Български
Район Витоша
25 септември 2017, 03:36
   

Формуляри

 

НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

1. ТАКСИ на услуги, предлагани от СО-Район "Витоша"

2. УКАЗАНИЕ на главния архитект на СО-Район "Витоша"

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверяване на издадено разрешение за строеж (чл. 153, ал.3 от ЗУТ)

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, а. 5 от ЗУТ)

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за   предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ)

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за инвестиционно проектиране (чл. 140, ал. 2 и 3 от ЗУТ)

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж на сграда (чл. 148 от ЗУТ във връзка с изискванията на чл. 48 от ЗУТ)

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ)

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на проверка за установяване съответствието на строеж

10. ЗАЯВЛЕНИЕ от управител на етажна собственост с необходимите данни за вписване на сградата в регистъра (Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 по ЗУЕС)

11. ЗАЯВЛЕНИЕ за изменение на плана за регулация /и застрояване/ по взаимно съгласие

12. ИСКАНЕ за допускане изменение на плана за регулация /и застрояване/ по взаимно съгласие

13. НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

 

Заявления за ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

14. ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време на стационарен търговски обект

15. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

16. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

17. ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време при извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

 

Бланки на ЕСГРАОН

18. ИСКАНЕ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

19. ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за наследници

20. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

21. ЗАЯВЛЕНИЕ за постоянен адрес

22. АДРЕСНА КАРТА за настоящ адрес

23. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация

24. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Информация