Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:08
   

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за ПУКИ в Столична община - район "Витоша"

РЕГИСТЪР 1

РЕГИСТЪР 2

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в  Столична община - район "Витоша"
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ Име, презиме и фамилия Длъжност Забележка
Подпис
ЕГН
1 23.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Димитрина Чирина старши счетоводител да
13.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
2 01.02.2017 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Йоана Макавеева главен експерт да
01.02.2017 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
3 07.07.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Лидия Караканова старши счетоводител да
07.09.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
4 26.01.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Мариана Стоянова главен счетоводител да
10.05.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
5 26.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Марианна Павлова счетоводител да
26.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
6 01.06.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Миглена Гинина главен експерт да
01.06.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
7 15.04.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Милена Чованска старши експерт да
25.04.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
8 14.12.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Николина Николова началник отдел да
14.12.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
9 22.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Пенка Кирова главен специалист да
22.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
10 21.04.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Пролет Стефанова главен експерт да
21.04.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
11 21.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Розалия Митрева главен специалист да
21.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
12 08.04.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Симеон Стоянов главен специалист да
08.04.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
13 19.01.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Татяна Секиранова технически изпълнител домакин да
19.01.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
14 01.06.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Татяна Янева главен експерт да
01.06.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
15 24.02.2014 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Цветанка Владимирова финансов контрольор да
24.02.2014 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
16 23.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Веска Горанова главен специалист да
23.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
17 09.05.2017 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Десислава Донева главен експерт да
09.05.2017 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
18 06.06.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Диана Атанасова старши експерт да
по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
19 23.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Емилия Стоянова главен експерт да
23.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
20 16.01.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Невена Захариева началник отдел да
16.01.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
21 03.07.2017 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Пенчо Граматиков главен експерт да
03.07.2017 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
22 08.12.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Адриана Златкова главен специалист да
08.12.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
23 15.02.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Антония Чикова главен специалист да
15.02.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
24 23.11.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Ваня Бързакова началник отдел да
23.11.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
25 20.10.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Вера Дончева главен специалист да
20.10.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
26 22.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Татяна Величкова главен специалист да
22.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
27 06.07.2017 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Христина Илиева главен специалист да
06.07.2017 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
28 22.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Анна Кочунска главен експерт да
22.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
29 12.01.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Борислав Томирков зам. Кмет да
12.01.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
30 07.12.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Весела Алексиева главен специалист да
07.12.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
31 13.11.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Галина Стойнева главен експерт да
13.11.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
32 16.03.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Йоана Игнатова главен експерт да
16.03.2016 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
33 24.11.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Кънчо Кънев главен експерт да
24.11.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
34 21.01.2009 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Марийка Добрева секретар МКБППМН да
21.01.2009 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
35 17.11.2015 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Милена Маджирска началник отдел да
17.11.2015 г. по чл.12, т.1 от ЗПУКИ да
36 05.04.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Агоп Овагинян главен експерт да
по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
37 11.04.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Виктория Георгиева главен експерт да
по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
38 16.02.106 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Петър Илиев главен експерт да
по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
39 24.10.2016 г. По чл.12,т.2 и чл.14 от ЗПУКИ Радмила Котева старши експерт да
по чл.12, т.1 от ЗПУКИ
40 23.01.2009 г.

Информация