Български
Район Витоша
20 ноември 2017, 02:15
   

Формуляри

 

НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

1. ТАКСИ на услуги, предлагани от СО-Район "Витоша"

2. УКАЗАНИЕ на главния архитект на СО-Район "Витоша"

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверяване на издадено разрешение за строеж (чл. 153, ал.3 от ЗУТ)

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, а. 5 от ЗУТ)

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за   предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ)

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на виза за инвестиционно проектиране (чл. 140, ал. 2 и 3 от ЗУТ)

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж на сграда (чл. 148 от ЗУТ във връзка с изискванията на чл. 48 от ЗУТ)

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ)

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на проверка за установяване съответствието на строеж

10. ЗАЯВЛЕНИЕ от управител на етажна собственост с необходимите данни за вписване на сградата в регистъра (Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 по ЗУЕС)

11. ЗАЯВЛЕНИЕ за изменение на плана за регулация /и застрояване/ по взаимно съгласие

12. ИСКАНЕ за допускане изменение на плана за регулация /и застрояване/ по взаимно съгласие

13. НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

14- Заявление за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП

15. ЗАЯВЛЕНИЕ за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж - чл.175 от ЗУТ

16. ЗАЯВЛЕНИЕ за изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект - чл.145, ал.5 от ЗУТ

17. ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на проект за ПУП

18. ЗАЯВЛЕНИЕ за  откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

19. ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

20. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за "груб строеж" - чл.181 от ЗУТ

21. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

22. ЗАЯВЛЕНИЕ за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП

23. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение, издадено от Главния архитект на района

24. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване)

25. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за премахната сграда

26. ЗАЯВЛЕНИЕ за подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строеж

27. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 от ППЗСПЗЗ

28. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за идентичност на недвижим имот

29. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл.190 от ЗУТ)

30. ЗАЯВЛЕНИЕ за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или подписани работи (чл.194 от ЗУТ)

31. ЗАЯВЛЕНИЕ за освидетелствуване на сграда

32. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл.192 от ЗУТ)

33. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл.193 от ЗУТ)

34. ЗАЯВЛЕНИЕ за временно ползване на общински терен за строителна площадка

35. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ

36. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.197 от ЗУТ

37. ОПИС по внесените материали по преписка

38. ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявления за ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

14. ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време на стационарен търговски обект

15. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

16. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

17. ЗАЯВЛЕНИЕ за работно време при извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

 

Бланки на ЕСГРАОН

18. ИСКАНЕ за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

19. ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за наследници

20. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

21. ЗАЯВЛЕНИЕ за постоянен адрес

22. АДРЕСНА КАРТА за настоящ адрес

23. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация

24. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Информация