Български
Район Витоша
17 януари 2018, 10:34
   

Обяви и Конкурси

15.01.2018 год. Съобщение - Уважаеми граждани, съобщаваме ви, че са изработени проекто-планове за регулация и застрояване на м."Симеоново-лифтова станция" и м."в.з.Симеоново - север - разширение" с урегулиране на поземлени имоти по реда на чл.16 от ЗУТ. Приканваме всички заинтересовани лица да се запознаят с проекто-плановете, като носят лична карта и документ за собственост. Проекто-плановете ще бъдат представени на 24.01.2018 год., от 18.30 ч. в сградата на читалище "Отец Паисий" в кв.Симеоново. Същите може да бъдат видени при координатора на кв."Симеоново" - г-н Асен Петров, бул."Симеоновско шосе" 215 и в сградата на районната администрация на ул."Слънце" 2, ет.2, ст.44. В 30-дневен срок от датата на настоящото съобщение може да подавате писмени становища и предложение в деловодството на СО-район "Витоша".

11.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.128, ал.2 и 3 от ЗУТ, във връзка с &4, ал.2 от ДР към ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен Проект за ПУП - ИПЗ в обхват на УПИ ІХ-175, кв.190, м."Гърдова глава", с който е предвидено средно етажно, свободно стоящо застрояване и подземен гараж.Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в Отдел"УТКР" на СО-Район"Витоша", ул."Слънце"№2, ет.2, стая 46 при арх.А.Дикльовска, всеки делничен ден от 09:00часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 16:00часа.Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от настоящото обявление , заинтересуваните лица могат да подават до общинската администрация писмени възражения , предложения и искания по проекта.

 

10.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: Заповед №РВТ18-РД09-3/09.01.2018г. - На основание чл.46, ал.1 , т.3 от ЗМСМА, чл.12 от ЗУЗСО във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, чл.13 и чл.15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007г. на СОС и постъпило НАГ писмо с вх.№РВТ18-ГР00-8/05.01.2018г. в Район"Витоша"-СО за обществено обсъждане на : Виза издадена на основание на чл.140, ал.1, ал.3 от ЗУТ и чл.55 от ЗУТ във връзка с &5, т.68, т."а" от ДР на ЗУТ и &182 от ПРЗ от ЗИД на ЗУТ и на основание чл.11, ал.3 във връзка с чл.12, т.3 и 4 от ЗУЗСО и се издава за изграждането на временен строеж на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот с индетификатор 68134.2045.1878 по КККР, район "Витоша"-СО.Имотът попада в устройствена зана "Терени за озеленяване, улици, реки, открити канали и сервитути", Тзв.съгласно т.34 по Приложението към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО.Общественото обсъждане на визата ще се състои на 16.01.2018г. от 10:00 часа в сградата на СО-Район"Витоша".

03.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ , във връзка с &4, ал.2 от ДР към ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен проект за ПУП-ИПЗ и РУП за УПИ І - 111 и УПИ ІІ - 112, кв.230А, м."Павлово-Бъкстон", като е предвидено средно, свързано застрояване между двата УПИ.Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проекта в отдел "УТКР", ет.2, стая 59 в сградата на СО-Район"Витоша", ул."СЛънце"№2.

03.01.2018г. ОБЯВЛЕНИЕ:Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед №СОА17-РД09-622/19.06.2017г. на Кмета на Столична община и на основание Заповед №РА50-843/14.12.2017г. на Главния архитект на СО, за разрешаване на устройствена процедура за изработване на ПУП-ИПЗ в обхват УПИ ІІІ - 2866,1251 - "За коо, офис-сгради, складове и тп", кв.107а, м."Витоша - ВЕЦ Симеоново - обслужващи обекти на Околовръстен път",СО- Район"Витоша" , ПИ №68134.1972.2992 по КККР

22.12.2017г. ОБЯВЛЕНИЕ: СО-Район"Витоша", на основание Решение № 682 по протокол №41, т.23/12.10.2017г. на СОС, Заповед №СОА17-РД98-64/06.11.2017г. на Кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - публична общинска собственост, представляващи терени с площ от 6.48 кв.м., за срок от 10 (десет) години на територията на СО-Район"Витоша", за разполагане павилиони по типови проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на София на територията на Район "Витоша".Краен срок за приемане на офертите - 16:30 часа на 29.01.2018г. в деловодството на СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.1.Конкурсът ще се проведе на 30.01.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на СО-Район"Витоша", гр.София, ул."Слънце"№2, ет.2

19.12.2017г. СЪОБЩЕНИЕ: Относно: Във връзка с изпълнение на Плана за деиствие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци, приет с решение № 423 на Столичен общински съвет от 09.07.2015г., Столична община отново ще предостави безплатно компостери за фамилно компостиране.Всички домакинства, който желаят да получат компостери за фамилно компостиране, могат да подават своите Заявления в деловодството на СО-Район"Витоша" в срок до 25.01.2018г.

14.12.2017г. ОБЯВА - до заитересованите лица и общественост.На основание на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп.) Столична община- Район "Витоша" съобщава, че има инвестиционно предложение за вътрешно преустройство, ремонт, обновяване и оборудване в УПИ IV, кв.8, м.В.з "Драгалевци 2-ра част - Киноцентъра", с административен адрес на ул."305" №1, в.з."Киноцентъра", район "Витоша", гр.София, с цел обособяване на:Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства,Център за обществена подкрепа.

07.12.2017г. Съобщение - Относно: Схема с указан начин на поставяне и разрешение за поставяне№189/01.12.2017г., издадено от НАГ-СО, с което се разрешава поставянето на елемент от градското обзавеждане: Прототип на спирков навес 1 бр. на адрес:бул."Околовръстен път", спирка с код 0864, ул."Бистришко шосе" в Район"Витоша".

07.12.2017г. Съобщение - Относно:Издадена виза за проектиране на гл.архитект на СО-Район"Витоша" за "Пристройка и надстройка на жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж" в УПИ II -858, кв.24, м.Манастирски ливади - запад, по заявление с вх.№РВТ17-ГР00-191/02.06.2017г.

06.12.2017г. Заповед №РВТ17-РА50-219 от 06.12.2017г.- В СО-Район"Витоша" е постъпило заявление с вх.№РВТ-ГР00-428/22.11.2017г. от Андон Хараламбиев Милев и Ирина Хараламбиева Милева- Мутафчийска-собственици на имот с индетификатор №68134.1932.2005 от КККР ,с искане за изменение на Плана за застрояване в обхвата на поземлен имот  с индетификатор №68134.1932.2005 от КККР на Р-н"Витоша", одобрени със заповед №РД-18-68/02.10.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, а по действащ ПУП-УПИ Х-874, кв.26, м.Манастирски ливади - запад, одобрен със заповед №РД-09-50-66/10.02.1999г..На база на гореизложеното, гл.архитект на СО-Район"Витоша" издава разрешине да се изработи Проект за изменение на Плана за застрояване.

05.12.2017г. Обявление: Относно издадено Разрешение за строеж на благоустройствен обект №ЕЛ-76/04.12.2017г. от Главен инжежер на СО - Район"Витоша" за Обект:"Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа от ТП "Раковец - Княжево", с д.№41-139 и изнасяне на електромерни табла", намиращи се в гр.София, СО-Район"Витоша", кв.Княжево по улици:ул."Горска теменуга", ул."Витошки бор", ул."Ела", ул."Калинка" и ул."Акад.Михаил Арнаудов".

04.12.2017г. Разрешение за строеж на благоустройствени обекти № Б - 139 от 29.11.2017г. - Разрешава се на Столична община да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрените проекти на 29.11.2017г.от НАГ - СО за: Реконструкция и разширение на южното платно на бул."Тодор Каблешков" от бул."Братя Бъкстон" до бул."Цар Борис III"  -  II-ри етап от П.Т.9 = НК1 до бул."Цар Борис III".

27.11.2017г. Заповед №РВТ17-РА50-211/24.11.2017г, за допускане на ПУП - ИЗП

16.11.2017г. заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

13.11.2017г. Обявления относно:

30.10.2017г. Заповед №РВТ17-РА50-192 от 26.10.2017г. - В СО-Район "Витоша" е постъпило заявление с вх.№РВТ17-ГР00-378 от 10.10.2017г. от "Демко Отомейшън"ЕООД , с искане за разрешение изменение Плана за застрояване

24.10.2017 Заповеди за принудително преместване на ИУМПС:

24.10.2017 год. Съобщение за провеждане на консултации на определяне на обхвата на екологичната оценка на ПУП- ПРЗ в местността "Владично селище", с.Владая, СО-Район "Витоша"

06.10.2017 год.  СО – район „Витоша“ на основание Решение № 373 по протокол № 35, т. 33 /22.06.2017 г. на Столичен Общински Съвет, Заповед № СОА17-РД98-36/01.08.2017 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем  на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна училищна сграда на 111-то ОУ „Франц  Миклошиц” предназначен за частно училище, находящ се на адрес: гр. София, кв. Княжево, ул. „Войводина могила” №136.

02.10.2017 год.

Информация