Български
Район Витоша
15 септември 2019, 21:15
   

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Изтегли в *.pdf формат.

 

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

ОТ

ЗЕЛЕНИЯ РАЙОН НА СОФИЯ

Х А Р Т А  Н А  К Л И Е Н Т А

І. КОИ СМЕ НИЕ ?

Район Витоша - „зеленият” район на София е един от 24-те района на столицата. Разположен  е върху територия от 123 кв.км. в подножието на планината и обхваща кварталите Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево, Павлово-Бъкстон с Манастирски ливади и селата Владая и Мърчаево. Живеещите в района са повече от 70000.

Сградата на районната администрация се намира на ул. „Слънце” № 2, П.К.-1618, София

 

ІІ. ОСНОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В РАЙОН „ВИТОША”

- ЕСГРАОН и Гражданско състояние - адресна регистрация, удостоверение за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, заверка на документи по гражданското състояние за чужбина и други;

- Правно-административни услуги - справки и консултации на граждани и юридически лица, признаване на чуждестранни решения, удостоверение за настойничество/попечителство и други;

- Общинска собственост и жилищно настаняване - обстоятелствени проверки, услуги по издаване на документи свързани с общинската  собственост, жилищната политика и други;

- Регистрация и контрол на търговската дейност - търговска дейност на открито, разполагане на подвижни съоръжения, работно време на търговски обекти и други;

- Устройство на територията, кадастър и регулация - скици, разрешения за строеж, кадастрални услуги и други;

- Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология - ремонти на улици и общински обекти, становища, експертни оценки, разрешения, съгласуване на проекти по екология и други.

 

ІІІ. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Уважаеми жители на район „Витоша”,

Уважаеми потребители на административни услуги,

Ние, ръководителите и служителите от администрацията на СО-район „Витоша” заявяваме, че във взаимоотношенията си с потребителите на административни услуги, осигурявани от районната администрация ще работим за всички Вас, водени от принципите на законност, достъпност, публичност, отговорност и координация, с необходимите

 

„БЪРЗИНА, ВЕЖЛИВОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ”

Администрацията на СО-район „Витоша” извършва административни услуги на физически и юридически лица като, съобразно Вашите изисквания осигурява:

 • Бързо, ефикасно и качествено административно обслужване
 • Разнообразни и ефективно организирани форми на информация за всеки потребител
 • Подготвени, осведомени, отзивчиви и компетентни служители
 • Добра организация на работата, уважение и законосъобразност на действията
 • Удобен и рационален достъп на потребители със специфични потребности и всички посетители до фронт-офисите на района, приятна атмосфера и условия за извършване на заявените административните услуги

Обслужването в СО-район „Витоша” се осъществява на следните административни адреси

- София-1618, ул. „Слънце” № 2 – фоайето в сградата на районната администрация

- София-1641, с. Владая, ул.”Войнишко въстание” № 61 - сградата на кметство Владая

- София-1696, с. Мърчаево, ул. „Черешова градина” №  1- сградата на кметство Мърчаево

ІV. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В администрацията на СО-район „Витоша” задължително се прилагат стандартите на административно обслужване, съгласно чл.20, ал.1 от Наредбата за административното обслужване и допълнителни стандарти, определени с оглед спецификата на района, както следва:

- Да се отговаря на кореспонденцията ясно, изчерпателно и в законоустановените срокове;

- Компетентно, любезно и експедитивно обслужване на потребителите на услуги;

- Бързи, изчерпателни и полезни за потребителите отговори на запитвания по телефона;

- Предоставяне на ясна, точна и достъпна информация за услугите в районната администрация;

- Когато заявената от вас услуга не е от компетентността на районната администрация ще бъдете насочени към административния орган, който я предоставя.

V. НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ВАС

Ние, служителите от администрацията на СО-район „Витоша” се ангажираме:

- Да извършваме административните услуги в нормативно определените срокове;

- Да подобряваме качеството на извършваните от нас административни услуги;

- Да разширяваме начините за достъп и предоставяне на информация и услуги;

- Да спазваме стриктно определените стандарти за обслужване;

- Да се отнасяме равнопоставено към всички потребители на услуги, независимо от тяхното социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход, политически или религиозни убеждения;

- Да се отнасяме с уважение към вас, да бъдем търпеливи, коректни, честни и отзивчиви;

- Да се държим професионално и отговорно, да отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност, при зачитане на личното достойнство на всеки потребител

- Да вникваме в проблемите ви и да предлагаме най-оптималните и добри решения за вас;

- Да се въздържаме от прояви на предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

- Да ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите;

- Да обезпечаваме конфиденциалност при изпълнението на услугите и защита на вашите лични данни от нерегламентиран достъп.

 

VІ. ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ

- Да се отнасяте към служителите с уважение. В районната администрация не се толерират прояви на поведение несъвместимо с общоприетите норми и изисквания, като се предприемат законови мерки за недопускането им;

- Да бъдете внимателни, любезни и толерантни и към другите граждани;

- Да спазвате предварително обявените дни и часове за прием;

- Да се съобразявате с определения вътрешен ред при посещения и срещи;

- Да се информирате за възможностите и услугите, които ви предлагаме;

-Да проучите предварително изискванията за извършване на услугата и да предоставите всички необходими документи;

- Ясно и точно да дефинирате своите искания;

- Да предоставяте пълна, достоверна и коректна информация във връзка с исканата от вас услуга;

- Да уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата по отношение на вас или друг потребител, когото представлявате.

VІІ. ОБЩИ ОТГОВОРНОСТИ

Заедно с вас можем да създадем открита и предразполагаща атмосфера чрез:

ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ, ДОВЕРИЕ, КОРЕКТНОСТ, ВНИМАНИЕ И ТЪРПЕНИЕ

VІІІ. НИЕ ЦЕНИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ

Уважаеми потребители на административни услуги в СО-район „Витоша”,

Районната администрация ви предлага следните възможности да изразите вашето мнение, да правите предложения или препоръки и да подавате жалби и сигнали чрез:

- провеждане на ежегодно проучване на качеството на административните услуги чрез анкети на място

- писмено в свободен текст по пощата или чрез лично посещение в офисите на района;

- специалните кутии поставени в района и кметствата;

- телефон или факс;

- електронната поща на района и кметствата;

- приемните дни на ръководителите и служителите от районната администрация;

- устно пред съответните ръководители и служители;

Вашите препоръки, мнения и сигнали ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите. Ние гарантираме, че ще вземем предвид предложенията Ви и ще предоставим публично информация на интернет страницата на района за предприетите действия.

ІХ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

- Работно време на администрацията: от 08,30 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 часа

- Работно време на звената за извършване на услуги: от 08,30 до 12,30 и от 13,00 до 17,00 часа, а при наличие на потребители на услуги след този час-до 19,00 часа, на основание чл.10, ал.4 от НАО

- Приемно време за граждани на всички служби от района-четвъртък от 14,00 до 16,30

- петък от 09,00 до 12,00 часа

- Приемно време на:

 • Кмет на района-четвъртък от 14,00 до 16,30 ч., след предварително записване на телефон 02/8552144 или чрез електронната поща на района vitosha@sofia.bg
 • Заместник-кмет по строителството - четвъртък от 14,00 до 16,30 часа, след предварително записване на телефон 02/8552144
 • Заместник-кмет, секретар и началници на отдели - четвъртък от 14,00 до 16,30

- петък от 09,00 до 12,00 часа

 • Главен архитект-четвъртък от 14,00 до 16,30 часа

 

-Допълнителна информация за административните услуги, извършвани в района можете да получите на телефони:

 • ЕСГРАОН и Гражданско състояние-тел: 02/8562903 и 02/8187941
 • Общо деловодство- тел: 02/8187943
 • Технически сътрудник-тел: 02/8187914, факс 02/8562960

- Информация за направленията на дейност и услугите извършвани от общата и специализираната администрация можете да получите от интернет страницата на СО-район „Витоша” и  от информационните табла във фоайето на районната адиминистрация

- Можете да ни пишете на адрес: София-1618, ул. „Слънце” № 2 или на e-mail vitosha@sofia.bg

- БУЛСТАТ BG 0006963270633

 

Банкова сметка на СО-район „Витоша” за услуги:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВИТОША”

IBAN BG46 SOMB 913031 249 10 401

BIC SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Районната администрация извършва административни услуги с разбирането, че:

- Не пречи, а помага на гражданите

- Съобразно Вашата оценка за работата и Вашите мнения, препоръки и предложения непрекъснато работи за повишаване на качеството на административното обслужване в СО-район „Витоша”

С УВАЖЕНИЕ,


КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВИТОША”:     /п/

ИНЖ. TЕОДОР ПЕТКОВ

Информация