з. "Киноцентър ІІІ част - разширение".

13.02.2019г. ЗАПОВЕДИ:

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ,

Във връзка със Заповеди на Кмета на СО-Район"Витоша", издадени на основание чл.46, ал.1 , т.5, абзац първи от ЗМСМА, във връзка с чл.43, т.1 и чл.46, ал.5 и ал.6 от НУОПОЧТСО, ще се извърши принудително преместване на ИУМПС - та, които са паркирани неправомерно на терени общинска и/или държавна собственост, а именно:

Информация